Roba - 557568-2020

20/11/2020    S227

Hrvatska-Zagreb: Programski paketi i informacijski sustavi

2020/S 227-557568

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 206-500701)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Nacionalni registracijski broj: 85828625994
Poštanska adresa: Radnička cesta 80
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Antonija Bračun
E-pošta: nabava@fzoeu.hr
Telefon: +385 15391994
Telefaks: +385 15391810
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.fzoeu.hr
Adresa profila kupca: http://www.fzoeu.hr/hr/javna_nabava/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Sustav za praćenje programa i projekata, naplata naknada i gospodarenje posebnim kategorijama otpada

Referentni broj: E-VV-6/2020
II.1.2)Glavna CPV oznaka
48000000 Programski paketi i informacijski sustavi
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je nabava sustava za praćenje programa i projekata, naplata naknada i gospodarenje posebnim kategorijama otpada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koja uključuje nabavku licenci platforme i implementaciju poslovnog informacijskog sustava, sukladno tehničkim specifikacijama, količinama navedenim u Troškovniku i ostalim uvjetima navedenima u Dokumentaciji o nabavi te Projektnom zadatku.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/11/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 206-500701

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 23/11/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
Glasi:
Datum: 27/11/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 23/11/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
Glasi:
Datum: 27/11/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: