Prekės - 558179-2019

25/11/2019    S227

Lenkija-Katowice: Spygliuočių mediena

2019/S 227-558179

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 220-540786)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adresas: ul. Powstańców 30
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 40-039
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Lucyna Fuchs
El. paštas: l.fuchs@pgg.pl
Telefonas: +48 327161475
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.pgg.pl
Pirkėjo profilio adresas: http://www.pgg.pl/przetargi

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 021-1

Nuorodos numeris: 701903466
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
03411000 Spygliuočių mediena
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
20/11/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 220-540786

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2)
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 25/11/2019
Vietos laikas: 07:45
Turi būti:
Data: 06/12/2019
Vietos laikas: 07:45
Dalies numeris: IV.2.6)
Keistino teksto vieta: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Yra:
Data: 23/01/2020
Turi būti:
Data: 03/02/2020
Dalies numeris: IV.2.7)
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 25/11/2019
Vietos laikas: 08:00
Turi būti:
Data: 06/12/2019
Vietos laikas: 08:00
VII.2)Kita papildoma informacija: