Roboty budowlane - 557880-2021

Submission deadline has been amended by:  652154-2021
02/11/2021    S212

Polska-Marki: Roboty budowlane

2021/S 212-557880

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Marki
Krajowy numer identyfikacyjny: 013269670
Adres pocztowy: Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
Miejscowość: Marki
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Kod pocztowy: 05-270
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Moczulska
E-mail: zamowienia@marki.pl
Tel.: +48 227811003
Faks: +48 227811378
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.marki.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://marki.logintrade.net/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://marki.logintrade.net/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa i utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Marki

Numer referencyjny: WZP.271.16.2021
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa i utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Marki („Przedsięwzięcie”).

W ramach Przedsięwzięcia partner prywatny zobowiązany będzie do rozbudowy dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a następnie do utrzymania dróg we właściwym stanie technicznym na etapie eksploatacyjnym.

Projekt zostanie zrealizowany na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 711 ze zm.) w trybie dialogu konkurencyjnego określonego w art. 169-188 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) („ustawa PZP”).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
45233140 Roboty drogowe
45233141 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zamówienie będzie realizowane na terenie gminy miasto Marki, w powiecie wołomińskim, w województwie mazowieckim.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedsięwzięcie zakłada rozbudowę dróg i infrastruktury towarzyszącej w następującym zakresie:

-Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej w Markach, etap I – odcinek od al. Marszałka Józefa Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Modrzewiową, etap II – odcinek od skrzyżowania z ul. Modrzewiową do ul. Spacerowej,

- Rozbudowa dróg gminnych ul. Karłowicza, ul. Sobieskiego, ul. Modrzewiowej oraz budowa dróg gminnych ul. Błękitnej od ul. Akacjowej do ul. Jarzębinowej, ul. Jarzębinowej,

ul. Wrzosowej od ul. Jarzębinowej do ul. Borówkowej, ul. Akacjowej od ul. Błękitnej do

ul. Granicznej w Markach wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

- Rozbudowa ul. Lisa Kuli w m. Marki na odcinku od skrzyżowania z ul. Ząbkowską do granicy miasta Marki, wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicami: Ząbkowską, Gen. Zajączka, Sokolą, Solskiego i budową skrzyżowania z ul. Skowronią oraz z rozbudową odcinków ulic Ząbkowska na odcinku 60 m, Sokola na odcinku 118 m, Solskiego na odcinku 37 m. (I ETAP),

- Rozbudowa ul. Lisa-Kuli w m. Marki na odcinku od istniejącego skrzyżowania

z ul. Piłsudskiego do istniejącego skrzyżowania z ul. Ząbkowską wraz z rozbudową fragmentu ul. Sportowej oraz przebudową skrzyżowania z ul. Jagiełły. (II ETAP),

- Rozbudowa ul. Mickiewicza w m. Marki na odcinku od działki nr ew. 55/2 z obrębu 5-01

na długości 704,25 m wraz z rozbudową ul. 11 Listopada na odcinku od projektowanego skrzyżowania z ul. Mickiewicza i ul. Urbanistów do działki nr ew. 57 z obrębu 05-01

na długości 75,90 m.

Prace budowlane prowadzone w ramach Przedsięwzięcia odbywać się mają przy czynnym ruchu komunikacyjnym na podstawie koniecznego do uzyskania projektu czasowej organizacji ruchu. Podmiot publiczny wstępnie zakłada, że Przedsięwzięcie będzie realizowane w dwóch etapach (niemniej jednak to założenie może ulec zmianie).

Podmiot publiczny wniesie do przedsięwzięcia wkład własny w postaci:

- dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi decyzjami administracyjnymi,

- zatrudnienia inspektora nadzoru w celu kontroli realizacji inwestycji,

- udostępnienia partnerowi prywatnemu nieruchomości przeznaczonych pod budowę infrastruktury drogowej oraz

- zapewnienia nadzoru autorskiego nad rozwiązaniami projektowymi, z uwzględnieniem ewentualnych koniecznych do wprowadzenia modyfikacji w stosunku do przedstawionych założeń projektowych.

