Leveringen - 557757-2018

19/12/2018    S244    - - Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Nederland-Bussum: Brandstoffen

2018/S 244-557757

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Regio Gooi en Vechtstreek
Postbus 251
Bussum
1400 AG
Nederland
Contactpersoon: Contractbeheer Regio Gooi en Vechtstreek
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.regiogv.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vooraankondiging gunning overeenkomst brandstof

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De Regio is voornemens om de overeenkomst met de huidige leverancier voor tankpassen en brandstoffen, WEX Europe Services BV, te verlengen voor een periode van maximaal 4 jaar. De Regio heeft de vorige aanbesteding uit 2017 geëvalueerd en daarbij ook de marktpartijen bevraagd die wel interesse hadden in de aanbesteding, maar niet hebben ingeschreven. In het afgelopen jaar is deze markt niet wezenlijk gewijzigd in de regio Gooi en Vechtstreek en is de verwachting dat een nieuwe aanbesteding geen andere uitkomst zal opleveren. De kosten die een dergelijke aanbestedingsprocedure met zich meebrengt, zouden in dat geval enkel leiden tot uitgaven van overheidsgelden terwijl de concurrentie verder niet bevorderd wordt.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL327
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bussum

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Regio is voornemens om de overeenkomst met de huidige leverancier voor tankpassen en brandstoffen, WEX Europe Services BV, te verlengen voor een periode van maximaal 4 jaar. De Regio heeft de vorige aanbesteding uit 2017 geëvalueerd en daarbij ook de marktpartijen bevraagd die wel interesse hadden in de aanbesteding, maar niet hebben ingeschreven. In het afgelopen jaar is deze markt niet wezenlijk gewijzigd in de regio Gooi en Vechtstreek en is de verwachting dat een nieuwe aanbesteding geen andere uitkomst zal opleveren. De kosten die een dergelijke aanbestedingsprocedure met zich meebrengt, zouden in dat geval enkel leiden tot uitgaven van overheidsgelden terwijl de concurrentie verder niet bevorderd wordt.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
18/12/2018

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/12/2018