Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 557746-2018

19/12/2018    S244

Magyarország-Budapest: Villamospálya építése

2018/S 244-557746

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Fekete Tímea
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Telefon: +36 703903569
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkk.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

1-es villamos mghosszabbítása az Etele térig

II.1.2)Fő CPV-kód
45234126 Villamospálya építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

1-es villamos Etele térig történő meghosszabbítása és pesti oldali villamosvasúti rekonstrukciós munkákkivitelezése

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45234126 Villamospálya építése
45233120 Közút építése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45316200 Jelzőberendezések szerelése
45316212 Forgalomirányító lámpa szerelése
45316213 Forgalomirányító berendezések szerelése
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45234128 Villamosperon építési munkái
45234160 Felsővezeték építése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, XI. kerület, Etele út Fehérvári út és Etele tér közötti szakasz, valamint a Könyves Kálmán körút Győrffy István út és Mester utca közötti szakasza

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A vállalkozási szerződés keretében elvégzendő feladat: „Az 1-es villamos Etele térig történő meghosszabbítása és pesti oldali villamosvasúti rekonstrukciós munkák kivitelezése és kiegészítő tervezése” tárgyú projektkivitelezési munkáinak elvégzése

A kivitelezés rövid leírása:

Az 1-es villamos meghosszabbítása során a Hengermalom út - Fehérvári út csomópontban létesített ideiglenes végállomás részbeni átépítésével kerül meghosszabbításra a kétvágányú villamos pálya az Etele úton. Amint egy 1,7 km hosszú új pálya az Etele úton középfekvésben vezet, majd kanyarodik a Somogyi útra, ahol az Etele téren kerül kialakításra az új 4 vágányos fejvégállomás. A vágányok alatt jelentős hosszon nagyátmérőjű, egyesített rendszerű főcsatorna halad, ezért ennek a védelmében 30 cm vastagságú vasbetonteher elosztó lemez van betervezve. A tervezett pályaszakasz jelentős részén sínkörülöntéses betonvályúban elhelyezkedő 49E1 sínes felépítmény épül. Útátjárókban előre gyártott vb. elemekkel, míg a többi helyen monolit vasbeton hosszgerendával történik a kivitelezés. A villamos vágánymező füves pályaszerkezettel építendő, amit az út burkolatától kiemelt szegéllyel, a Tétényi úttól a Somogyi útig tartó szakaszon pedig gömbsüvegsorral van elválasztva. A peronok sk+26 cm magas peronszegéllyel létesülnek, a vágánytengelytől 1,33 m szegélytávolsággal. Hasznos hosszuk a közlekedtetni kívánt, új típusú CAF villamosoknak megfelelően min. 56 m. A közúti vasúti műszaki szempontok és a területi lehetőségeket figyelembe véve az Etele út és a Fehérvári út kereszteződésében épül egy új térszín alatti áramátalakító. A teljes építéssel érintett szakaszon kétoldali közös közvilágítási és felsővezetéktartó oszlopokra rögzített felsővezeték hálózat épül ki.

A tervezett beavatkozások kialakítása érinti a meglévő közműhálózatot. Az új villamos vonalszakasz létesítése miatt közmű kiváltásokra, azok védelembe helyezésére, újak építésére van szükség.

A kiegészítő beruházások által elkészül az 1-es villamos vonal Győrffy István út - Mester utca közötti szakaszának felújítása. A jelenlegi vízszintes és magassági hibákat kijavítva kell az átépítést a jelenlegi nyomvonalon és magassági kialakítás szerint elvégezni.

Elvégzendő munkák főbb mennyiségei:

„A” munkarész:

— villamos pálya építése: 3 447 vm,

— áramátalakító építése: 1 db,

— villamos megállóhely építése: 3 db,

— Végállomási jelzőberendezés telepítése: 1 db,

— közúti jelzőlámpás csomópont építése, átalakítása: 7 db,

— villamos felsővezeték építése: 4 200 fm,

— DN 300-as gázvezeték: 597 m,

— 10 kV-os kábel fektetése: 6 915 m,

— DN 200 PVC csatornacső építése: 590 m,

— DN315 PVC csatornacső építése: 510 m,

— zöldfelület megújítása: 32 238 m2,

— tervezés 1 készlet.