Na etapie inwestycyjnym do zadań partnera prywatnego będzie należało sfinansowanie przedmiotu zamówienia, przeprowadzenie robót budowlanych na podstawie przekazanej przez podmiot publiczny dokumentacji projektowej wraz niezbędnymi decyzjami administracyjnymi oraz uzyskanie pozwoleń na użytkowanie wybudowanej w ramach projektu infrastruktury drogowej. W ramach etapu eksploatacyjnego partner prywatny będzie zobligowany utrzymania technicznego infrastruktury drogowej (w zakresie określonym w toku dialogu konkurencyjnego).

Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie pn. Opis potrzeb i wymagań, stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia (dostępny na stronie internetowej podanej w sekcji I Ogłoszenia). Ostateczny zakres rzeczowy zamówienia oraz okres obowiązywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym doprecyzowany zostanie w trakcie dialogu konkurencyjnego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 264
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Maksymalna liczba: 3
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

1. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu jest większa niż 3, zastosowanie znajdą obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczny kandydatów – kryteria selekcji.

2. Ocenie, zgodnie z kryteriami selekcji, podlegają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.

3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza bądź równa 3, zamawiający zaprasza do dialogu wszystkich wykonawców spełniających te warunki. W takim przypadku zamawiający odstąpi od badania punktów w ramach kryteriów selekcji.

4. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli liczba wykonawców, którzy złożyli niepodlegające odrzuceniu wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest mniejsza 3.

5. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby w celu wykazania spełniania kryteriów selekcji.

6. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawcy niezaproszonego do dialogu uznaje się za odrzucony.

7. W ramach pierwszego kryterium selekcji zamawiający przyzna 1 punkt za każde wykazane doświadczenie polegające na zrealizowaniu przez wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przedsięwzięcia obejmującego budowę dróg publicznych z kategorii dróg gminnych o łącznej długości powyżej 3 km.

8. W ramach pierwszego kryterium selekcji wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 punktów.

9. W przypadku, gdy nie będzie można wyłonić 3 wykonawców zgodnie z powyżej przedstawionym pierwszym kryterium selekcji, z uwagi na fakt, że dwóch lub więcej wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów w sposób uniemożliwiający wyłonienie 3 wykonawców o najwyższej punktacji, o kolejności wykonawców, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów zdecyduje drugie kryterium selekcji, w ramach którego zamawiający przyzna 1 punkt za każdą wykazaną usługę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegającą na zrealizowaniu usługi trwającej nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy, polegającej na utrzymaniu technicznym dróg publicznych z kategorii dróg gminnych o łącznej długości powyżej 3 km. Przez utrzymanie techniczne należy rozumieć wykonywanie w sposób ciągły usługi polegającej na realizacji czynności związanych z utrzymaniem technicznym drogi gminnej, obejmującej jej bieżącą konserwację, remonty i naprawy gwarantujące jej zachowanie w stanie niepogorszonym i umożliwiające korzystanie z niej zgodnie z przeznaczeniem, w tym identyfikowanie stanów awaryjnych. Poprzez utrzymanie techniczne nie rozumie się wykonywania ww. czynności wyłącznie w przypadku zgłoszenia uprawnień inwestora z tytułu gwarancji bądź rękojmi w odniesieniu do poprzednio wykonanych robót budowlanych.

10. Zamawiający nie przyzna wykonawcy punktów za przedstawione w ramach kryteriów selekcji doświadczenie, które zostało przez niego jednocześnie wykazane na potrzeby spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6.3.1 lub 6.3.2 Opisu potrzeb i wymagań.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

O udział w postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 Ustawy PZP.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Podmiot Publiczny określa następujące warunki udziału w Postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:

1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 40 000 000 PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych) lub równowartość w innej walucie,

2) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Przedsięwzięcia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 40 000 000 PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych)

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Podmiot Publiczny określa następujące warunki udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Partner Prywatny zrealizował jedno przedsięwzięcie obejmujące budowę dróg publicznych z kategorii dróg gminnych o łącznej długości powyżej 3 km;

2) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Partner Prywatny zrealizował jedną usługę trwającą nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy, polegającą na utrzymaniu technicznym dróg publicznych z kategorii dróg gminnych o łącznej długości powyżej 3 km. Przez utrzymanie techniczne należy rozumieć wykonywanie w sposób ciągły usługi polegającej na realizacji czynności związanych z utrzymaniem technicznym drogi gminnej, obejmującej jej bieżącą konserwację, remonty i naprawy gwarantujące jej zachowanie w stanie niepogorszonym i umożliwiające korzystanie z niej zgodnie z przeznaczeniem, w tym identyfikowanie stanów awaryjnych. Poprzez utrzymanie techniczne nie rozumie się wykonywania ww. czynności wyłącznie w przypadku zgłoszenia uprawnień inwestora z tytułu gwarancji bądź rękojmi w odniesieniu do poprzednio wykonanych robót budowlanych;

3) dysponuje lub będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację Przedsięwzięcia osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonania przedmiotu zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), tj. co najmniej:

a) jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi związanymi z drogami;

b) jedną osobą na każdej budowie pełniącą funkcję kierownika robót drogowych posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi związanymi z drogami;

c) jedną osobą na każdej budowie pełniącą funkcję kierownika robót branży sanitarnej posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma zadaniami w zakresie sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej;

d) jedną osobą na każdej budowie pełniącą funkcję kierownika robót branży elektrycznej posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma zadaniami w zakresie przebudowy lub budowy linii niskiego napięcia i oświetlenia ulicznego;

e) jedną osobą na każdej budowie pełniącą funkcję kierownika robót branży teletechnicznej posiadającą z uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną;

f) jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót – architekt krajobrazu posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie architektury krajobrazu.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki umowy wskazane zostaną w załączniku do SWZ – Wzór umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, którego treść zostanie ukształtowana w toku dialogu konkurencyjnego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Dialog konkurencyjny
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/12/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Data: 15/07/2022
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 4 (od ustalonej daty składania ofert)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Każdy wykonawca może złożyć w ramach niniejszego postępowania tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa się w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa się z:

1) Formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia);

2) Oświadczenia JEDZ: dla wszystkich wykonawców, jak również poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udział w postępowaniu oraz dla podmiotów trzecich, jeśli wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów;

3) Wykazu robót budowlanych, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do JEDZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie;

4) Wykazu usług, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do JEDZ, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

5) Wykazu osób według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do JEDZ;

W celu ułatwienia wpisywania informacji w JEDZ w części IV Kryteria kwalifikacji litera C: Zdolność techniczna i zawodowa oraz w części V: Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów, zaleca się wypełnić Załączniki nr 1-3 do JEDZ, które będą stanowiły jego integralną treść w zakresie ww. części. W przypadku wypełnienia ww. Załączników, wykonawca nie jest zobowiązany do wypełnienia części IV oraz część V JEDZ w tym zakresie;

6) Oświadczenie RODO: dla wszystkich wykonawców, jak również poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udział w postępowaniu oraz dla podmiotów trzecich, jeśli wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Ogłoszenia;

7) Pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udział w Postępowaniu;

8) Pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawcy, o ile uprawnienie do reprezentacji wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego;

9) Jeśli dotyczy – zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji partnera prywatnego niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedsięwzięcia wraz z wymaganymi informacjami, o których mowa w pkt 6.13-6.14 Opisu Potrzeb i Wymagań, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Ogłoszenia.

4. Załączniki do Ogłoszenia o numerach 1-7 zostały opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://marki.logintrade.net. Jeżeli wykonawca przy składaniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie posługuje się udostępnionymi przez zamawiającego formularzami, zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów, których treść jest zgodna z treścią zawartą w ww. formularzach.

5. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem platformy https://marki.logintrade.net/.

6. O wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

7. Wskazany w sekcji II.2.7 okres obowiązywania zamówienia może ulec zmianie w toku ustaleń poczynionych w trakcie dialogu konkurencyjnego.

8. W ramach Ogłoszenia wykonawca zwany jest zamiennie partnerem prywatnym, zaś zamawiający podmiotem publicznym.

9. Informacje określone w art. 174 ust. 1 i 2 ustawy PZP zostały przedstawione w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia pn. Opis potrzeb i wymagań.

10. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy PZP.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 515 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy PZP).

3. Odwołanie wobec treści Ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej (art. 515 ust. 2 pkt 1 ustawy PZP).

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia (art. 515 ust. 3 pkt 1 ustawy PZP).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówien Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/10/2021