Dienstleistungen - 558324-2020

20/11/2020    S227

Polen-Koszalin: Glatteisbeseitigung

2020/S 227-558324

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Zachodniopomorskie, w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Postanschrift: ul. Szczecińska 31
Ort: Koszalin
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 75-122
Land: Polen
E-Mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl
Telefon: +48 943427831
Fax: +48 943424328
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zzdw.koszalin.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.zzdw.koszalin.pl/html/przetargi/t/10102
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://portal.smartpzp.pl/zzdw
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach

Referenznummer der Bekanntmachung: ZZDW-6.381.210.2020.8.3.4
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90630000 Glatteisbeseitigung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zarządzanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 161 295.11 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Hauptort der Ausführung:

Dr.woj. nr 102 odc. Lędzin-gr. RDW, dr. woj. nr 103 odc. Cerkwica-Trzebiatów, dr woj. nr 109 odc. Mrzeżyno-Gryfice, dr woj. nr 110 odc. Cerkwica-Gryfice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Zakres zamówienia:

— usuwania śliskości,

— odśnieżanie,

— likwidacja zasp,

— poszerzanie pasów ruchu,

— zrywanie naboju śnieżnego ładowarkami i równiarką.

2. Szczegółowa lokalizacja i zakres usług określony jest w rozdziale C SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia i w Formularzu cenowym (wzór nr 5) SIWZ

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

1) Zakres usług obejmuje powtórzenie usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego wyszczególnionych w Formularzu cenowym w wysokości (netto) do 387 098,00 PLN;

2) Warunki, na jakich zostaną one udzielone:

a) wykonanie usług w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu, polegających na powtórzeniu usług podobnych/zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego,

b) w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

3) W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba wykonania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, wycena usług sporządzona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe z Formularza cenowego.

4) Wynagrodzenie wykonawcy zostanie ustalone po przeprowadzeniu negocjacji.

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, wszystkich osób wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia tj. prace wykonywane wysiłkiem fizycznym, jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy.

5. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas rekacji od wezwania / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Realizacja usług przy wykorzystaniu wytwornicy solanki / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 774 196.74 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 28/01/2021
Ende: 30/04/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że:

A) dysponuje sprzętem w celu wykonania zamówienia,

a) solarka z pługiem:

1) solarka, wyposażona w sterownik umieszczony w kabinie umożliwiający regulację szerokości rozsypywania i pozwalający na ustalenie ilości użytej soli – min. 1 szt.,

2) pług odśnieżny o zmiennej geometrii z dociskiem hydraulicznym lub pneumatycznym sterowany z kabiny – min. 1 szt.,

3) nośnik (samochód ciężarowy o ładowności min. 8 Mg) – min. 1 szt.,

b) solarka z pługiem:

1) solarka, wyposażona w sterownik umieszczony w kabinie umożliwiający regulację szerokości rozsypywania i pozwalający na ustalenie ilości użytej soli – min. 1 szt.,

2) pług odśnieżny typu OZ-W32 – sprzęt zamawiającego 1 szt.,

3) nośnik (samochód ciężarowy o ładowności min. 8 Mg) – min. 1 szt.,

c) pług odśnieżny:

1) pług odśnieżny o zmiennej geometrii z dociskiem hydraulicznym lub pneumatycznym sterowany z kabiny – min. 1 szt.,

2) nośnik (samochód ciężarowy o ładowności min. 8 Mg) – min. 1 szt.,

d) pług odśnieżny:

1) pług odśnieżny POD-5 – sprzęt zamawiającego – 1 szt.,

2) nośnik (ciągnik rolniczy lub inny sprzęt z przednim podnośnikiem hydraulicznym) – min. 1 szt.,

e) ładowarka (o poj. łyżki do 2 m3) – min. 1 szt.,

f) ładowarka (o poj. łyżki pow. 2 m3) – min. 1 szt.,

g) równiarka – min. 1 szt.

B) Wykonał lub wykonuje usługi: w okresie ostatnich 3 lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, Wykonawca wykonał lub wykonuje min. 1 usługę zimowego utrzymania dróg polegającą na odśnieżaniu dróg i usuwaniu śliskości solą zwilżoną na drogach publicznych (w rozumieniu ustawy o drogach publicznych) przez okres min. 4 miesięcy, przy czym usługa winna być wykonana w trakcie 1 roku kalendarzowego lub 1 sezonu zimowego (przełom roku).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale D Projektu umowy.

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy. Przypadki i warunki zmian umowy zawarto w § 9 Projektu umowy – rozdział D SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/12/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 25/02/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/12/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31, sala nr 10. za pośrednictwem platformy SmartPzp pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej platformie SmartPzp pod adresem https://portal.smartpzp.pl/zzdw

II.Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24 aa ustawy – Prawo zamówień publicznych.

III. Wykonawca, na zasadach określonych w dziale XII rozdziału A SIWZ, jest zobowiązany do wniesienia wadium na poszczególne zadania w wysokości: 6 200,00 PLN (słownie złotych: sześć tysięcy dwieście złotych 00/100)

IV. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę:

1) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Pzp.

2) dodatkowo na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – Pzp.

V. Wykonawca wstępnie potwierdza brak podstaw do wykluczenia poprzez złożenie wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.

VI. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jak i oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia dla wykonawców zagranicznych wskazane są w dziale VIII rozdziału A SIWZ.

VII. Dokumenty niżej wymienione, składające się na ofertę wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie elektronicznej na platformie, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

1) oryginał formularza „oferta” (załącznik nr 1 do rozdziału B SIWZ);

2) oryginał oświadczenia JEDZ (załącznik nr 2 do rozdziału B SIWZ);

3) oryginał „formularza cenowego” (załącznik nr 5 do rozdziału B SIWZ);

4) dowód wniesienia wadium (oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna);

5) oryginał zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych;

6) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli ofertę podpisuje osoba nie wskazana we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

VIII. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

IX. Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych zamieszczona jest w dziale XXII SIWZ.

X. Z powodu limitu znaków, zamawiający informuje, że wykaz dokumentów oraz sposób ich składania określone są w SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1) Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (dział VI ustawy).

2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4) i 5) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

9) Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

11) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/11/2020