Usluge - 557769-2021

02/11/2021    S212

Francuska-Strasbourg: AO 21-031 - Održavanje i obnova zelenih površina i cvjetne dekoracije za zgrade Europskog parlamenta u Strasbourgu

2021/S 212-557769

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mjesto: Strasbourg
NUTS kod: FR France
Poštanski broj: 67070
Država: Francuska
Osoba za kontakt: Direction de la gestion intégrée des infrastructures - contrats et marchés
E-pošta: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://europarl.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9258
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na sljedeću adresu:
Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67070
Država: Francuska
Osoba za kontakt: Service de l'exécution du budget
E-pošta: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
NUTS kod: FRF11 Bas-Rhin
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.europarl.europa.eu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

AO 21-031 - Održavanje i obnova zelenih površina i cvjetne dekoracije za zgrade Europskog parlamenta u Strasbourgu

Referentni broj: 06A80/2021/M031
II.1.2)Glavna CPV oznaka
77310000 Usluge sadnje i održavanja zelenih površina
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Europski parlament namjerava objaviti javno nadmetanje s ciljem sklapanja ugovora o uslugama održavanja i obnove zelenih površina i cvjetne dekoracije za zgrade Europskog parlamenta u Strasbourgu.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 687 500.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
03117000 Bilje koje se rabi za posebne namjene
03121210 Cvjetni aranžmani
03451000 Bilje
16160000 Razna vrtlarska oprema
43325100 Oprema za održavanje terena
45112710 Radovi krajobraznog uređenja zelenih površina
45112712 Radovi krajobraznog uređenja vrtova
45112713 Radovi krajobraznog uređenja krovnih vrtova
45451300 Unutarnji vrtovi
71421000 Usluge krajobrazne sadnje
77000000 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva
77314000 Usluge održavanja terena
79931000 Usluge unutarnjeg opremanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: FR France
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Strasbourg

II.2.4)Opis nabave:

Ugovor o uslugama održavanja i obnove zelenih površina i cvjetne dekoracije za zgrade Europskog parlamenta u Strasbourgu.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 687 500.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 55
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Sudjelovanje u ovom pozivu na nadmetanje otvoreno je pod jednakim uvjetima svim fizičkim osobama, pravnim osobama i javnim tijelima država članica Europske unije te svim fizičkim osobama, pravnim osobama i javnim tijelima država koje nisu članice, a koje su sklopile posebni sporazum s Europskom unijom u području javne nabave, na temelju čega imaju pristup ugovoru koji čini predmet ovog poziva na nadmetanje, pod uvjetima utvrđenim u tom sporazumu.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 09/12/2021
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 16/12/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Bâtiment Vaclav Havel, sis Allée Spach, 67070 Strasbourg, FRANCUSKA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Na otvaranju ponuda može biti nazočan samo jedan ovlašteni predstavnik po ponuditelju. Vidjeti postupke registracije u specifikacijama.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Neobvezan posjet lokaciji održat će se 16. studenoga 2021. u 10 sati.

Sastajalište za posjet bit će na ulazu u akreditacijski centar zgrade Winston Churchill u Strasbourgu.

Gospodarskim subjektima koji su primili dokumentaciju poziva na nadmetanje povezanu s ovim ugovorom neposrednom pošiljkom iz Europskog parlamenta ili drugim sredstvima bit će dopušteno sudjelovanje u posjetu lokaciji.

Posjetu mogu prisustvovati najviše dva (2) predstavnika po ponuditelju. U svakom slučaju, gospodarski subjekti koji žele sudjelovati moraju dva (2) radna dana prije posjeta poslati e-poštu s pojedinostima o nazivu poduzeća te imenom, funkcijom, brojem osobne iskaznice i datumom rođenja sudionika na sljedeću adresu: NLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu

Kako bi sudjelovali u posjetu, predstavnici moraju imati valjan identifikacijski dokument.

Europski će parlament nakon posjeta lokaciji sastaviti popis sudionika i zapisnik posjeta. Zapisnik posjeta bit će objavljen na stranici e-nadmetanja.

Radni jezik posjeta bit će francuski.

Sve putne troškove povezane s posjetom lokaciji snose ponuditelji te ih Europski parlament neće nadoknaditi.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67000
Država: Francuska
Internetska adresa: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Neuspješni ponuditelji ili fizičke osobe ili pravni subjekti na koje odluka javnog naručitelja izravno i pojedinačno utječe, čak i ako nisu primatelji odluke, mogu osporiti navedenu odluku javnog naručitelja unutar dva mjeseca od datuma obavješćivanja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
26/10/2021