Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice începând de astăzi, 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate

Servicii - 557769-2021

02/11/2021    S212

Franţa-Strasbourg: AO 21-031 - Prestarea de servicii de întreținere și renovare a spațiilor verzi și a decorațiunilor florale ale clădirilor Parlamentului European din Strasbourg

2021/S 212-557769

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg
Cod NUTS: FR France
Cod poștal: 67070
Țară: Franţa
Persoană de contact: Direction de la gestion intégrée des infrastructures - contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://europarl.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9258
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la următoarea adresă:
Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67070
Țară: Franţa
Persoană de contact: Service de l'exécution du budget
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Cod NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.europarl.europa.eu
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

AO 21-031 - Prestarea de servicii de întreținere și renovare a spațiilor verzi și a decorațiunilor florale ale clădirilor Parlamentului European din Strasbourg

Număr de referinţă: 06A80/2021/M031
II.1.2)Cod CPV principal
77310000 Amenajare şi întreţinere de spaţii verzi
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Parlamentul European are în vedere atribuirea unui contract de achiziții publice pentru servicii de întreținere și renovare a spațiilor verzi și a decorațiunilor florale ale clădirilor Parlamentului European din Strasbourg.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 687 500.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
03117000 Plante cu utilizare specifică
03121210 Aranjamente florale
03451000 Plante
16160000 Diverse echipamente de grădinărit
43325100 Echipament de întreţinere a terenurilor
45112710 Lucrări de arhitectură peisagistică a spaţiilor verzi
45112712 Lucrări de arhitectură peisagistică a grădinilor
45112713 Lucrări de arhitectură peisagistică a grădinilor pe acoperişuri
45451300 Grădini interioare
71421000 Servicii de amenajare peisagistică
77000000 Servicii pentru agricultură, silvicultură, horticultură, acvacultură şi apicultură
77314000 Servicii de întreţinere a terenurilor
79931000 Servicii de decoraţiuni interioare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: FR France
Locul principal de executare:

Strasbourg

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contract de servicii de întreținere și renovare a spațiilor verzi și a decorațiunilor florale ale clădirilor Parlamentului European din Strasbourg.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 687 500.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 55
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Participarea la această procedură de invitație la licitație este deschisă în condiții de egalitate tuturor persoanelor fizice și juridice și entităților publice din statele membre ale Uniunii Europene, precum și tuturor persoanelor fizice și juridice și entităților publice din țări terțe care au încheiat un acord special cu Uniunea Europeană în domeniul achizițiilor publice care le conferă acces la contractul care face obiectul acestei invitații la licitație, în baza condițiilor prevăzute în respectivul acord.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 09/12/2021
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 16/12/2021
Ora locală: 10:00
Locul:

Bâtiment Vaclav Havel, sis Allée Spach, 67070 Strasbourg, FRANȚA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Un reprezentant din partea fiecărui ofertant poate participa la deschiderea ofertelor. A se vedea procedurile de înregistrare din caietul de sarcini.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

O vizită opțională va fi organizată pe 16 noiembrie 2021 la ora 10.00.

Punctul de întâlnire pentru vizită va fi intrarea în centrul de acreditare din clădirea Winston Churchill din Strasbourg.

Operatorii economici care au obținut documentele invitației la licitație legate de acest contract prin expediere directă din partea Parlamentului European sau prin alte mijloace vor fi autorizați să participe la vizita pe teren.

Pot participa maximum doi (2) reprezentanți din partea fiecărei companii. În orice caz, operatorii economici care doresc să participe trebuie să comunice cu două (2) zile lucrătoare înainte de vizită, numele companiei și numele, funcția, numărul documentului de identitate și data nașterii participanților, la adresa de e-mail indicată mai jos: INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu

Pentru vizită, participanții trebuie să aibă asupra lor un document de identitate valabil.

Parlamentul European va întocmi o listă de prezență şi un raport după vizita pe teren. Raportul vizitei va fi publicat pe site-ul e-tendering.

Limba pentru vizită va fi limba franceză.

Eventualele cheltuieli de deplasare aferente vizitei pe teren vor fi suportate de către operatorii economici și nu vor fi rambursate de către Parlamentul European.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67000
Țară: Franţa
Adresă internet: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Decizia autorității contractante poate fi contestată în termen de două luni de la data notificării rezultatului procedurii, fie de ofertanții necâștigători, fie de persoanele fizice sau juridice care sunt afectate direct și individual de această decizie, chiar dacă nu sunt destinatarii acesteia.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
26/10/2021