Dienstleistungen - 558316-2020

20/11/2020    S227

Polen-Rzeszów: Entwurf und Gestaltung, Kostenschätzung

2020/S 227-558316

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Postanschrift: ul. T. Boya Żeleńskiego 19a
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Postleitzahl: 35-105
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Mariusz Górak
E-Mail: biuro@pzdw.pl
Telefon: +48 178609490
Fax: +48 178609480
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.pzdw.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.pzdw
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/PZDWRzeszow
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Offizielle Bezeichnung: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Postanschrift: ul. T. Boya Żeleńskiego 19a
Ort: Rzeszów
Postleitzahl: 35-105
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Mariusz Górak
Telefon: +48 178609450
E-Mail: wzp@pzdw.pl
Fax: +48 178609456
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.pzdw.pl
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: drogi i mosty

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 89...

Referenznummer der Bekanntmachung: PZDW/WZP/3052/243/WDT/12/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71242000 Entwurf und Gestaltung, Kostenschätzung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 – etap I Radoszyce – Cisna”

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
71245000 Genehmigungsvorlagen, Konstruktionszeichnungen und Spezifikationen
71332000 Dienstleistungen im Bereich Geotechnik
71354000 Kartografiedienste
71313400 Umweltfolgenabschätzung im Bau
71248000 Projektaufsicht und Dokumentation
71241000 Durchführbarkeitsstudie, Beratung, Analyse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, obejmującej m.in.:

— uzyskanie wszelkich niezbędnych do realizacji zadania uzgodnień, opinii, warunków technicznych i decyzji administracyjnych,

— opracowanie projektu budowlanego i pozostałej dokumentacji,

— uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia na okres min. 36 miesięcy.

Przedmiot i zakres opracowania oraz wymagania w odniesieniu do realizacji zamówienia zostały zawarte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – rozdział III SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Podział ceny ofertowej netto / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie projektanta – branża drogowa / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie projektanta – branża mostowa / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 45
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 12/02/2021
Ende: 30/09/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zadanie będzie objęte wsparciem w ramach formuły „project pipeline” ze środków pomocy technicznej Regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 30 500,00 PLN.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Kwalifikacje zawodowe wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.

Zamawiający uzna udokumentowanie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Projektant – branża drogowa – 1 osoba – osoba wskazana w umowie, upoważniona w imieniu wykonawcy do zarządzania realizacją umowy i do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym.

a) Kwalifikacje – uprawnienia budowlane do projektowania dróg bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

b) Doświadczenie zawodowe:

Wykonanie min. jednej dokumentacji projektowej (zawierającej

W szczególności projekt budowlany) obejmującej rozbudowę i/lub budowę drogi klasy G lub wyższej o długości min. 5,0 km i uzyskanie w ramach tej dokumentacji decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1474 z późn. zm.).

Sprawdzający – branża drogowa – 1 osoba.

a) Kwalifikacje – uprawnienia budowlane do projektowania dróg bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

b) Doświadczenie zawodowe:

Wykonanie min. jednej dokumentacji projektowej (zawierającej

w szczególności projekt budowlany) obejmującej rozbudowę i/lub budowę drogi klasy G lub wyższej o długości min. 5,0 km i uzyskanie w ramach tej dokumentacji decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1474 z późn. zm.).

Projektant – branża mostowa – 1 osoba

a) Kwalifikacje – uprawnienia budowlane do projektowania obiektów mostowych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

b) Doświadczenie zawodowe:

Wykonanie min. jednej dokumentacji projektowej (zawierającej w szczególności projekt budowlany) obejmującej budowę drogowego obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu klasy A zgodnie z PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia lub równoważną klasy I r zgodnie z PN-EN 1991-2007 Eurokod1: Oddziaływanie na konstrukcje; część 2: Obciążenia ruchome mostów lub równoważne.

Sprawdzający – branża mostowa – 1 osoba

a) Kwalifikacje – uprawnienia budowlane do projektowania obiektów mostowych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

b) Doświadczenie zawodowe:

Wykonanie min. jednej dokumentacji projektowej (zawierającej w szczególności projekt budowlany) obejmującej budowę drogowego obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu klasy A zgodnie z PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia lub równoważną klasy I zgodnie z PN-EN 1991-2007 l Eurokod1: Oddziaływanie na konstrukcje; część 2: Obciążenia ruchome mostów lub równoważne.

Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2008 roku nr 63, poz. 394) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ciąg dalszy sekcji III pkt 1.3 w zakresie zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych:

Doświadczenie wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia za spełnienie warunku Zamawiający uzna udokumentowanie wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej (w szczególności zawierającej projekt budowlany) dla rozbudowy lub budowy drogi klasy G długości min. 5,0 km wraz budową stałego drogowego obiektu mostowego, tj. mostu klasy A, zgodnie z PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia lub równoważnej lub równoważną klasy I zgodnie z PN-EN 1991-2007 Eurokod1: Oddziaływanie na konstrukcje; część 2: Obciążenia ruchome mostów lub równoważne i uzyskanie w ramach tej usługi decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1474).

Zamawiający nie wymaga aby ww. zadania były wykonane w ramach jednego zadania.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo;

Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zamian umowy oraz określenie warunków zmian, zostały zawarte w SIWZ.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określone

W Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz osób wykonujących czynności związane z wykonywaniem prac geodezyjnych, opracowań z zakresu ochrony środowiska, prac związanych z przygotowywaniem materiałów do decyzji administracyjnych oraz prac pomiarowych w zakresie sieci i urządzeń teletechnicznych, energetycznych, gazowniczych, wodociągowych i oświetlenia. W celu udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy wykonawca powinien oświadczyć w formularzu ofertowym, że osoby wykonujące ww. czynności w zakresie realizacji zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/12/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/12/2020
Ortszeit: 10:00
Ort:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, w Wydział Zamówień Publicznych II piętro pok. 36. Otwarcie ofert będzie odbywało się poprzez transmisję online. Szczegóły w zakładce „zamówienia publiczne” – „transmisja online z otwarcia ofert”.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Ze strony Zamawiającego – Komisja przetargowa

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Do oferty Wyk. zobow. jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert ośw. stanowiące wstępne potwierdzenie że:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Ośw., o którym mowa w pkt 1, Wyk. zobow. jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z 5.1.2016, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zam. jest dostępny na stronie internetowej Zam. w miejscu zamieszczenia SIWZ oraz niniejszego ogłoszenia.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa wraz z ofertą jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z nich.

5. Na wezw. Zam., w celu potw. braku podstaw wykl. Wyk. z udziału w postep. Wyk zobowiązany jest do złożenia dokumentów, o których mowa w § 5 pkt od 1 do 10 rozp. Min. Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodz. dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016, poz. 1126).

6. W celu potw. spełn. warunków dot zdolności techn i zawodowej Zamawiający żąda od wykonawcy:

b) wykazu usług – pkt 8.3.1 SIWZ;

c) wykazu osób – pkt 8.3.2 SIWZ.

7. Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza teryt. RP, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza teryt. RP, zastosowanie maja zasady określone w § 7 i 8 ww. rozp.

8. Wyk., w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9. Z postępowania. o udziel, zamówienia wyklucza się Wyk., w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12–23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1–8 Pzp.

10. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a nast. zbada, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11. Wyk. pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Do oferty należy dołączyć: JEDZ, Tabela opracowań projektowych – rozdział III SIWZ, pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ww. dokumenty należy sporządzić w postaci elektronicznej, podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, skompresować do jednego pliku archiwum (.ZIP), zaszyfrować za pomocą dedykowanej aplikacji z platformy

13. W celu związanym z post. o udzielenie zamówienia publicznego Zam. zamieszcza w SIWZ Klauzulę informacyjną z art. 13 RODO.

14. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, tj. udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej lub opracowaniu części składowych, stanowiących poszczególne elementy dokumentacji projektowej, tj. powtórzeniu podobnych usług do wysokości 10 % wartości zamówienia podstawowego.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/11/2020