Diensten - 558885-2020

20/11/2020    S227

Polen-Juszkowo: Sneeuwruimingsdiensten

2020/S 227-558885

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Pruszcz Gdański
Postadres: Zakątek 1
Plaats: Juszkowo
NUTS-code: PL634 Gdański
Postcode: 83-000
Land: Polen
Contactpersoon: Beata Rembisz
E-mail: zamowienia@pruszczgdanski.pl
Telefoon: +48 586929421
Fax: +48 586929491
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.pruszczgdanski.pl
Adres van het kopersprofiel: www.pruszczgdanski.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych położonych na terenie gminy Pruszcz Gdański

Referentienummer: ZP.271.34.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zimowego utrzymania dróg gminnych położonych na terenie gminy Pruszcz Gdański.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje 11 rejonów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, jednakże Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie 4 rejony.

3. Oferta Wykonawcy, który złoży ofertę na więcej niż 4 rejony zostanie odrzucona, jako niezgodna z zapisami SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 316 522.56 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rejon I – Wiślinka

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634 Gdański
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1) Rejon I „Wiślinka”, obejmujący miejscowości Wiślinka i Bogatka o łącznej długości jezdni dróg 20,18 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

— Cena brutto – 60%.

— Czas reakcji od otrzymania telefonicznego polecenia Zamawiającego do przystąpienia do realizacji usługi – 40 %.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rejon II „Przejazdowo”

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634 Gdański
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rejon II „Przejazdowo”, obejmujący miejscowości Przejazdowo, Bystra, Bystra wieś o łącznej długości jezdni dróg 16,79 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

— Cena brutto – 60%.

— Czas reakcji od otrzymania telefonicznego polecenia Zamawiającego do przystąpienia do realizacji usługi – 40 %.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rejon III „Wiślina”

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634 Gdański
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rejon III „Wiślina”, obejmujący miejscowości Wiślina, Lędowo, Mokry Dwór, Dziewięć Włók, Krępiec o łącznej długości jezdni dróg 25,77 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

— Cena brutto – 60%.

— Czas reakcji od otrzymania telefonicznego polecenia Zamawiającego do przystąpienia do realizacji usługi – 40 %.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rejon IV „Rokitnica”

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634 Gdański
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

4) Rejon IV „Rokitnica”, obejmujący miejscowości Rokitnica, Radunica, Roszkowo o łącznej długości jezdni dróg 24,21 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

— Cena brutto – 60%.

— Czas reakcji od otrzymania telefonicznego polecenia Zamawiającego do przystąpienia do realizacji usługi – 40 %.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rejon V „Juszkowo”

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634 Gdański
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rejon V „Juszkowo”, obejmujący miejscowości Juszkowo i Borzęcin o łącznej długości jezdni dróg 15,34 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

— Cena brutto – 60%.

— Czas reakcji od otrzymania telefonicznego polecenia Zamawiającego do przystąpienia do realizacji usługi – 40 %.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rejon VI „Straszyn”

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634 Gdański
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rejon VI „Straszyn”, obejmujący miejscowości Straszyn, Arciszewo, Goszyn o łącznej długości jezdni dróg 29,56km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

— Cena brutto – 60%.

— Czas reakcji od otrzymania telefonicznego polecenia Zamawiającego do przystąpienia do realizacji usługi – 40 %.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rejon VII „Łęgowo”

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634 Gdański
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rejon VII „Łęgowo”, obejmujący miejscowości Łęgowo i Żukczyn o łącznej długości jezdni dróg 15,98 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

— Cena brutto – 60%.

— Czas reakcji od otrzymania telefonicznego polecenia Zamawiającego do przystąpienia do realizacji usługi – 40 %.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rejon VIII „Jagatowo”

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634 Gdański
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rejon VIII „Jagatowo”, obejmujący miejscowości Jagatowo, Rekcin, Żuława, Żuławka, Świńcz o łącznej długości jezdni dróg 21,60 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

— Cena brutto – 60%.

— Czas reakcji od otrzymania telefonicznego polecenia Zamawiającego do przystąpienia do realizacji usługi – 40 %.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rejon IX „Rotmanka”,

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634 Gdański
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rejon IX „Rotmanka”, obejmujący miejscowości Rotmanka, Juszkowo ul. Jagodowa o łącznej długości jezdni dróg 10,30 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

— Cena brutto – 60%.

— Czas reakcji od otrzymania telefonicznego polecenia Zamawiającego do przystąpienia do realizacji usługi – 40 %.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rejon X „Cieplewo”,

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634 Gdański
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rejon X „Cieplewo”, obejmujący miejscowości Cieplewo, Rusocin, Wojanowo, Będzieszyn o łącznej długości jezdni dróg 12,65 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

— Cena brutto – 60%.

— Czas reakcji od otrzymania telefonicznego polecenia Zamawiającego do przystąpienia do realizacji usługi – 40 %.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rejon XI „Borkowo”,

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634 Gdański
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rejon XI „Borkowo”, obejmujący miejscowości Borkowo i Straszyn – Osiedle Przylesie o łącznej długości jezdni dróg 10,41 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

— Cena brutto – 60%.

— Czas reakcji od otrzymania telefonicznego polecenia Zamawiającego do przystąpienia do realizacji usługi – 40 %.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 165-400943
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Rejon I – Wiślinka

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zakład Remontowo-Budowlany „Bromix” Sp. j. Kaszuba Mirosław i Kaszuba Sławomir
Nationaal identificatienummer: 5930000304
Postadres: ul. Wyzwolenia 35
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 80-537
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 303 512.22 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 614 625.60 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Rejon 2 Przejazdowo

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zakład Remontowo-Budowlany „Bromix” Sp. j. Kaszuba Mirosław i Kaszuba Sławomir
Nationaal identificatienummer: 5930000304
Postadres: ul. Wyzwolenia 35
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 80-535
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 280 505.19 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 549 976.80 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Rejon III – Wiślina

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Rejon IV – Rokitnica

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Rejon V – Juszkowo

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Rejon VI – Straszyn

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Benaming:

Rejon VII – Łęgowo

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Prace Ziemne Ewaryst Wenta
Nationaal identificatienummer: 5891319940
Postadres: Macierzy Szkolnej 1
Plaats: Sulmin
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 83-031
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 276 245.99 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 295 366.40 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 8
Benaming:

Rejon VIII – Jagatowo

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Prace Ziemne Ewaryst Wenta
Nationaal identificatienummer: 5891319940
Postadres: Macierzy Szkolnej 1
Plaats: Sulmin
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 83-331
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 344 668.21 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 401 470.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 9
Benaming:

Rejon IX – Rotmanka

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 10
Benaming:

Rejon X – Cieplewo

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Prace Ziemne Ewaryst Wenta
Nationaal identificatienummer: 5891319940
Postadres: Macierzy Szkolnej 1
Plaats: Sulmin
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 83-331
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 226 758.49 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 243 152.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 11
Benaming:

Rejon XI – Borkowo

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych, KIO
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/11/2020