Dienstleistungen - 558058-2020

20/11/2020    S227

Polen-Rzeszów: Entwurf und Gestaltung, Kostenschätzung

2020/S 227-558058

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Postanschrift: ul. T. Boya Żeleńskiego 19a
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Postleitzahl: 35-105
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Mariusz Górak
E-Mail: biuro@pzdw.pl
Telefon: +48 178609490
Fax: +48 178609480
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.pzdw.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.pzdw.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/PZDWRzeszow
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: drogi i mosty

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne”

Referenznummer der Bekanntmachung: PZDW/WZP/3052/243/WDT/11/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71242000 Entwurf und Gestaltung, Kostenschätzung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne”.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Droga wojewódzka nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, obejmującej m.in.:

— uzyskanie wszelkich niezbędnych do realizacji zadania uzgodnień, opinii, warunków technicznych i decyzji administracyjnych,

— opracowanie projektu budowlanego i pozostałej dokumentacji,

— uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia na okres min. 36 miesięcy.

Przedmiot i zakres opracowania oraz wymagania w odniesieniu do realizacji zamówienia zostały zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – rozdział III SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Podział ceny ofertowej netto / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie projektanta – branża drogowa / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie projektanta – branża mostowa / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 45.00
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 26/02/2021
Ende: 30/09/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zadanie będzie objęte wsparciem w ramach formuły „project pipeline” ze środków pomocy technicznej Regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 52 440,00 PLN.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, zamawiający stawia następujące minimalne warunki dotyczące potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

Kwalifikacje zawodowe Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje następującym osobami:

1) projektant – branża drogowa – 1 osoba – osoba wskazana w umowie, upoważniona w imieniu Wykonawcy do zarządzania realizacją umowy i do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym – wymagania:

— doświadczenie zawodowe: wykonanie min. jednej dokumentacji projektowej (zawierającej w szczególności projekt budowlany) obejmującej rozbudowę i/lub budowę drogi klasy G lub wyższej o długości min. 5,0 km i uzyskanie w ramach tej dokumentacji decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1474 z późn. zm.),

— uprawnienia: do projektowania dróg bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

2) sprawdzający – branża drogowa – 1 osoba – wymagania:

— doświadczenie zawodowe: wykonanie min. jednej dokumentacji projektowej (zawierającej w szczególności projekt budowlany) obejmującej rozbudowę i/lub budowę drogi klasy G lub wyższej o długości min. 5,0 km i uzyskanie w ramach tej dokumentacji,

— decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1474 z późn. zm.),

— uprawnienia: do projektowania dróg bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

3) projektant – branża mostowa – 1 osoba – wymagania:

— doświadczenie zawodowe: wykonanie min. jednej dokumentacji projektowej (zawierającej w szczególności projekt budowlany) obejmującej budowę drogowego obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu klasy A zgodnie z PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia lub równoważną, lub klasy I zgodnie z PN-EN 1991-2007 Eurokod1: oddziaływanie na konstrukcje; część 2: obciążenia ruchome mostów lub równoważną,

— uprawnienia: do projektowania obiektów mostowych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

4) sprawdzający – branża mostowa – 1 osoba – wymagania:

— doświadczenie zawodowe: wykonanie min. jednej dokumentacji projektowej (zawierającej w szczególności projekt budowlany) obejmującej budowę drogowego obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu klasy A zgodnie z PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia lub równoważną, lub klasy I zgodnie z PN-EN 1991-2007 Eurokod1: oddziaływanie na konstrukcje; część 2: obciążenia ruchome mostów lub równoważną,

— uprawnienia: do projektowania obiektów mostowych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 roku nr 63, poz. 394) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

Doświadczenie Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): minimum 1 usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej (w szczególności zawierającej projekt budowlany) dla rozbudowy lub budowy drogi klasy G długości min. 5,0 km wraz budową stałego drogowego obiektu mostowego, tj. mostu klasy A, zgodnie z PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia lub równoważnej lub równoważną, lub klasy I zgodnie z PN-EN 1991-2007 Eurokod1: oddziaływanie na konstrukcje; część 2: obciążenia ruchome mostów lub równoważną, i uzyskaniu w ramach tej usługi decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1474).

Zamawiający nie wymaga aby w/w zadania były wykonane w ramach jednego zadania/zlecenia/zamówienia/inwestycji.

Zamawiający dopuszcza aby w/w doświadczenie było uzyskane podczas realizacji kontraktów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 4 maja 2017 r., w sprawie C – 387/14 „art. 44 dyrektywy 2004/18 w związku z art. 48 ust. 2 lit. a tej dyrektywy oraz zasadą równego traktowania Wykonawców, zapisaną w art. 2 tej dyrektywy, należy interpretować w ten sposób, że nie dopuszcza on, by Wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji”.

Celem zastosowania ww. wyroku Zamawiający będzie badał rzeczywisty udział Wykonawcy w realizacji wykazanych przez niego, a wykonanych w ramach konsorcjum prac, poprzez żądanie złożenia wyjaśnień w powyższym zakresie na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamaw. dopuszcza podwykon. Warun. realizacji umowy, dopuszczalne zm. umowy oraz określ. warun. zmian, zostało zawarte w SIWZ. Zamaw. wymaga zatrudnienia na podst. um. o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamów. określone w SOPZ, za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techn. w budownictwie oraz osób wykonujących czynności zw. z wykonywaniem prac geodezyjnych, opracowań z zakresu ochrony środowiska, prac związanych z przygotowywaniem materiałów do dec. admin. oraz prac pomiarowych w zakresie sieci i urządzeń teletechnicznych, energetycznych, gazowniczych, wodociągowych i oświetlenia. Zamaw. przewiduje możliwość unieważn. postęp. o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansow. całości lub części zamów., nie zostały mu przyznane.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/12/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/12/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, Wydział Zamówień Publicznych

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Ze strony Zamawiającego – Komisja przetargowa

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Do oferty Wyk. zobow. jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert ośw. stanowiące wstępne potwierdzenie że:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Ośw. o którym mowa w pkt 1 Wyk. zobow. jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z 5.1.2016 r., wydanym na podstawie art. 59 ust.2dyrektywy 2014/24/UE. Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zam. jest dostępny na stronie internetowej Zam. w miejscu zamieszczenia SIWZ oraz niniejszego ogłoszenia.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa wraz z ofertą jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z nich.

5. Na wezw. Zam, w celu potw. braku podstaw wykl. Wyk. z udziału w postep. Wyk. zobowiązany jest do złożenia dokumentów, o których mowa w §5 pkt od 1 do 10 rozp. Min Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodz. dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016, poz. 1126).

6. W celu potw. spełn. warunków dot. zdolności techn i zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy:

b) wykazu usług – pkt 8.3a SIWZ;

c) wykazu osób – pkt 8.3b SIWZ.

7. Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza teryt RP, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza teryt. RP, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. rozp.

8. Wyk., w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9. Z postępow. o udziel, zamówienia wyklucza się Wyk., w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12–23 Pzp oraz art. 24 ust 5 pkt 1–8 Pzp.

10. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nast. zbada czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11. Wyk. pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Do oferty należy dołączyć:

— JEDZ, TOP – rozdział III SIWZ, dowód wniesienia wadium, zobowiązanie do oddania zasobów (w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu), pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ww. dokumenty należy sporządzić w postaci elektronicznej, podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, skompresować do jednego pliku archiwum (.ZIP), zaszyfrować za pomocą dedykowanej aplikacji z platformy miniportal oraz przesłać za pomocą ePUAP. Maksymalny rozmiar przesyłanych plików wynosi 150 MB.

13. Zam. przewiduje udzielenie zamówienia o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 10 %. Opis przewidywanych zamówień podobnych zawiera pkt 3.16 IDW.

14. W celu związanym z post. o udzielenie zamówienia publicznego Zam. zamieszcza w SIWZ klauzulę informacyjną z art. 13 RODO.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2020