Dienstleistungen - 558253-2020

Submission deadline has been amended by:  608426-2020
20/11/2020    S227

Polska-Olsztyn: Usługi środowiska naturalnego

2020/S 227-558253

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 60
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-437
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Polita
E-mail: sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl
Tel.: +48 895372100
Faks: +48 895270423
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gov.pl/web/rdos-olsztyn
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.gov.pl/web/rdos-olsztyn
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody w województwie warmińsko-mazurskim – 5 zadań

Numer referencyjny: WOF-OA.082.25.2020.EP.MH
II.1.2)Główny kod CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie projektów planów ochrony dla 5 rezerwatów przyrody: „Polder Sątopy-Samulewo”, „Sztynort”, „Rzeka Drwęca”, „Jezioro Łuknajno” i „Jezioro Kośno” zgodnie z:

1.1. opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

1.2. Standardem danych GIS – załącznik nr 1A i 1B do SIWZ.

2. Realizacja zamówienia wynika z zapisów art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.).

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

4. Zadanie jest realizowane w ramach umowy Nr 405/2019/Wn14/OP-IN/D zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

5. Szacunkowa wartość aktualnego zamówienia 320 731,71 PLN.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 880 713.82 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 1. Opracowanie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Polder Sątopy Samulewo”

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Położenie: gmina Bisztynek, powiat bartoszycki.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Polder Sątopy-Samulewo” zgodnie z:

1.1. opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

1.2. Standardem danych GIS – załącznik nr 1A i 1B do SIWZ.

2. Realizacja zamówienia wynika z zapisów art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.).

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

4. Zadanie jest realizowane w ramach umowy Nr 405/2019/Wn14/OP-IN/D zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Olsztynie o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego nr 4.1.1 „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo, zadanie pn. „Opracowanie planów ochrony dla rezerwatów przyrody w województwie warmińsko-mazurskim”.

5. Dokumenty robocze oraz dokumenty końcowe powstałe w trakcie realizacji zamówienia muszą być oznakowane logotypami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. Wzór logotypów oraz wymogi stosowania logotypów zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – DOKUMENTY PRZYRODNICZE / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – DOKUMENTY PLANISTYCZNE / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 47 479.67 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium – na podstawie art. 15va ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 2. Opracowanie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Sztynort”

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Położenie: gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski; Nadleśnictwo Borki.

Obszary Natura 2000: Ostoja Północnomazurska PLH280045

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Sztynort” zgodnie z:

1.1. opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

1.2. Standardem danych GIS – załącznik nr 1A i 1B do SIWZ.

2. Realizacja zamówienia wynika z zapisów art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.).

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

4. Zadanie jest realizowane w ramach umowy Nr 405/2019/Wn14/OP-IN/D zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Olsztynie o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego nr 4.1.1 „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo, zadanie pn. „Opracowanie planów ochrony dla rezerwatów przyrody w województwie warmińsko-mazurskim”.

5. Dokumenty robocze oraz dokumenty końcowe powstałe w trakcie realizacji zamówienia muszą być oznakowane logotypami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. Wzór logotypów oraz wymogi stosowania logotypów zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – DOKUMENTY PRZYRODNICZE / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – DOKUMENTY PLANISTYCZNE / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 45 934.96 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 03/04/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium – na podstawie art. 15va ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 3. Opracowanie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca”

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Położenie: gminy: Ostróda (gm. w.), Ostróda (m.), Iława, Grunwald, Miłomłyn, Nowe Miasto Lubawskie (gm. w.), Nowe Miasto Lubawskie (m.), Kurzętnik, Lubawa

Obszary Natura 2000: Dolina Drwęcy PLH280001.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca” zgodnie z:

1.1. opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

1.2. Standardem danych GIS – załącznik nr 1A i 1B do SIWZ.

2. Realizacja zamówienia wynika z zapisów art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.).

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

4. Zadanie jest realizowane w ramach umowy Nr 405/2019/Wn14/OP-IN/D zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Olsztynie o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego nr 4.1.1 „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo, zadanie pn. „Opracowanie planów ochrony dla rezerwatów przyrody w województwie warmińsko-mazurskim”.

