Hay un error que afecta a la manera en que se muestran las URL en los anuncios de formularios electrónicos. Estamos trabajando para solucionar el problema. Mientras tanto, les sugerimos que eliminen la coma (o cualquier otro carácter especial) que aparezca al final de la URL. Les rogamos disculpen las molestias.

Servicios - 557976-2019

25/11/2019    S227

België-Gent: Projectbeheerdiensten, met uitzondering van projecten bij bouwwerkzaamheden

2019/S 227-557976

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 207-505192)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17002
Postadres: VAC Virginie Lovelinggebouw Gent, Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 82
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
E-mail: els.vandenheede@mow.vlaanderen.be
Telefoon: +32 92762774
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://wegenenverkeer.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=356610

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Consultancy iVRI-expert en -projectleider

Referentienummer: EMG-MDM/19I03-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79421000 Projectbeheerdiensten, met uitzondering van projecten bij bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Consultancy iVRI-expert en -projectleider.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/11/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 207-505192

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 21/11/2019
Plaatselijke tijd: 09:45
Te lezen:
Datum: 02/12/2019
Plaatselijke tijd: 09:45
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De uiterste indieningsdatum werd verdaagd naar 2.12.2019, 9:45.