Dienstleistungen - 558207-2020

20/11/2020    S227

Polen-Baniocha: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2020/S 227-558207

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Chojnów
Nationale Identifikationsnummer: 012567080
Postanschrift: Pilawa, ul. Klonowa 13
Ort: Baniocha
NUTS-Code: PL913 Warszawski zachodni
Postleitzahl: 05-532
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Artur Pacia
E-Mail: chojnow@warszawa.lasy.gov.pl
Fax: +48 227275752-8
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://chojnow.warszawa.lasy.gov.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/nadl_chojnow/zamowienia_publiczne
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://chojnow.warszawa.lasy.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/WykonawcyGlowna.aspx
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: gospodarka leśna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, obsługi imprez cyklicznych, gospodarki łąkowo-rolnej i utrzymania porządku w lasach na terenie Nadleśnictwa Chojnów

Referenznummer der Bekanntmachung: ZG.270.13.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, obsługi imprez cyklicznych, gospodarki łąkowo-rolnej i utrzymania porządku w lasach na terenie Nadleśnictwa Chojnów w roku 2021.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 745 501.04 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 1 – ochrona przeciwpożarowa, zagospodarowanie turystyczne, obsługa imprez cyklicznych i gospodarka łąkowo-rolna

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77100000 Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft
77110000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Agrarproduktion
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
75251120 Waldbrandbekämpfung
79952000 Event-Organisation
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL913 Warszawski zachodni
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Chojnów.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obsługa punktu alarmowo-dyspozycyjnego z przeciwpożarowym monitoringiem terenów leśnych.

Zakres prac obejmuje:

1. Pełnienie dyżuru przeciwpożarowego w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym w Nadleśnictwie Chojnów.

2. Obsługę środków łączności bezprzewodowej i telefonicznej.

3. Obserwację terenów leśnych za pomocą kamer telewizji przemysłowej.

4. Obsługę systemu automatycznego wykrywania dymu.

5. Udział w akcjach gaśniczych Leśnego Pogotowia Przeciwpożarowego.

Utrzymanie infrastruktury przeciwpożarowej i zabezpieczanie pożarzysk z wykorzystaniem ciągnika rolniczego i odpowiednich urządzeń, będących własnością Zamawiającego.

Zakres prac obejmuje:

1. Przewóz materiałów związanych z wykonaniem zlecenia.

2. Instalacja nowej oraz naprawa i konserwacja istniejącej infrastruktury informacyjnej dotyczącej ochrony przeciwpożarowej.

3. Mineralizacja pasów przeciwpożarowych jako operator sprzętu.

4. Konserwacja i utrzymanie w stanie przejezdności tj. koszenie poboczy i równanie nawierzchni drogi jako operator sprzętu oraz ręczne wycinanie drzew, krzewów i gałęzi ograniczających światło drogi.

5. Wykaszanie roślinności przy zbiornikach przeciwpożarowych;

6. Oborywanie pożarzysk.

7. Inne wg potrzeb.

Utrzymanie szlaków i obiektów rekreacyjno-turystycznych, miejsc postoju pojazdów oraz parkingów leśnych.

Zakres prac obejmuje w szczególności:

1. Dokonywanie konserwacji i bieżących napraw infrastruktury rekreacyjno-turystycznej (materiały zapewnia Zamawiający).

2. Wykaszanie trawy i chwastów od kwietnia do października włącznie w miarę zgłaszania potrzeb przez leśniczego.

3. Odśnieżanie powierzchni przeznaczonych do celów turystycznych (parkingi, drogi dojazdowe, szlaki turystyczne) z wykorzystaniem ciągnika rolniczego z odpowiednim urządzeniem będących własnością Zamawiającego na podstawie protokołu przekazania sprzętu.

4. Utrzymanie wyżej wymienionych miejsc w porządku i czystości, w tym usuwanie połamanych gałęzi i powalonych drzew oraz zbiórka śmieci – wykonywana raz w tygodniu (w ustalonym dniu) oraz na polecenie leśniczego w okresie całego roku.

5. Inne wg. potrzeb.

Obsługa imprez cyklicznych

Zakres prac obejmuje w szczególności:

1. Obsługę 4 biegów cyklicznych „Biegam bo lubię lasy” (przewóz, instalacja i demontaż przedmiotów edukacyjnych, konserwacja tras biegowych itp.).

2. Obsługa Festiwalu Piosenki Dołującej (przewóz instalacja i demontaż sceny oraz innych przedmiotów służących do organizacji festiwalu).

Koszenie łąk z wykorzystaniem ciągnika rolniczego, będącego własnością Zamawiającego.

Zakres prac obejmuje:

1. Koszenie trawy od środka łąki ku jej obrzeżom na wysokość 5–10 cm od powierzchni ziemi jako operator sprzętu (ciągnika i odpowiedniego urządzenia) Zamawiającego na powierzchniach bez konieczności uprzątania siana.

2. Koszenie trawy od środka łąki ku jej obrzeżom na wysokość 5–10 cm od powierzchni ziemi jako operator sprzętu (ciągnika) Zamawiającego z kosiarką rotacyjną będącą własnością Wykonawcy na powierzchniach przeznaczonych do uprzątnięcia siana.

3. Koszenie łąk kosą spalinową w miejscach niedostępnych dla ciągnika na wysokość 5–10 cm od powierzchni ziemi.

4. Zgrabienie siana ręcznie lub jako operator sprzętu (ciągnika) Zamawiającego ze zgrabiarką będącą własnością Wykonawcy z wywozem biomasy w czasie maks. 14 dni od skoszenia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 529 149.74 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Szacunkowa wartość zamówienia podana w punkcie II.2.6 składa się z:

— wartości podstawowej zamówienia: 240 522,61 PLN,

— wartości 20 % Opcji od zamówienia podstawowego,

— wartości 100 % zamówienia uzupełniającego od zamówienia podstawowego.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 2 – utrzymanie porządku w lasach

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL913 Warszawski zachodni
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Chojnów.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zbiórka i wywóz śmieci z terenów leśnych

Zakres prac obejmuje w szczególności:

1) Lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk śmieci lub terenów zaśmieconych na terenie leśnictw, również poza drogami leśnymi.

2) Zbieranie śmieci do worków i ich załadunek na przyczepę, kontener lub samochód i wywóz.

3) Odbieranie śmieci zebranych w worki z miejsc wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 216 351.30 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Szacunkowa wartość zamówienia podana w punkcie II.2.6 składa się z:

— wartości podstawowej zamówienia: 98 341,50 PLN,

— wartości 20 % opcji od zamówienia podstawowego,

— wartości 100 % zamówienia uzupełniającego od zamówienia podstawowego.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/12/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/12/2020
Ortszeit: 10:15
Ort:

W siedzibie Zamawiającego w Nadleśnictwie Chojnów pokój nr 1 – sala konferencyjna.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Artur Pacia – Zastępca Nadleśniczego.

Piotr Wojtas – Specjalista SL.

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz poszczególnych części. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa.

Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot wyżej wymienionych zamówień nie przekroczy 100 % wartości niniejszego zamówienia.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla pakietów:

— dla pakietu 1 w wysokości 2 800 PLN,

— dla pakietu 2 w wysokości 1 100 PLN.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.).

9.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Pekao BP nr rachunku: 92 1020 1169 0000 8102 0084 2955 z dopiskiem:

„Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na Wykonywanie usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, obsługi imprez cyklicznych, gospodarki łąkowo-rolnej i utrzymania porządku w lasach na terenie Nadleśnictwa Chojnów w roku 2021, Pakiet nr ..........”.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

9.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a Pzp oraz art. 46 ust. 5 Pzp.

9.5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp.

9.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia

3) kwotę gwarancji/poręczenia;

4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a Pzp oraz art. 46 ust. 5 Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

16.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

16.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

16.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

16.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

16.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

16.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/11/2020