Dienstleistungen - 558830-2020

20/11/2020    S227

Polen-Turek: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 227-558830

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miejska Turek
Nationale Identifikationsnummer: 311019384
Postanschrift: ul. Kaliska 59
Ort: Turek
NUTS-Code: PL414 Koniński
Postleitzahl: 62-700
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Zbigniew Misiek
E-Mail: zamowienia@miastoturek.pl
Telefon: +48 632896117
Fax: +48 632896159
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.bip.miastoturek.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy miejskiej Turek

Referenznummer der Bekanntmachung: GIM.2710.3.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy miejskiej Turek wraz z ich transportem do instalacji komunalnej ZUOK „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Usuwanie nielegalnych miejsc składowania odpadów komunalnych w ilości do 10 Mg/rok.

Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy miejskiej Turek w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, popiołu i segregowanych i utrzymywaniu ich w należytym stanie technicznym i sanitarnym.

Dla nieruchomości zamieszkałych zapewnienie worków i pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki i gromadzenia odpadów.

Dla nieruchomości zamieszkałych zapewnienie pojemników przeznaczonych na odpady niesegregowane (zmieszane).

Organizacja i funkcjonowanie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) oraz odbiór odpadów komunalnych w nim gromadzonych i ich transport do instalacji komunalnej.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 3 333 330.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
90513100 Hausmüllbeseitigung
90511200 Einsammeln von Hausmüll
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL414 Koniński
Hauptort der Ausführung:

Gmina miejska Turek

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy miejskiej Turek wraz z ich transportem do instalacji komunalnej ZUOK „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Usuwanie nielegalnych miejsc składowania odpadów komunalnych w ilości do 10 Mg/rok.

Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy miejskiej Turek w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, popiołu i segregowanych i utrzymywaniu ich w należytym stanie technicznym i sanitarnym.

Dla nieruchomości zamieszkałych zapewnienie worków i pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki i gromadzenia odpadów.

Dla nieruchomości zamieszkałych zapewnienie pojemników przeznaczonych na odpady niesegregowane (zmieszane).

Organizacja i funkcjonowanie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) umożliwiającego bezpłatne przekazanie przez właścicieli nieruchomości każdej ilości odpadów objętych przedmiotem zamówienia oraz odbiór odpadów komunalnych w nim gromadzonych i ich transport do instalacji komunalnej.

Odbiorem zostaną objęte:

1) odpady komunalne zbierane i gromadzone w sposób nieselektywny (zmieszane) – pozostałe odpady niesegregowane;

2) odpady komunalne zbierane i gromadzone „u źródła” w sposób selektywny (segregowane), w tym odpady opakowaniowe z podziałem na następujące frakcje:

a) papier (np. tektura, gazety, czasopisma, z wyłączeniem opakowań wielomateriałowych);

b) szkło (bezbarwne i kolorowe np. słoiki, butelki);

c) metale i tworzywa sztuczne (np. typu PET, plastik przemysłowo-gospodarczy, opakowania wielomateriałowe);

d) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (zielone, ogrodowe, kuchenne);

e) popiół z budynków ogrzewanych paliwem stałym obejmujący odpady powstałe w wyniku spalania węgla i drewna w paleniskach indywidualnych gospodarstw domowych na terenie nieruchomości zamieszkałych;

f) odpady wielkogabarytowe (np. meble), z nieruchomości zamieszkałych;

g) przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, z nieruchomości zamieszkałych;

h) odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz), z nieruchomości zamieszkałych.

Przedmiot zamówienia obejmuje tylko odpady komunalne, natomiast nie obejmuje odpadów wytwarzanych i powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

Wykonawca ponosi całkowite koszty związane ze zbieraniem i transportem odpadów, a także koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz pozostałe koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Częstotliwość funkcjonowania PSZOK / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Częstotliwość mycia i dezynfekcji pojemników na odpady zmieszane / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Metoda mycia i dezynfekcji pojemników na odpady zmieszane / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 165-400928
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy miejskiej Turek

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/10/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 311022883
Postanschrift: Polna 4
Ort: Turek
NUTS-Code: PL414 Koniński
Postleitzahl: 62-700
Land: Polen
E-Mail: pgkim-turek@pgkim-turek.pl
Telefon: +48 632800321
Fax: +48 632784151
Internet-Adresse: http://www.pgkim-turek.pl/
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 333 330.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 220 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 1–5 ustawy Pzp.

W przypadku wadium wnoszonego przy użyciu środka komunikacji elektronicznej w formie poręczenia lub gwarancji, dokument poręczenia lub gwarancji musi mieć formę oryginalnego dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby lub osób uprawnionych ze strony gwaranta lub poręczyciela oraz wniesionego w takiej formie, w jakiej dokument był wystawiony przez gwaranta lub poręczyciela, to jest w formie oryginału dokumentu.

Zamawiający ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 1 % ceny całkowitej podanej w ofercie wykonawcy.

W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

oraz ePUAPu:

https://epuap.gov.pl/wps/portal

a także za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres elektronicznej skrzynki Zamawiającego: zamowienia@miastoturek.pl

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podst. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w tzw. procedurze odwróconej.

Wraz z ofertą w postaci elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (formularz oferty – Załącznik nr 2 do SIWZ), oprócz formularza JEDZ, wykonawca składa również w formie elektronicznej:

a) stosowne pełnomocnictwo(-a) w przypadku gdy wykonawca jest reprezentowany w postępowaniu przez pełnomocnika lub ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy również wspólników spółki cywilnej);

b) informację o korzystaniu z zasobów innych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy Pzp wraz z zobowiązaniem innego podmiotu (według formularza Załącznika nr 6 do SIWZ) – tylko w przypadku, kiedy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegał będzie na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp;

c) wadium w formie niepieniężnej w postaci poręczenia lub gwarancji, wystawionych na potrzeby postępowania w formie oryginalnego dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej ze strony wystawcy dokumentu wadialnego;

d) informację o której mowa w punkcie 14 ppkt 14.3 SIWZ wynikającą z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – wyłącznie w przypadku, jeżeli ustawowy obowiązek informacyjny w tym zakresie ma zastosowanie w stosunku do oferty wykonawcy (brak załącznika do SIWZ – forma i treść informacji pozostawiona do opracowania przez wykonawcę).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone przepisami niniejszej ustawy (dział VI ustawy – „Środki ochrony prawnej”).

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO):

1) na treść ogłoszenia o zamówieniu i treść postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

3) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i w pkt 2.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO orzeczenia.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

7. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2020