Diensten - 557976-2019

25/11/2019    S227

België-Gent: Projectbeheerdiensten, met uitzondering van projecten bij bouwwerkzaamheden

2019/S 227-557976

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 207-505192)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17002
Postadres: VAC Virginie Lovelinggebouw Gent, Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 82
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
E-mail: els.vandenheede@mow.vlaanderen.be
Telefoon: +32 92762774
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://wegenenverkeer.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=356610

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Consultancy iVRI-expert en -projectleider

Referentienummer: EMG-MDM/19I03-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79421000 Projectbeheerdiensten, met uitzondering van projecten bij bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Consultancy iVRI-expert en -projectleider.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/11/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 207-505192

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 21/11/2019
Plaatselijke tijd: 09:45
Te lezen:
Datum: 02/12/2019
Plaatselijke tijd: 09:45
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De uiterste indieningsdatum werd verdaagd naar 2.12.2019, 9:45.