„B” munkarész:

— villamos pálya építése: 2 852 vm,

— tervezés: 1 készlet.

A tervezés tekintetében ajánlatkérő 1 készlet alatt a nyertes ajánlattevő által készítendő - a műszaki leírásban meghatározott - tervek összességét érti, a szerződésben meghatározott példányszámban.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 396
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-3.1.0-15-2016-00007

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 211-437490

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés "1-es villamos meghosszabbítása az Etele térig

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
20/10/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Siemens termelő, szolgáltató és kereskedelmi zártkörűen működő részvénytársaság
Postai cím: Gizella u. 51–57.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 8 631 129 132.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő adószáma: Colas Alterra Zrt: 13961149-2-44, Siemens Zrt.: 10495892-2-44

Ajánlattevők:

I. SDD Konzorcium Közös ajánlattevő (Dömper Kft.(H-2541 Lábatlan Dunapart Hrsz.: 1605/2; adószáma:10229105-2-11); S u b t e r r a - Raab Kft. (H-9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.; adószáma: 24824040-2-08); Pannon - Doprastav Kft. (H-9024 Győr, Kálvria u. 1-3. 2.em.; adószáma: 24657998-2-08).

II. CAS 1V ETELE KONZORCIUM Közös ajánlattevő (Colas Alterra Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.; adószáma: 13961149-2-44; Siemens Zrt. (1143 Budapest, Gizella út 51-57; adószáma: 10495892-2-44)

III. SWIETELSKY Vasúttechnika Kft. (9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.; adószáma: 14564477-2-18).

IV. STRABAG Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. INFOPARK D épület; adószáma: 12961555-4-43).

V. Kész Építő Zrt. (6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27.; adószáma: 12614277-2-06).

Szerződés módosításának időpontja: 2018.11.26.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § (3)-(5) bek.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/12/2018

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45234126 Villamospálya építése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45234126 Villamospálya építése
45233120 Közút építése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45316200 Jelzőberendezések szerelése
45316212 Forgalomirányító lámpa szerelése
45316213 Forgalomirányító berendezések szerelése
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45234128 Villamosperon építési munkái
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, XI. kerület, Etele út Fehérvári út és Etele tér közötti szakasz, valamint a Könyves Kálmán körút Győrffy István út és Mester utca közötti szakasza

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A vállalkozási szerződés keretében elvégzendő feladat: „Az 1-es villamos Etele térig történő meghosszabbítása és pesti oldali villamosvasúti rekonstrukciós munkák kivitelezése és kiegészítő tervezése” tárgyú projektkivitelezési munkáinak elvégzése

A kivitelezés rövid leírása:

Az 1-es villamos meghosszabbítása során a Hengermalom út - Fehérvári út csomópontban létesített ideiglenes végállomás részbeni átépítésével kerül meghosszabbításra a kétvágányú villamos pálya az Etele úton. Amint egy 1,7 km hosszú új pálya az Etele úton középfekvésben vezet, majd kanyarodik a Somogyi útra, ahol az Etele téren kerül kialakításra az új 4 vágányos fejvégállomás. A vágányok alatt jelentős hosszon nagyátmérőjű, egyesített rendszerű főcsatorna halad, ezért ennek a védelmében 30 cm vastagságú vasbetonteher elosztó lemez van betervezve. A tervezett pályaszakasz jelentős részén sínkörülöntéses betonvályúban elhelyezkedő 49E1 sínes felépítmény épül. Útátjárókban előre gyártott vb. elemekkel, míg a többi helyen monolit vasbeton hosszgerendával történik a kivitelezés. A villamos vágánymező füves pályaszerkezettel építendő, amit az út burkolatától kiemelt szegéllyel, a Tétényi úttól a Somogyi útig tartó szakaszon pedig gömbsüvegsorral van elválasztva. A peronok sk+26 cm magas peronszegéllyel létesülnek, a vágánytengelytől 1,33 m szegélytávolsággal. Hasznos hosszuk a közlekedtetni kívánt, új típusú CAF villamosoknak megfelelően min. 56 m. A közúti vasúti műszaki szempontok és a területi lehetőségeket figyelembe véve az Etele út és a Fehérvári út kereszteződésében épül egy új térszín alatti áramátalakító. A teljes építéssel érintett szakaszon kétoldali közös közvilágítási és felsővezetéktartó oszlopokra rögzített felsővezeték hálózat épül ki.

