Lieferungen - 557584-2020

20/11/2020    S227

Polen-Warschau: Schutzkleidung

2020/S 227-557584

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 202-488222)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Nationale Identifikationsnummer: 006472651
Postanschrift: Wołoska 137
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-507
Land: Polen
E-Mail: zamowieniapubliczne@cskmswia.pl
Telefon: +48 225081821
Fax: +48 225081803
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.cskmswia.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa półmasek filtrujących dla CSK MSWiA

Referenznummer der Bekanntmachung: CSKDZP-2375/09/10/01/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
18143000 Schutzkleidung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa półmasek filtrujących dla CSK MSWiA

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/11/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 202-488222

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:

Data: 20/11/2020

Czas lokalny: 13:00

Miejsce:

www.e-propublico.pl

muss es heißen:

Data: 04/12/2020

Czas lokalny: 13:00

Miejsce:

www.e-propublico.pl

Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe
Anstatt:

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:

— wzór oferty elektronicznej,

— jednolity europejski dokument zamówienia.

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert należy złożyć:

— oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

— certyfikat zgodny z UE 2016/425 lub deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425/ oświadczenie lub dokument Wykonawcy,

— dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp,

— foldery,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

— informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument,

— oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— oświadczenie Wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Informacje dodatkowe:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – zgodnie z SIWZ

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzieleniu zamówienia wykonawcę na podstawię przepisów art. 24 ust 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp – zgodnie z SIWZ.

muss es heißen:

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:

— wzór oferty elektronicznej,

— jednolity europejski dokument zamówienia.

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert należy złożyć:

— oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

— certyfikat lub deklaracja zgodności / oświadczenie lub dokument Wykonawcy,

— dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp,

— foldery,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

— informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument,

— oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— oświadczenie Wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Informacje dodatkowe:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – zgodnie z SIWZ

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzieleniu zamówienia wykonawcę na podstawię przepisów art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp – zgodnie z SIWZ.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: