Dienstleistungen - 558063-2020

20/11/2020    S227

Polen-Ostrów Wielkopolski: Immobilienverwaltung gegen Einzelhonorar oder auf Vertragsbasis

2020/S 227-558063

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
Postanschrift: al. Powstańców Wielkopolskich 18
Ort: Ostrów Wielkopolski
NUTS-Code: PL416 Kaliski
Postleitzahl: 63-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Krzysztof Harych
E-Mail: kharych@umostrow.pl
Telefon: +48 625822301
Fax: +48 627366407
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.umostrow.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/chapter_170126.asp
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/Formularze.aspx
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi administrowania obiektami sportowo-rekreacyjnymi stanowiącymi własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

Referenznummer der Bekanntmachung: WRM.RZP.271.46.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
70330000 Immobilienverwaltung gegen Einzelhonorar oder auf Vertragsbasis
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

I. Przedmiotem zamówienia jest administrowanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi, stanowiącymi własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, w ilości:

1) place zabaw – 16 obiektów;

2) siłownie zewnętrzne – 15 obiektów;

3) boiska sportowe – 7 obiektów;

4) skatepark – 1 obiekt;

5) street wokaut park – 1 obiekt;

6) murawa stadionu miejskiego – 1 obiekt;

7) pomieszczenia w budynku świetlicy – 1 obiekt;

8) amfiteatr w Parku Miejskim – 1 obiekt.

II Szczegółowy wykaz obiektów sportowo-rekreacyjnych zawarty jest w załączniku nr 8.

III Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 9.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL416 Kaliski
Hauptort der Ausführung:

Teren miasta Ostrowa Wielkopolskiego

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

I. Przedmiotem zamówienia jest administrowanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi, stanowiącymi własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

II. Szczegółowy wykaz obiektów sportowo-rekreacyjnych zawarty jest w załączniku nr 8.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 9.

IV. Inne wymagania:

1) Wykonawca w okresie realizacji umowy będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

2) Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania skutecznych działań zgłaszanych telefonicznie lub drogą elektroniczną przez przedstawiciela zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 8 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o awariach, zabezpieczeniu uszkodzonych urządzeń, aktach wandalizmu.

Czas reakcji na awarie, zabezpieczenie uszkodzonych urządzeń, akty wandalizmu stanowi kryterium oceny oferty w niniejszym postępowaniu.

3) Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej na obiektach.

V. W zakres administrowania wchodzi:

a) kontrola obiektów sportowo-rekreacyjnych;

b) prowadzenie książki obiektu i dziennika kontroli obiektów dla każdego obiektu osobno;

c) przechowywanie dokumentacji dotyczącej obiektów.

VI. Wykonawca w ramach administrowania objętego wynagrodzeniem zobowiązany jest do:

a) przeprowadzenia na ostatni dzień roku obrotowego inwentaryzacji aktywów zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie o rachunkowości i powiadomienia Zamawiającego o wynikach inwentaryzacji do dnia 10 stycznia roku następnego;

b) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o powstałych zniszczeniach na terenach objętych przedmiotem zamówienia, w tym zabezpieczenie zniszczonego/uszkodzonego mienia;

c) powiadomienia Policji i Zamawiającego o aktach wandalizmu i ich skutkach występujących na terenach objętych przedmiotem zamówienia;

d) posiadania przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie szkód mogących powstać w związku z niezachowaniem należytej staranności przy wykonywaniu usług stanowiących przedmiot umowy;

e) dysponowania przez cały okres trwania umowy przynajmniej jedną osobą przeszkoloną z zakresu wykonywania kontroli lub naprawy obiektów przez odpowiednią instytucję kontrolującą place zabaw.

VII. W ramach administrowania Wykonawca będzie wykonywał następujące czynności:

a) utrzymanie stanu urządzeń oraz terenu obiektów;

b) utrzymanie terenów w czystości;

c) koszenie trawników wraz z wywozem biomasy;

d) wygrabienie/zamiecenie liści z powierzchni obiektów;

e) opróżnianie koszy i wywóz zanieczyszczeń;

f) utrzymanie elementów małej architektury;

g) utrzymanie wymaganego poziomu piaskowych podłoży;

h) utrzymanie, naprawa i konserwacja nawierzchni;

i) naprawa urządzeń zabawowych;

j) konserwacja urządzeń sportowych i zabawowych;

k) remont elementów ogrodzenia obiektów;

l) utrzymanie kompleksów boisk typu „Orlik 2012”, wielofunkcyjnych;

m) utrzymanie boisk z nawierzchnią syntetyczną;

n) utrzymanie boisk z nawierzchnią trawiastą oraz murawy Stadionu Miejskiego;

o) bieżące utrzymanie i konserwacja obiektu amfiteatru

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/03/2021
Ende: 30/11/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Usługa będzie realizowana od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r.

2. W postępowaniu Zamawiający stosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Pzp.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

a) Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał bądź wykonuje przez okres minimum 6 miesięcy usługę prowadzenia i utrzymania co najmniej:

— jednego boiska wielofunkcyjnego typu „Orlik 2012”,

­ jednej murawy na stadionie, z nawierzchnią trawiastą o powierzchni minimum 3 000 m2,

— jednego placu zabaw z minimum 8 urządzeniami zabawowymi,

— jednej siłowni zewnętrznej z minimum 6 urządzeniami do ćwiczeń.

b) Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej:

— jednym podnośnikiem koszowym do 3,5 Mg (zasięg kosza min. 20 m),

— trzema kosami mechanicznymi,

— trzema kosiarkami spalinowymi,

— jedną kosiarką samobieżną,

— jednym wertykulatorem spalinowym,

— jednym aeratorem spalinowym,

— jednym siewnikiem do nasion,

— jednym wałem,

— jedną włóką do równomiernego rozłożenia piasku,

— jedną piaskarką zaciągnikową,

— jednym ciągnikiem rolniczym, lekkim do 0,9 Mg,

— jedną beczką do podlewania.

Dokumenty i oświadczenia na spełnienie tych warunków:

1) wykaz usług (załącznik nr 6) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – na spełnienie warunku o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3 lit. a SIWZ;

2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – na spełnienie warunku o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3 lit. b SIWZ (zgodnie z załącznikiem nr 7).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe wymagania dot. realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 10.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/12/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/02/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/12/2020
Ortszeit: 15:15
Ort:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18, pok. 332 (III piętro)

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu Zamawiający żąda przedłożenia oświadczenia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Zamawiający zaznacza, że podczas wypełniania części IV formularza JEDZ pod nazwą „Kryteria kwalifikacji” Wykonawca wypełnia sekcję α, tj. składa ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji. W takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A–D) w części IV JEDZ). Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda dokumentów i oświadczeń wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

3. W postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2020