Leveringen - 557520-2020

20/11/2020    S227

Polen-Kamieńsk: Fotovoltaïsche zonnecellen

2020/S 227-557520

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 198-479260)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Kamieńsk
Nationaal identificatienummer: 7722260719
Postadres: ul. Wieluńska 50
Plaats: Kamieńsk
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 97-360
Land: Polen
Contactpersoon: Radosław Kępa
E-mail: radek.kepa@kamiensk.pl
Telefoon: +48 446817123
Fax: +48 446817153
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bip.kamiensk.pl
Adres van het kopersprofiel: https://kamiensk.logintrade.net/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa i montaż 223 mikroinstalacji OZE w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w gminie Kamieńsk”

Referentienummer: IOŚ.271.13.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09331200 Fotovoltaïsche zonnecellen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 223 mikroinstalacji OZE w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w gminie Kamieńsk” z podziałem na części:

— część 1 zamówienia – dostawa i montaż 100 mikroinstalacji fotowoltaicznych do częściowego pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną, obejmująca 100 mikroinstalacji fotowoltaicznych,

— część 2 zamówienia – dostawa i montaż 104 instalacji kolektorów słonecznych, służących do pokrycia zapotrzebowania na ciepło, obejmująca 104 instalacje kolektorów słonecznych,

— część 3 zamówienia – dostawa i montaż 19 kotłów na biomasę, obejmująca 19 kotłów na biomasę.

Dostawa i montaż urządzeń nastąpi na obszarze gminy miejsko-wiejskiej Kamieńsk (tj. na terenach wiejskich gminy lub na terenie miasta Kamieńsk), w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 198-479260

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 23/11/2020
Te lezen:
Datum: 02/12/2020
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 23/11/2020
Te lezen:
Datum: 02/12/2020
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zmiana terminu składania ofert oraz terminu otwarcia ofert.