Servicios - 557960-2019

25/11/2019    S227

Polonia-Niedrzwica Duża: Servicios relacionados con el software

2019/S 227-557960

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 168-411160)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Niedrzwica Duża
Dirección postal: ul. Lubelska 30
Localidad: Niedrzwica Duża
Código NUTS: PL814 Lubelski
Código postal: 24-220
País: Polonia
Persona de contacto: Wojciech Romanek
Correo electrónico: przetargi@niedrzwicaduza.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://ugniedrzwicaduza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Strzyżewice
Dirección postal: Strzyżewice 109
Localidad: Strzyżewice
Código NUTS: PL814 Lubelski
Código postal: 23-107
País: Polonia
Persona de contacto: Jarosław Kołodziejczyk
Correo electrónico: kolodziejczyk_j@interia.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.strzyzewice.lubelskie.pl/
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Jabłonna
Dirección postal: Jabłonna-Majątek 22
Localidad: Jabłonna-Majątek
Código NUTS: PL814 Lubelski
Código postal: 23-114
País: Polonia
Persona de contacto: Hubert Bryda
Correo electrónico: h.bryda@jablonna.lubelskie.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.jablonna.lubelskie.pl/
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Jastków
Dirección postal: ul. Chmielowa 3, Panieńszczyzna
Localidad: Jastków
Código NUTS: PL814 Lubelski
Código postal: 21-002
País: Polonia
Persona de contacto: Konrad Makowski
Correo electrónico: konrad.makowski@jastkow.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.jastkow.pl/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Dziedzinowego oraz Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją

Número de referencia: ZP.271.1.25.2019
II.1.2)Código CPV principal
72260000 Servicios relacionados con el software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Dziedzinowego oraz Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją”.

2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym” (numer projektu: RPLU.02.02.00-06-0001/17) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

3. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części, jak poniżej:

1) część nr 1 – dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Dziedzinowego,

2) część nr 2 – dostawa i wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
20/11/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 168-411160

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI.3)
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:

4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 21.11.2019 r. do godz. 9:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego).

Léase:

4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 6.12.2019 r. do godz. 9:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy

Zamawiającego).

Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 21/11/2019
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 06/12/2019
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.6)
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
En lugar de:
Fecha: 17/01/2020
Léase:
Fecha: 03/02/2020
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 21/11/2019
Hora local: 09:15
Léase:
Fecha: 06/12/2019
Hora local: 09:15
VII.2)Otras informaciones adicionales: