Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

4e atelier avec les réutilisateurs de données TED le 14 décembre 2023: les inscriptions sont ouvertes

Fournitures - 557559-2022

11/10/2022    S196

Pologne-Gdańsk: Électricité

2022/S 196-557559

Avis de marché – secteurs spéciaux

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A.
Adresse postale: ul. Wałowa 46
Ville: Gdańsk
Code NUTS: PL634 Gdański
Code postal: 80-858
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Saur Neptun Gdańsk SA
Courriel: Dariusz.Michalak@sng.com.pl
Téléphone: +48 583252700-233
Fax: +48 583014513
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.sng.com.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.sng.com.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: www.sng.com.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: www.sng.com.pl
I.6)Activité principale
Eau

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na 2023 rok

Numéro de référence: ZP - SAP/2/2022
II.1.2)Code CPV principal
09310000 Électricité
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10

kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z1997 nr 54 r. poz. 348 z późn. zm.) na potrzeby obiektów ,,Saur Neptun Gdańsk” S.A. wymienionych w załącznikach nr 1, 2, 3, 4,

do Umowy, w łącznej ilości ok. 40 000 MWh.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
65310000 Distribution d'électricité
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL634 Gdański
Lieu principal d'exécution:

Gdańsk

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10

kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. nr 54 poz. 348 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo

energetyczne”, na potrzeby obiektów ,,Saur Neptun Gdańsk” S.A. wymienionych w załącznikach nr 1, 2, 3, 4,

do Umowy, w łącznej ilości ok.40 000 MWh.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/01/2023
Fin: 31/12/2023
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi:

1. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

2. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębneprzepisy wymagają wpisu do rejestru albo do ewidencji.

III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) co najmniej 1 umowę kompleksowej dostawy energii elektrycznej, o wielkości umowy nie mniejszej niż 40 000 MWh. W przypadku umów niezakończonych, Zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie wielkość danej umowy w części faktycznie zrealizowanej, która będzie odpowiadać minimalnej wymaganej wielkości wolumenu.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w Postępowaniu, o którym mowa powyżej, Wykonawca musi przedłożyć na wezwanie Zamawiającego wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wielkości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.1.6)Cautionnement et garanties exigés:

Wadium w wysokości 600 000,00 PLN (sześćset tysięcy PLN) musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Określone w SWZ

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 10/11/2022
Heure locale: 11:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 07/02/2023
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 10/11/2022
Heure locale: 12:00
Lieu:

,,Saur Neptun Gdańsk" S.A. Komórka Przetargów, ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk, pokój nr 15

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adresse postale: ul. Hoża 76/78
Ville: Warszawa
Code postal: 80-682
Pays: Pologne
Courriel: sp@prokuratoria.gov.pl
Téléphone: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Adresse internet: www.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Odwołania wnosi się w terminach określonych w Dziale IX Ustawy Prawo Zamówień publicznych

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
06/10/2022