Dienstleistungen - 558816-2020

20/11/2020    S227

Polen-Warschau: Event-Organisation

2020/S 227-558816

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Główny Urząd Statystyczny
Postanschrift: al. Niepodległości 208
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-925
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marzena Brzychcy
E-Mail: m.brzychcy@stat.gov.pl
Telefon: +48 226083600
Fax: +48 226083189
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.stat.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w latach 2020–2021

Referenznummer der Bekanntmachung: 10/BP/WM/DK/POPT/PN/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79952000 Event-Organisation
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem Umowy jest wykonywanie kompleksowej obsługi spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w latach 2020–2021, zwanych dalej „Spotkaniami”, obejmującej w ramach:

Części nr I – Kompleksową organizację i obsługę warsztatów organizowanych w 2020 r. na terenie kraju ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020;

Części nr II – Kompleksową organizację i obsługę spotkań międzynarodowych organizowanych w 2020–2021 przez Główny Urząd Statystyczny na terenie kraju oraz poza granicami Polski;

Części nr III – Kompleksową obsługę spotkań dotyczących spisów powszechnych organizowanych w 2020 r. przez Główny Urząd Statystyczny na terenie kraju w odległości do 50 km od Warszawy.

Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony został w załączniku nr 1 do umowy.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 548 930.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
55300000 Restaurant- und Bewirtungsdienste
55000000 Dienstleistungen des Hotel- und Gaststättengewerbes und des Einzelhandels
55120000 Sitzungs- und Konferenzdienstleistungen von Hotels
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
79800000 Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes
39294100 Informations- und Werbeerzeugnisse
79822500 Dienstleistungen im Grafik-Design
55100000 Dienstleistungen von Hotels
63000000 Hilfs- und Nebentätigkeiten im Bereich Verkehr; Reisebürodienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem Umowy jest wykonywanie kompleksowej obsługi spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w latach 2020–2021, zwanych dalej „Spotkaniami”, obejmującej w ramach:

Części nr I – Kompleksową organizację i obsługę warsztatów organizowanych w 2020 r. na terenie kraju ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020;

Części nr II – Kompleksową organizację i obsługę spotkań międzynarodowych organizowanych w 2020–2021 przez Główny Urząd Statystyczny na terenie kraju oraz poza granicami Polski;

Części nr III – Kompleksową obsługę spotkań dotyczących spisów powszechnych organizowanych w 2020 r. przez Główny Urząd Statystyczny na terenie kraju w odległości do 50 km od Warszawy.

Szczegółowy opis przedmiotu Umowy określony został w załączniku nr 1 do Umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Kryterium społeczne – zatrudnienie osoby niepełnosprawnej „S1” / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Kryterium społeczne – „S2” / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Porozumienie nr UDAPOPT.01.02.00-00-0255/19-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia, w zależności od tego, która przesłanka nastąpi pierwsza.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 046-108814
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w latach 2020–2021

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/11/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 10
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 10
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 10
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „KDK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postanschrift: ul. Mokotowska 14
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-561
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 658 960.65 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 548 930.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający przewiduje stosowanie procedury, określonej w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wobec postanowień SIWZ i czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy, tj. odwołanie oraz skarga do sądu.

2. Zgodnie z art. 180 ustawy:

1) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

2) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania,

3) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu,

4) odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Zgodnie z art. 182 ustawy:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/11/2020