Dienstleistungen - 558832-2020

20/11/2020    S227

Polen-Warschau: Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen im Ingenieurwesen

2020/S 227-558832

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Postanschrift: ul. Grzybowska 80/82
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-844
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Podkowińska-Sieńko
E-Mail: zamowienia.rzgwgliwice@wody.gov.pl
Telefon: +48 322504127
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.wody.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie oceny stanu technicznego, stopnia bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania wraz z kontrolą 5-letnią zapór przeciwrumowiskowych na terenie Nadzoru Wodnego Bielsko-Biała

Referenznummer der Bekanntmachung: GL.ROZ.2810.79.2020.MPS
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71350000 Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen im Ingenieurwesen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Wykonanie oceny stanu technicznego, stopnia bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania wraz z kontrolą 5-letnią zapór przeciwrumowiskowych na terenie Nadzoru Wodnego Bielsko-Biała

Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części:

— Część nr 1 – zapora przeciwrumowiskowa na cieku Wapienickim w km 15+115 w m. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała.

— Część nr 2 – zapora przeciwrumowiskowa na cieku Wapienickim w km 16+480 w m. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała.

— Część nr 3 – zapora przeciwrumowiskowa na cieku Jasienickim w km 16+443 w m. Biery, gm. Jasienica.

— Część nr 4 – zapora przeciwrumowiskowa na cieku Szerokim w km 5+200 w m. Jaworze, gm. Jaworze.

— Część nr 5 – zapora przeciwrumowiskowa na cieku Wilkówka w km 2+170 w m. Wilkowice, gm. Wilkowice.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 103 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zapora przeciwrumowiskowa na cieku Wapienickim w km 15+115 w m. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71630000 Technische Kontrolle und Tests
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

m. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część nr 1 – zapora przeciwrumowiskowa na cieku Wapienickim w km 15+115 w m. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała

Szczegółowy zakres określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: część nr 1 – 550,00 PLN.

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda: aktualnego na dzień składania ofert jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w zakresie wskazanym w załączniku nr 5 do SIWZ.

Uwagi dotyczące sposobu wypełnienia JEDZ

1. Przedłożony przez Zamawiającego wzór Jednolitego Dokumentu jest zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Jednolity Dokument w takim zakresie, aby Zamawiający był w stanie zweryfikować, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w zakresie opisanym w niniejszej SIWZ.

2. Jednolity Dokument jest zamieszczony na stronie BIP Zamawiającego wraz z dokumentacją postępowania. Wykonawca może pobrać ze strony internetowej Zamawiającego wzór formularza JEDZ, który został dla ułatwienia wstępnie wypełniony, jednak Zamawiający zastrzega, że pełną odpowiedzialność za treść oświadczenia ponosi Wykonawca (w formularzu zaznaczono na szaro pola, których wypełnienie nie jest wymagane).

3. Instrukcja wypełniania JEDZ znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

W części IV formularza Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV; jedynie w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom wymagane jest wypełnienie sekcji D w części IV: „Kryteria kwalifikacji” (tj. warunków udziału) formularza JEDZ.

4. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając przy tym z dostępnych narzędzi. Wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD, elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ/ESPD dostępnego na stronie Urzędu zamówień Publicznych (link do narzędzia: http://espd.uzp.gov.pl) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .odt.

5. Po wypełnieniu JEDZ należy zapisać i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie dołączyć do oferty zgodnie z wymogami SIWZ.

6. Oświadczenie JEDZ należy złożyć dla każdej części, na którą składana jest oferta z zastrzeżeniem, że jeśli dla dwóch lub kilku części zakres oświadczenia JEDZ jest identyczny (będzie zawierał wszystkie wymagane informacje dla danej części), dopuszcza się złożenie jednego oświadczenia JEDZ dla dwóch lub kilku części. W przypadku, jeśli żądany zakres informacji w oświadczeniu JEDZ jest różny dla różnych części, na które składana jest oferta – należy złożyć odrębne oświadczenia JEDZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin związania ofertą: 60 dni.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria (podane poniżej w kolejności zgodnej z ich znaczeniem) wg wag:

1) cena 60 %;

2) termin realizacji 40 %.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zapora przeciwrumowiskowa na cieku Wapienickim w km 16+480 w m. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71630000 Technische Kontrolle und Tests
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

m. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część nr 2 – zapora przeciwrumowiskowa na cieku Wapienickim w km 16+480 w m. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała.

