Služby - 557752-2021

02/11/2021    S212

Belgicko-Brusel: (CINEA/EMFAF/2021/3.4.12) Mechanizmus pomoci EÚ v oblasti akvakultúry a (CINEA/EMFAF/2021/3.4.13) Webové sídlo EÚ v oblasti akvakultúry

2021/S 212-557752

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA), CINEA.D.D3 – Sustainable Blue Economy
Poštová adresa: Chaussée de Wavre 910
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1040
Štát: Belgicko
E-mail: cinea-procurement@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://cinea.ec.europa.eu/index_en
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8808
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8808
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

(CINEA/EMFAF/2021/3.4.12) Mechanizmus pomoci EÚ v oblasti akvakultúry a (CINEA/EMFAF/2021/3.4.13) Webové sídlo EÚ v oblasti akvakultúry

Referenčné číslo: CINEA/2021/OP/0006
II.1.2)Hlavný kód CPV
79000000 Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Agentúra CINEA plánuje uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb na zabezpečenie mechanizmu pomoci, ktorý ponúka podporné služby, technické poradenstvo a odbornú prípravu na uplatňovanie strategických usmernení a vytvorenie webového sídla EÚ.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 950 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79000000 Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby
72000000 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
79952000 Služby na organizovanie podujatí
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

— priestory dodávateľa,

— Brusel alebo akékoľvek iné určené hlavné mesto členských štátov EÚ pre fyzické stretnutia.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom tejto výzvy na predkladanie ponúk je podpora Komisie, členských štátov, odvetvia akvakultúry a ďalších zainteresovaných strán pri uplatňovaní „Strategických usmernení pre udržateľnejšiu a konkurencieschopnejšiu akvakultúru EÚ na obdobie rokov 2021 – 2030“ (strategické usmernenia) poskytovaním logistickej, administratívnej a technickej podpory a posilnením spolupráce medzi členskými štátmi a zainteresovanými stranami pre rozvoj udržateľnej akvakultúry v EÚ.

Na uľahčenie vykonávania týchto strategických usmernení plánuje agentúra CINEA uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb na poskytnutie mechanizmu pomoci, ktorý ponúka logistickú, administratívnu a technickú podporu, a na vytvorenie webového sídla EÚ.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 950 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (C(2021) 3870 final) o financovaní Európskeho námorného, rybárskeho a akvakultúrneho fondu a prijatí pracovného programu na rok 2021 (CINEA/EMFAF/2021/3.4.12 Mechanizmus pomoci EÚ pre akvakultúru a CINEA/EMFAF/2021/3.4.13 Webové sídlo EÚ pre akvakultúru).

II.2.14)Doplňujúce informácie

Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 06/12/2021
Miestny čas: 15:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 07/12/2021
Miestny čas: 10:30
Miesto:

Ponuky sa budú otvárať elektronicky v deň a čas uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Účasť na otváraní ponúk je možná prostredníctvom videokonferencie.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3). V prípade nedostupnosti alebo narušenia fungovania elektronických komunikačných prostriedkov uvedených v oddiele I.3) počas posledných 5 kalendárnych dní pred termínom na doručenie uvedeným v oddiele IV.2.2) si obstarávateľ vyhradzuje právo predĺžiť túto lehotu a zverejniť jej predĺženie na internetovej adrese uvedenej v oddiele I.3) bez predchádzajúceho zverejnenia korigenda k tomuto oznámeniu. Ekonomické subjekty so záujmom o toto obstarávanie vyzývame, aby sa prihlásili na odber správ o tejto výzve na predloženie ponúk na adrese uvedenej v oddiele I.3) s cieľom získať informácie pri zverejnení nových informácií alebo dokumentov.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
26/10/2021