Storitve - 558345-2020

20/11/2020    S227

Slovenija-Gornja Radgona: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

2020/S 227-558345

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Občina Gornja Radgona
Nacionalna identifikacijska številka: 5880289000
Poštni naslov: Partizanska cesta 13
Kraj: Gornja Radgona
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 9250
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Mateja Coklin
E-naslov: mateja.coklin@gor-radgona.si
Telefon: +386 25643804
Telefaks: +386 25643814
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.gor-radgona.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Občina Apače
Nacionalna identifikacijska številka: 2215632000
Poštni naslov: Apače 42B
Kraj: Apače
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 9253
Država: Slovenija
E-naslov: info@obcina-apace.si
Telefon: +386 25698550
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.obcina-apace.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Občina Sveti Jurij ob Ščavnici
Nacionalna identifikacijska številka: 5880319000
Poštni naslov: Ulica Bratka Krefta 14
Kraj: Sveti Jurij ob Ščavnici
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 9244
Država: Slovenija
E-naslov: obcina@sveti-jurij.si
Telefon: +386 25644520
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.sveti-jurij.si/
I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.gor-radgona.si/
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22457
I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika skladno z Gradbenim zakonom pri izvajanju projekta »Nadgradnja vodovoda sistema C 2. faza«.

II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila so Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika skladno z Gradbenim zakonom pri izvajanju projekta »Nadgradnja vodovoda sistema C 2. faza«.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71240000 Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
71300000 Inženirske storitve
71317000 Storitve svetovanja na področju zaščite pred nevarnostmi in njihovega obvladovanja
71317200 Storitve na področju zdravja in varnosti
71317210 Storitve svetovanja na področju zdravja in varnosti
71318000 Storitve inženirskega svetovanja
71520000 Storitve gradbenega nadzora
71521000 Storitve nadzora gradbišč
71530000 Storitve gradbenega svetovanja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila so Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika skladno z Gradbenim zakonom pri izvajanju projekta »Nadgradnja vodovoda sistema C 2. faza«.

Izbrani nadzornik bo v okviru prevzetih del opravljal strokovni, vsebinski in finančni nadzor skladno z določili FIDIC (nadzor izdelave in pregled tehnične dokumentacije, nadzor izvajanja del po projektni dokumentaciji, nadzor kvalitete izvedenih del, priprava poročil naročniku o izvajanju del na objektu, obračun izvedenih pogodbenih del, predaja objekta naročniku, svetovanje naročniku in koordinacija aktivnosti - vse skladno z določili FIDIC) in naloge v skladu z Gradbenim zakonom ter druge naloge.

Obseg zahtevanih storitev je natančneje razviden iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 865
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Podaljšanja so mogoča skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in Zakonom o javnem naročanju.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Razvidno iz razpisne dokumentacije in morebitnimi dopolnitvami le-te (vključno s pojasnili).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Razvidno iz razpisne dokumentacije in morebitnimi dopolnitvami le-te (vključno s pojasnili).

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 28/12/2020
Lokalni čas: 11:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 7 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 28/12/2020
Lokalni čas: 11:30
Kraj:

Odpiranje ponudb bo javno v sistemu e-JN. Odpiranje ponudb v sistemu e-JN poteka samodejno, tako da je razkrit dokument, ki ga ponudnik naloži v razdelek "Predračun". Za dele ponudbe, ki se dostavljajo ločeno (zavarovanje za resnost ponudbe) bo odpiranje izvedeno na naslovu Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Sl-9250 Gornja Radgona.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:

Podaljšanja so mogoča skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in Zakonom o javnem naročanju.

VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj »Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo«.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.12.2020 15:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Občina Gornja Radgona
Poštni naslov: Partizanska cesta 13
Kraj: Gornja Radgona
Poštna številka: 9250
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
17/11/2020