Szczegółowy zakres określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: część nr 2 – 550,00 PLN.

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda: aktualnego na dzień składania ofert jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w zakresie wskazanym w załączniku nr 5 do SIWZ.

Uwagi dotyczące sposobu wypełnienia JEDZ

1. Przedłożony przez Zamawiającego wzór Jednolitego Dokumentu jest zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Jednolity Dokument w takim zakresie, aby Zamawiający był w stanie zweryfikować, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w zakresie opisanym w niniejszej SIWZ.

2. Jednolity Dokument jest zamieszczony na stronie BIP Zamawiającego wraz z dokumentacją postępowania. Wykonawca może pobrać ze strony internetowej Zamawiającego wzór formularza JEDZ, który został dla ułatwienia wstępnie wypełniony, jednak Zamawiający zastrzega, że pełną odpowiedzialność za treść oświadczenia ponosi Wykonawca (w formularzu zaznaczono na szaro pola, których wypełnienie nie jest wymagane).

3. Instrukcja wypełniania JEDZ znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

W części IV formularza Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV; jedynie w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom wymagane jest wypełnienie sekcji D w części IV: „Kryteria kwalifikacji” (tj. warunków udziału) formularza JEDZ.

4. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając przy tym z dostępnych narzędzi. Wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD, elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ/ESPD dostępnego na stronie Urzędu zamówień Publicznych (link do narzędzia: http://espd.uzp.gov.pl) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .odt.

5. Po wypełnieniu JEDZ należy zapisać i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie dołączyć do oferty zgodnie z wymogami SIWZ.

6. Oświadczenie JEDZ należy złożyć dla każdej części, na którą składana jest oferta z zastrzeżeniem, że jeśli dla dwóch lub kilku części zakres oświadczenia JEDZ jest identyczny (będzie zawierał wszystkie wymagane informacje dla danej części), dopuszcza się złożenie jednego oświadczenia JEDZ dla dwóch lub kilku części. W przypadku, jeśli żądany zakres informacji w oświadczeniu JEDZ jest różny dla różnych części, na które składana jest oferta – należy złożyć odrębne oświadczenia JEDZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin związania ofertą: 60 dni.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria (podane poniżej w kolejności zgodnej z ich znaczeniem) wg wag:

1) cena 60 %;

2) termin realizacji 40 %.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zapora przeciwrumowiskowa na cieku Jasienickim w km 16+443 w m. Biery gm. Jasienica

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71630000 Technische Kontrolle und Tests
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

m. Biery gm. Jasienica

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część nr 3 – zapora przeciwrumowiskowa na cieku Jasienickim w km 16+443 w m. Biery, gm. Jasienica.

Szczegółowy zakres określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: część nr 3 – 400,00 PLN.

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda: aktualnego na dzień składania ofert jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w zakresie wskazanym w załączniku nr 5 do SIWZ.

Uwagi dotyczące sposobu wypełnienia JEDZ

1. Przedłożony przez Zamawiającego wzór Jednolitego Dokumentu jest zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Jednolity Dokument w takim zakresie, aby Zamawiający był w stanie zweryfikować, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w zakresie opisanym w niniejszej SIWZ.

2. Jednolity Dokument jest zamieszczony na stronie BIP Zamawiającego wraz z dokumentacją postępowania. Wykonawca może pobrać ze strony internetowej Zamawiającego wzór formularza JEDZ, który został dla ułatwienia wstępnie wypełniony, jednak Zamawiający zastrzega, że pełną odpowiedzialność za treść oświadczenia ponosi Wykonawca (w formularzu zaznaczono na szaro pola, których wypełnienie nie jest wymagane).

3. Instrukcja wypełniania JEDZ znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

W części IV formularza Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV; jedynie w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom wymagane jest wypełnienie sekcji D w części IV: „Kryteria kwalifikacji” (tj. warunków udziału) formularza JEDZ.

4. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając przy tym z dostępnych narzędzi. Wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD, elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ/ESPD dostępnego na stronie Urzędu zamówień Publicznych (link do narzędzia: http://espd.uzp.gov.pl) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .odt.

5. Po wypełnieniu JEDZ należy zapisać i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie dołączyć do oferty zgodnie z wymogami SIWZ.

6. Oświadczenie JEDZ należy złożyć dla każdej części, na którą składana jest oferta z zastrzeżeniem, że jeśli dla dwóch lub kilku części zakres oświadczenia JEDZ jest identyczny (będzie zawierał wszystkie wymagane informacje dla danej części), dopuszcza się złożenie jednego oświadczenia JEDZ dla dwóch lub kilku części. W przypadku, jeśli żądany zakres informacji w oświadczeniu JEDZ jest różny dla różnych części, na które składana jest oferta – należy złożyć odrębne oświadczenia JEDZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin związania ofertą: 60 dni.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria (podane poniżej w kolejności zgodnej z ich znaczeniem) wg wag:

1) cena 60 %;

2) termin realizacji 40 %.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zapora przeciwrumowiskowa na cieku Szerokim w km 5+200 w m. Jaworze gm. Jaworze

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71630000 Technische Kontrolle und Tests
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

m. Jaworze gm. Jaworze

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część nr 4 – zapora przeciwrumowiskowa na cieku Szerokim w km 5+200 w m. Jaworze, gm. Jaworze.

Szczegółowy zakres określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: część nr 4 – 250,00 PLN.

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda: aktualnego na dzień składania ofert jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w zakresie wskazanym w załączniku nr 5 do SIWZ.

Uwagi dotyczące sposobu wypełnienia JEDZ

1. Przedłożony przez Zamawiającego wzór Jednolitego Dokumentu jest zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Jednolity Dokument w takim zakresie, aby Zamawiający był w stanie zweryfikować, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w zakresie opisanym w niniejszej SIWZ.

2. Jednolity Dokument jest zamieszczony na stronie BIP Zamawiającego wraz z dokumentacją postępowania. Wykonawca może pobrać ze strony internetowej Zamawiającego wzór formularza JEDZ, który został dla ułatwienia wstępnie wypełniony, jednak Zamawiający zastrzega, że pełną odpowiedzialność za treść oświadczenia ponosi Wykonawca (w formularzu zaznaczono na szaro pola, których wypełnienie nie jest wymagane).

3. Instrukcja wypełniania JEDZ znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

W części IV formularza Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV; jedynie w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom wymagane jest wypełnienie sekcji D w części IV: „Kryteria kwalifikacji” (tj. warunków udziału) formularza JEDZ.

4. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając przy tym z dostępnych narzędzi. Wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD, elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ/ESPD dostępnego na stronie Urzędu zamówień Publicznych (link do narzędzia: http://espd.uzp.gov.pl) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .odt.

5. Po wypełnieniu JEDZ należy zapisać i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie dołączyć do oferty zgodnie z wymogami SIWZ.

6. Oświadczenie JEDZ należy złożyć dla każdej części, na którą składana jest oferta z zastrzeżeniem, że jeśli dla dwóch lub kilku części zakres oświadczenia JEDZ jest identyczny (będzie zawierał wszystkie wymagane informacje dla danej części), dopuszcza się złożenie jednego oświadczenia JEDZ dla dwóch lub kilku części. W przypadku, jeśli żądany zakres informacji w oświadczeniu JEDZ jest różny dla różnych części, na które składana jest oferta – należy złożyć odrębne oświadczenia JEDZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin związania ofertą: 60 dni.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria (podane poniżej w kolejności zgodnej z ich znaczeniem) wg wag:

1) cena 60 %;

2) termin realizacji 40 %.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zapora przeciwrumowiskowa na cieku Wilkówka w km 2+170 w m. Wilkowice gm. Wilkowice

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71630000 Technische Kontrolle und Tests
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

m. Wilkowice gm. Wilkowice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część nr 5 – zapora przeciwrumowiskowa na cieku Wilkówka w km 2+170 w m. Wilkowice gm. Wilkowice.

Szczegółowy zakres określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: część nr 5 – 300,00 PLN.

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda: aktualnego na dzień składania ofert jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w zakresie wskazanym w załączniku nr 5 do SIWZ.

Uwagi dotyczące sposobu wypełnienia JEDZ

1. Przedłożony przez Zamawiającego wzór Jednolitego Dokumentu jest zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Jednolity Dokument w takim zakresie, aby Zamawiający był w stanie zweryfikować, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w zakresie opisanym w niniejszej SIWZ.

2. Jednolity Dokument jest zamieszczony na stronie BIP Zamawiającego wraz z dokumentacją postępowania. Wykonawca może pobrać ze strony internetowej Zamawiającego wzór formularza JEDZ, który został dla ułatwienia wstępnie wypełniony, jednak Zamawiający zastrzega, że pełną odpowiedzialność za treść oświadczenia ponosi Wykonawca (w formularzu zaznaczono na szaro pola, których wypełnienie nie jest wymagane).

3. Instrukcja wypełniania JEDZ znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

W części IV formularza Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV; jedynie w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom wymagane jest wypełnienie sekcji D w części IV: „Kryteria kwalifikacji” (tj. warunków udziału) formularza JEDZ.

4. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając przy tym z dostępnych narzędzi. Wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD, elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ/ESPD dostępnego na stronie Urzędu zamówień Publicznych (link do narzędzia: http://espd.uzp.gov.pl) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .odt.

5. Po wypełnieniu JEDZ należy zapisać i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie dołączyć do oferty zgodnie z wymogami SIWZ.

6. Oświadczenie JEDZ należy złożyć dla każdej części, na którą składana jest oferta z zastrzeżeniem, że jeśli dla dwóch lub kilku części zakres oświadczenia JEDZ jest identyczny (będzie zawierał wszystkie wymagane informacje dla danej części), dopuszcza się złożenie jednego oświadczenia JEDZ dla dwóch lub kilku części. W przypadku, jeśli żądany zakres informacji w oświadczeniu JEDZ jest różny dla różnych części, na które składana jest oferta – należy złożyć odrębne oświadczenia JEDZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin związania ofertą: 60 dni.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria (podane poniżej w kolejności zgodnej z ich znaczeniem) wg wag:

1) cena 60 %;

2) termin realizacji 40 %.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 154-377414
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Zapora przeciwrumowiskowa na cieku Wapienickim w km 15+115 w m. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/10/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Biuro Inżynieryjno-Projektowe MPG Monika Grzeszczuk
Postanschrift: ul. Zdrojowa 55
Ort: Bujaków
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 43-356
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 28 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 11 250.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Zapora przeciwrumowiskowa na cieku Wapienickim w km 16+480 w m. Bielsko-Biała gm. Bielsko-Biała

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/10/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Biuro Inżynieryjno-Projektowe MPG Monika Grzeszczuk
Postanschrift: ul. Zdrojowa 55
Ort: Bujaków
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 43-356
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 28 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 12 200.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Zapora przeciwrumowiskowa na cieku Jasienickim w km 16+443 w m. Biery gm. Jasienica

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/10/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Biuro Inżynieryjno-Projektowe MPG Monika Grzeszczuk
Postanschrift: ul. Zdojowa 55
Ort: Bujaków
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 43-356
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 20 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 9 850.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Zapora przeciwrumowiskowa na cieku Szerokim w km 5+200 w m. Jaworze gm. Jaworze

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/10/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Biuro Inżynieryjno-Projektowe MPG Monika Grzeszczuk
Postanschrift: ul. Zdrojowa 55
Ort: Bujaków
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 43-356
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 12 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 10 500.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Zapora przeciwrumowiskowa na cieku Wilkówka w km 2+170 w m. Wilkowice gm. Wilkowice

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/10/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Biuro Inżynieryjno-Projektowe MPG Monika Grzeszczuk
Postanschrift: ul. Zdrojowa 55
Ort: Bujaków
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 43-356
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 15 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 10 500.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2020