5. Dokumenty robocze oraz dokumenty końcowe powstałe w trakcie realizacji zamówienia muszą być oznakowane logotypami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. Wzór logotypów oraz wymogi stosowania logotypów zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – DOKUMENTY PRZYRODNICZE / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – DOKUMENTY PLANISTYCZNE / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 78 861.79 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 13/03/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium – na podstawie art. 15va ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 4. Opracowanie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Łuknajno”

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Położenie: gmina Mikołajki, powiat mrągowski; Nadleśnictwo Maskulińskie.

Obszary Natura 2000: Jezioro Łuknajno PLB280003.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Łuknajno” zgodnie z:

1.1. opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

1.2. Standardem danych GIS – załącznik nr 1A i 1B do SIWZ.

2. Realizacja zamówienia wynika z zapisów art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.).

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

4. Zadanie jest realizowane w ramach umowy Nr 405/2019/Wn14/OP-IN/D zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Olsztynie o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego nr 4.1.1 „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo, zadanie pn. „Opracowanie planów ochrony dla rezerwatów przyrody w województwie warmińsko-mazurskim”.

5. Dokumenty robocze oraz dokumenty końcowe powstałe w trakcie realizacji zamówienia muszą być oznakowane logotypami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. Wzór logotypów oraz wymogi stosowania logotypów zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – DOKUMENTY PRZYRODNICZE / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – DOKUMENTY PLANISTYCZNE / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 65 528.46 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/03/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium – na podstawie art. 15va ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 5. Opracowanie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Kośno”

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Purda, Pasym i Jedwabno, powiat olsztyński i szczycieński; Nadleśnictwo Olsztyn i Jedwabno.

Obszary Natura 2000: Puszcza Napiwodzko-Ramucka PLB280007, Ostoja Napiwodzko-Ramucka PLH280052

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Kośno” zgodnie z:

1.1. opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

1.2. Standardem danych GIS – załącznik nr 1A i 1B do SIWZ.

2. Realizacja zamówienia wynika z zapisów art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.).

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

4. Zadanie jest realizowane w ramach umowy Nr 405/2019/Wn14/OP-IN/D zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Olsztynie o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego nr 4.1.1 „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo, zadanie pn. „Opracowanie planów ochrony dla rezerwatów przyrody w województwie warmińsko-mazurskim”.

5. Dokumenty robocze oraz dokumenty końcowe powstałe w trakcie realizacji zamówienia muszą być oznakowane logotypami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. Wzór logotypów oraz wymogi stosowania logotypów zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – DOKUMENTY PRZYRODNICZE / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – DOKUMENTY PLANISTYCZNE / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 82 926.83 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 06/03/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium – na podstawie art. 15va ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 Pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wraz z ofertą należy złożyć: aktualne na dzień składania ofert wypełnione oświadczenie - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany (JEDZ) w zakresie wskazanym w zał. nr 3 do SIWZ wyłącznie w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,spełniającym wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.W części III sekcja D Wykonawca składa oświadczenie dotyczące innych podstaw wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej, tj. przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a), pkt 14 oraz pkt 21-22 ustawy Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie warunków udziału w postępowaniu, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa oświadczenie (JEDZ), dotyczące tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego, na zasadach określonych w rozdziale IX ust. 6-9 SIWZ. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego,podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dot. JEDZ są w rozdz. IX ust.1-2 SIWZ. Wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o której mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (informacji z otwarcia ofert), o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 7 do SIWZ). 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 4.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4.2. oświadczenia Wykonawcy (wg załącznika nr 4 do SIWZ): •o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (art. 24 ust. 1 pkt 15); •o braku wydania wobec niego orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam. publiczne (art. 24 ust. 1 pkt 22). 4.3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (art. 24 ust. 5 pkt 1) lub wskazania dostępności dok. Ze względów technicznych spowodowanych brakiem miejsca szczegółowe informacje zostały określone w rozdz. IX ust. 10-23 SIWZ (wyk. zagraniczny ust. 11-14)