A tervezett beavatkozások kialakítása érinti a meglévő közműhálózatot. Az új villamos vonalszakasz létesítése miatt közmű kiváltásokra, azok védelembe helyezésére, újak építésére van szükség.

A kiegészítő beruházások által elkészül az 1-es villamos vonal Győrffy István út - Mester utca közötti szakaszának felújítása. A jelenlegi vízszintes és magassági hibákat kijavítva kell az átépítést a jelenlegi nyomvonalon és magassági kialakítás szerint elvégezni.

Elvégzendő munkák főbb mennyiségei:

„A” munkarész:

— villamos pálya építése: 3 447 vm,

— áramátalakító építése: 1 db,

— villamos megállóhely építése: 3 db,

— Végállomási jelzőberendezés telepítése: 1 db,

— közúti jelzőlámpás csomópont építése, átalakítása: 7 db,

— villamos felsővezeték építése: 4 200 fm,

— DN 300-as gázvezeték: 597 m,

— 10 kV-os kábel fektetése: 6 915 m,

— DN 200 PVC csatornacső építése: 590 m,

— DN315 PVC csatornacső építése: 510 m,

— zöldfelület megújítása: 32 238 m2,

— tervezés 1 készlet.

„B” munkarész:

— villamos pálya építése: 2 852 vm,

— tervezés: 1 készlet.

A tervezés tekintetében ajánlatkérő 1 készlet alatt a nyertes ajánlattevő által készítendő - a műszaki leírásban meghatározott - tervek összességét érti, a szerződésben meghatározott példányszámban.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 501
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 8 656 163 879.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Siemens termelő, szolgáltató és kereskedelmi zártkörűen működő részvénytársaság
Postai cím: Gizella u. 51–57.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

3.1. A jelen 2. sz. Módosítás 2.1. pontja értelmében a Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés szerződő feleket megjelölő rendelkezéseit, valamint a Szerződés 5.1., 16.3., 17.1., 17.4., 17.9., 19.1., valamint 24.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

"a Siemens Mobility Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1143 Budapest, Gizella u. 51–57.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-307952

Adószám: 26209618-2-42

Mint konzorciumi tag

(Konzorciumvezető és konzorciumi tag a továbbiakban együttesen: „Vállalkozó”)”

„5.1. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó köteles a Szerződés 3.2. pontjában meghatározott részfeladatokhoz kapcsolódó Munkákat az alábbi határidőben elvégezni:

a)Szerződés 3.2.a) pontjában megjelölt „A” részfeladat vonatkozásában: legkésőbb a Szerződés hatályba lépésétől számított 501. nap;

„16.3. A Vállalkozót a Munka elvégzésének szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítését követően, a Szerződés 17.4. pontjában foglaltaknak megfelelően kiállított és benyújtott számlák alapján a Vállalkozói díj az alábbiak szerint illeti meg:

a)a Szerződés 3.2.a) pontjában megjelölt „A” részfeladat vonatkozásában nettó 7 703 793 121 Ft azaz nettó hétmilliárd-hétszázhárommillió-hétszázkilencvenháromezer-egyszázhuszonegy forint összegű Vállalkozói díj;

Fentiekre tekintettel a Vállalkozói díj, azaz a teljes szerződéses ellenérték: nettó 8 656 163 879 Ft + ÁFA, azaz nettó nyolcmilliárd-hatszázötvenhatmillió-egyszázhatvanháromezer-nyolcszázhetvenkilenc forint, mely a tartalékkeret számításának alapját képezi.”

