Usluge - 557755-2021

02/11/2021    S212

Njemačka-Köln: Mrežne usluge — internetski pristup i usluge fiksne telefonije

2021/S 212-557755

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA)
Poštanska adresa: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Mjesto: Cologne
NUTS kod: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Poštanski broj: 50668
Država: Njemačka
E-pošta: tenders@easa.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.easa.europa.eu/the-agency
Adresa profila kupca: https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Sigurnost zračnog prometa, okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Mrežne usluge — internetski pristup i usluge fiksne telefonije

Referentni broj: EASA.2021.HVP.08
II.1.2)Glavna CPV oznaka
64200000 Telekomunikacijske usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Nabava telekomunikacijskih usluga kao što su pristup internetu i usluge fiksne telefonije.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 525 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
64211000 Usluge javne telefonije
64211200 Međugradske i međunarodne telefonske usluge
64214400 Najam komunikacijskih zemaljskih vodova
72000000 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška
72400000 Usluge interneta
72410000 Usluge pružatelja
72411000 Pružatelji internetske usluge (ISP)
72417000 Imena internetskih domena
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Köln, Njemačka.

II.2.4)Opis nabave:

Pružanje usluga internetskog pristupa i rješenja SIP vodova za usluge fiksne telefonije.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Pristup internetu i fiksna telefonija — usklađenost s utvrđenim zahtjevima: 30 %; zamjena usluga — preuzimanje i prekapčanje: 10 %; plan isporuke usluga: 30 %; procjena kvalitete ugovornih dokumenata ponuditelja: 25 %; neobvezne usluge: 5 % / Ponder: 40
Cijena - Ponder: 60
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Procijenjeni opseg: vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3) (upute za nadmetanje, odjeljak 2.4.5).

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 086-221270
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: EASA.2021.FC23
Naziv:

Mrežne usluge — internetski pristup i usluge fiksne telefonije

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
13/10/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Deutsche Telekom Business Solutions GmbH
Nacionalni registracijski broj: DE815404050
Mjesto: Bonn
NUTS kod: DEA22 Bonn, Kreisfreie Stadt
Poštanski broj: 53227
Država: Njemačka
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 525 000.00 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxemburg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
26/10/2021