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potw. spełn. warunków udziału w post. wraz z ofertą należy złożyć: aktualne na dzień składania ofert wypełnione oświadczenie - JEDZ w zakresie wskazanym zał nr 3 do SIWZ wył. w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Inf. zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wyk. spełnia warunki udz. w post. Wyk.może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ. Zam. przed udz. zam., wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 4.4. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych (wg zał. nr 6 do SIWZ), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usł. zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usł. zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4.5. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (w zamówieniu, o które ubiega się Wykonawca) oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg Załącznika nr 5 do SIWZ.

O udz. zam. mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w post. określony w art. 22 ust. 1b pkt 3) ustawy Pzp.

1.1. Zam., uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługę „odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia”, co najmniej:

Zad. 1, 2 – 2 usługi o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto każda;

Zad. 3, 4 i 5 – 2 usługi o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto każda.

We wszystkich zadaniach przez pojęcie „usługa odpowiadająca swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia” należy rozumieć usługę:

a) wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w ramach uzupełnienia stanu wiedzy o obszarach Natura 2000 lub

b) wykonania monitoringu siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin lub zwierząt lub

c) opracowanie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 lub

d) opracowanie projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 lub

e) opracowanie projektu zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody lub

f) opracowanie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody lub

g) opracowanie projektu planu ochrony dla parku narodowego lub

h) opracowanie projektu planu ochrony dla parku krajobrazowego.

1.2. Wyk. wykaże, że będzie dysponował na etapie realizacji osobami (zespołem osób) zdolnymi do wykonania zam., tj.:

a) ekspertami przyrodniczymi spełniającymi następujące wymagania:

— z wykszt. wyższym – co najmniej studia I stopnia lub studia II stopnia, lub jednolite studia mgr (ochrona środowiska; nauki biologiczne - biologia, ekologia, ekologia i zarządzanie zasobami przyrody/ środowiska, biologia środowiskowa i pokrewne; nauki rolnicze - rybactwo, zootechnika; nauki leśne – leśnictwo; inżynieria i gospodarka wodna, hydrologia i pokrewne)

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Cd.

Lub

— z wykształceniem średnim i co najmniej 3-letnim zatrudnieniem lub samozatrudnieniem w sektorze ochrony środowiska, ochrony przyrody, badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych (w zakresie: ochrony siedlisk przyrodniczych lub ochrony gatunków roślin lub zwierząt i ich siedlisk, prowadzenia monitoringów przyrodniczych, ocen oddziaływania na obszary chronione, w tym na obszary Natura 2000, sporządzania raportów z prac terenowych wraz z oceną oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, prowadzenia badań hydrologicznych lub hydrogeologicznych)

Oraz

— z doświadczeniem w wykonaniu lub współudziale w przygotowaniu co najmniej 1 dokumentu przyrodniczego lub dokumentu planistycznego, zgodnie z wymogami określonymi dla danego eksperta przyrodniczego.

W skład zespołu ekspertów przyrodniczych wchodzić będą osoby, które są ekspertami w poszczególnych dziedzinach nauk przyrodniczych i które zapewnią wykonanie inwentaryzacji określonych w § 10 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 roku w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz zasobów, tworów i składników przyrody (Dz.U. z 2005 r. nr 94 poz. 794), tj.: z doświadczeniem w wykonaniu lub współudziale w przygotowaniu co najmniej 1 ekspertyzy / inwentaryzacji / monitoringu / planowaniu ochrony flory lub badań na potrzeby opracowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, parku narodowego, lub projektu planu ochrony / planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000:

1. Botanik – 1 os. z dośw. w zakresie siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin; w zad. 1-5.

2. Ornitolog – 1 os. z dośw. w zakresie ornitofauny; w zad. 1, 2, 4.

3. Ichtiolog – 1 os. z dośw. w zakresie ichtiofauny; w zad. 1, 3, 4, 5.

4. Entomolog – 1 os. z dośw. w zakresie entomofauny; w zad. 2, 5.

5. Leśnik - 1 os. z dośw. w zakresie ustalania działań ochronnych dla ekosystemów leśnych lub leśnych siedlisk przyrodniczych; w zad. 2, 5.