„17.1 Megrendelő kijelenti, hogy a Munka megvalósításának pénzügyi fedezetét az „A” részfeladat vonatkozásában nettó 6 764 082 366 Ft, azaz hatmilliárd-hétszázhatvannégymillió-nyolcvankétezer-háromszázhatvanhat forint (+5 % tartalékkeret, vagyis 338 204 118 Ft, azaz háromszázharmincnyolcmillió-kettőszáznégyezer-egyszáztizennyolc forint mindösszesen tehát 7 102 286 484Ft, azaz hétmilliárd-egyszázkettőmillió-kettőszáznyolcvanhatezer-négyszáznyolcvannégy forint összeg erejéig az IKOP-3.1.0-15-2016-00007 számú „1-es villamos meghosszabbítása az Etele térig” tárgyú projekt – mint európai uniós forrás -, továbbá az „A” részfeladat uniós keretösszegen felüli része vonatkozásában, vagyis nettó 939 710 755 Ft, azaz kilencszázharminckilencmillió-hétszáztízezer-hétszázötvenöt forint (+ 5 % tartalékkeret, vagyis 46 985 538 Ft, azaz negyvenhatmillió-kilencszáznyolcvanötezer-ötszázharmincnyolc forint) mindösszesen tehát 986 696 293Ft, azaz kilencszáznyolcvanhatmillió-hatszázkilencvenhatezer-kettőszázkilencvenhárom forint összeg erejéig a Budapest Főváros Önkormányzatával kötött „1-es villamos vonal meghosszabbítása az Etele térig – Könyves Kálmán krt., Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése” elnevezésű Fejlesztési Megállapodás biztosítja."

„17.4.

a)A Szerződés 3.2.a) pontjában meghatározott „A” részfeladat vonatkozásában:

Fizetési ütemezés,Mérföldkő: 1.számla esedékessége:1. mérföldkő: A szerződés hatályba lépését követő 257. napon, 2.számla esedékessége:2. mérföldkő: A szerződés hatályba lépését követő 243. napon, 3.számla esedékessége:3. mérföldkő: A szerződés hatályba lépését követő 304. napon, 4.számla esedékessége:4. mérföldkő: A szerződés hatályba lépését követő 501. napon"

"17.9....Siemens Mobility Korlátolt Felelősségű Társaság esetében az UniCredit Bank Zrt. -nél vezetett, 10918001-00000097-67430008 számú bankszámlájára történő banki utalással.."

„19.1. ..nettó négyszázharminckétmillió-nyolcszáznyolcezer-egyszázkilencvennégy forint plusz általános forgalmi adó összegben. A Tartalékkeret a Vállalkozói díjon felül értendő.”

„24.1. Felek által a Szerződés teljesítésével kapcsolatosan kapcsolattartásra kijelölt személyek:Megrendelő részéről:Kassai Zoltán Tamás,tel.:+36 30 774 1144, fax:+36 307741001,zoltan.kassai@bkk.hu, Colas Alterra Zártkörűen Működő Részvénytársaság részéről:Frey Márton területi igazgató,tel:+36 18831367,fax:+36 18831494,marton.frey@colas.hu"

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A munkaterület átadását és bontási munkák megkezdését követően a Vállalkozó a tervezett áramátalakító területén közműfeltárásokat végzett. A feltárások során azonban a közműgenplánon nem szereplő, illetve attól eltérő nyomvonalon meglévő kábeleket tárt fel, amelyek akadályozták a szádlemez lehajtását.Tekintettel arra, hogy ezen kábelek kiváltása az áramátalakítóval kapcsolatos munkák megvalósításának előfeltétele, így annak megkezdésére a tervezett időpontban a műszaki tartalomváltozás miatt nem kerülhetett sor.Továbbá megállapítást nyert az is, hogy a tervezett szádlemezzel történő munkatér-lehatárolás nem kivitelezhető.A Vállalkozónak tehát az eredeti műszaki tartalomtól eltérő, fentiekben részletezett többlet kivitelezési munkákat kell elvégeznie, melyek módosítják az eredeti műszaki tartalmat, amely munkák elvégzésének ellenértéke a Vállalkozói díjat megnöveli, és elengedhetetlen a Szerz. 17.4. a) pontjának 1.sz.mérföldkövében rögzített telj.hi.105 nappal történő meghosszabbítása.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 8 631 129 132.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 8 656 163 879.00 HUF