Dienstleistungen - 557800-2020

20/11/2020    S227

Polen-Darłowo: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 227-557800

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasto Darłowo
Postanschrift: pl. Tadeusza Kościuszki 9
Ort: Darłowo
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Postleitzahl: 76-150
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Sawicka
E-Mail: zamowienia.publiczne@darlowo.pl
Telefon: +48 3142223
Fax: +48 3142333
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.darlowo.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.darlowo.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie miasta Darłowo

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.9.2020/GO.7031.5.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie miasta Darłowo.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Hauptort der Ausführung:

miasto Darłowo

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z odbiorem i transportem niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbiorem i częściowym zagospodarowaniem selektywnie zebranych odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Darłowo. Odbiór odpadów odbywać się będzie z zastosowaniem systemu informatycznego służącego do gromadzenia i analizy danych, otrzymywanych automatycznie z pojazdów Wykonawcy. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje zbiórkę odpadów porzuconych w ogólnodostępnych miejscach nieprzeznaczonych do ich zbierania, magazynowania lub składowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

Szczegółowy opis wymagań technicznych systemu informatycznego Wykonawcy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące prace niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (tj. kierowców pojazdów o masie powyżej 3,5 t.)

W sytuacji, gdy wykonywanie tych prac polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020, poz. 1320 z późn. zm.).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Warunek zostanie uznany, jeżeli Wykonawca posiada:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Darłowo, zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439);

b) zezwolenie na zbieranie odpadów, zgodnie z art. 41, zezwolenie na transport odpadów w związku z art. 233 bądź zaświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.); zezwolenie na zbieranie odpadów winno obejmować co najmniej następujące kody odpadów:

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury;

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych;

15 01 04 Opakowania z metali;

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe;

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe;

15 01 07 Opakowania ze szkła;

20 01 01 Papier i tektura;

20 01 02 Szkło;

20 01 39 Tworzywa sztuczne;

20 01 40 Metale;

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popiół);

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji;

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek zostanie uznany, jeżeli:

a) Wykonawca posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100);

b) Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia nie mniejszej niż 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek zostanie uznany, jeżeli:

a) Wykonawca posiada doświadczenie polegające na wykonaniu (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniu) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jednej usługi odbioru i zagospodarowania (lub przekazania do zagospodarowania) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych lub niezamieszkałych, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa obejmowała odbiór i przekazanie do zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych o łącznej masie minimum 5 500 Mg w okresie 12 miesięcy;

b) Wykonawca przystępujący do wykonania przedmiotu zamówienia musi posiadać lub mieć zapewniony dostęp do niżej podanych w pełni sprawnych jednostek sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia:

— minimum 2 pojazdy przystosowane do odbierania odpadów niesegregowanych (zmieszanych) z pojemników 110 l, 120 l, 240 l i 1100 l,

— minimum 1 pojazd do odbierania odpadów niesegregowanych (zmieszanych) z pojemników 120 l, 240 l i 1100 l o masie do 6 t,

— minimum 1 pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów,

— minimum 1 pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów, wyposażonym w HDS.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ (projekt umowy).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/12/2020
Ortszeit: 10:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/12/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Urząd Miejski w Darłowie, pl. T. Kościuszki 9, 76-150 Darłowo, pok. nr 7, POLSKA.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

2. Komplet informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SIWZ.

Informacje w przedmiocie:

— podstaw wykluczenia, warunków udziału w postępowaniu, świadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w pkt 6–8 SIWZ,

— sposobu sporządzenia, wymaganej zawartości i trybu składania ofert znajdują się w pkt 9 i 12 SIWZ.

Wyszczególnienie w katalogu powyższych dokumentów, oświadczeń i informacji w treści niniejszego ogłoszenia nie jest możliwe z uwagi na niezależne od Zamawiającego ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia – ograniczoną, zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza ogłoszenia.

3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami na gruncie niniejszego postępowania odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: miniPortalu i ePUAPu oraz poczty elektronicznej (adres e-mail: zamowienia.publiczne@darlowo.pl) – zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ.

4. Termin związania z ofertą wynosi 60 dni.

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy zgodnie z zapisami SIWZ.

Uwaga! Zamawiający nadmienia, że z przyczyn technicznych, z uwagi na brak możliwości wskazania w treści ogłoszenia wszystkich informacji na temat postępowania i zamówienia (wobec zbyt małej liczby znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza ogłoszenia), w ogłoszeniu tym zawarte zostały odesłania do treści SIWZ, zamieszczonej na stronie www.darlowo.pl, gdzie znajduje się komplet niezbędnych informacji w tym przedmiocie.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2020