6. Planista – 1 os. z dośw. w wykonaniu lub współudziale w wykonaniu, co najmniej 1 projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, parku narodowego lub projektu planu ochrony, lub planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000; w zad. 1-5.

b) ekspertem ds. GIS (min. jednym), który dysponuje dośw. polegającym na wprowadzaniu lub gromadzeniu, lub przetwarzaniu, lub wizualizacji danych geograficznych przy użyciu systemu GIS, z wykształceniem min. średnim (ekspert ds. GIS może być jednocześnie ekspertem przyrodniczym i może pełnić funkcję koordynatora).

1.3. Ponadto:

a) Opisany warunek dysponowania zespołem ekspertów należy spełnić oddzielenie dla każdego zadania – tą samą osobą można wykazać się do dowolnej liczby zadań.

b) Wykonawca może wskazać jedną osobę jako eksperta przyrodniczego w dwóch lub więcej dziedzinach pod warunkiem posiadania doświadczenia wskazanego dla danego eksperta.

c) Ekspert przyrodniczy może jednocześnie pełnić funkcję eksperta ds. GIS oraz koordynatora prac pod warunkiem posiadania doświadczenia wskazanego dla tego eksperta.

d) Jeżeli jeden Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie może wskazać w każdym zadaniu ten sam wykaz osób tworzących zespół do realizacji zamówienia.

e) Wykonawca zobowiązany jest wskazać Koordynatora prac.

1.4. UWAGA: doświadczenie osób wskazanych przez Wykonawcę w Wykazie osób jako spełniające warunki udziału, określone w rozdziale VI ust. 1 pkt. 1.2, będzie oceniane w ramach kryterium oceny ofert zgodnie z wymogami rozdziału XVI ust. 1 -7 SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zmiany umowy zostały określone w § 13 wzoru umowy i wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności z zachowaniem warunków dopuszczalności zmiany umowy określonych przepisami ustawy Pzp. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:1) zmiana osób wykonujących zamówienie (ekspertów), 2) zwiększenie liczby osób wykonujących zamówienie; 3) i 4) zmiana terminu wykonania zamówienia o 14 dni, w przypadku zmiany przepisów dot. sporządzania projektów planów ochrony... lub w przypadku działania osób trzecich lub wystąpienia siły wyższej uniemożliwiających wykonanie prac 5) zmiana stawki VAT. 6) zmiana wynagrodzenia w zw. ze zmianą min. wynagrodzenia za pracę, zasad ubezpieczenia, zmian dot. PPK.

Ze względów technicznych spowodowanych brakiem miejsca szczegółowe wymagania i pozostałe informacje zostały określone w zał. nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/12/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/02/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/12/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku,dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: ul.Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn, POLSKA, II piętro, pokój nr 19.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPotalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego i identyfikatora postępowania. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie(rejestr KRS, CEIDG), właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być udzielone,pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający,zgodnie z art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ten będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający zbada, czy niepodlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (nie dotyczy składania ofert) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania wskazanym w SIWZ. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mailsekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl lub zamiennie e-mailem: ewa.polita.olsztyn@rdos.gov.pl, z zastrzeżeniem dokumentów rozdziału IX ust. 15 SIWZ. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.06.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1261 t.j.). Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej.Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin. Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty winien zapoznać się z aktualnymi wytycznymi technicznymi zawartymi w ww. regulaminach.

Szczegółowe zasady komunikowania się określono w rozdz. X SIWZ, ochrony danych osobowych w rozdz. XXII, tajemnica przedsiębiorstwa rozdz. X. pkt. 9.7 SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej,wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy przed składem orzekającym Krajowej Izby Odwoławczej.

12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r.poz. 2188) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/11/2020