Lieferungen - 559332-2022

12/10/2022    S197

Polen-Inowrocław: Arzneimittel

2022/S 197-559332

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 172-486798)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
Nationale Identifikationsnummer: NIP: 556-22-39-217
Postanschrift: ul. Poznańska 97
Ort: Inowrocław
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 88-100
Land: Polen
E-Mail: zam.pub@szpitalino.pl
Telefon: +48 523545587
Fax: +48 523574667
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.platformazakupowa.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.bip.pszozino.lo.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawy leków i wyrobów medycznych dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Referenznummer der Bekanntmachung: D-49/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33600000 Arzneimittel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków i wyrobów medycznych

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we

wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 33600000 – 6 – Produkty farmaceutyczne, 33140000-3 –

materiały medyczne

5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

a) Przedmiot zamówienia został podzielony i opisany w 58 częściach

b) Każda część zamówienia określona będzie dalej w SWZ mianem - „ PAKIET”, który został oznaczony w dokumentacji jako Pakiet od nr 1 do 58.

c) Każdy z pakietów stanowi odrębny przedmiot zamówienia.

d) Zakres i wielkość każdego pakietu została przedstawiona szczegółowo w formularzach asortymentowo – cenowych , oznaczonych i opisanych w SWZ jako Załącznik nr 2 , w których szczegółowo podano wymagany asortyment,

e) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jedną, wi

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/10/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 172-486798

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

Pakiet 1 11.000,00 zł

Pakiet 2 9.850,00 zł

Pakiet 3 1.600,00 zł

Pakiet 4 27.300,00 zł

Pakiet 5 14.700,00 zł

Pakiet 6 2.100,00 zł

Pakiet 7 1.900,00 zł

Pakiet 8 475,00 zł

Pakiet 9 9.800,00 zł

Pakiet 10 7.600,00 zł

Pakiet 11 12.000,00 zł

Pakiet 12 8.450,00 zł

Pakiet 13 4.160,00 zł

Pakiet 14 Zamawiający odstępuje od wadium

Pakiet 15 7.760,00 zł

Pakiet 16 4.300,00 zł

Pakiet 17 83,00 zł

Pakiet 18 615,00 zł

Pakiet 19 1.670,00 zł

Pakiet 20 1.170,00 zł

Pakiet 21 1.800,00 zł

Pakiet 22 Zamawiający odstępuje od wadium

Pakiet 23 1.600,00 zł

Pakiet 24 396,00 zł

Pakiet 25 4.280,00 zł

Pakiet 26 3.870,00 zł

Pakiet 27 410,00 zł

Pakiet 28 700,00 zł

Pakiet 29 850,00 zł

Pakiet 30 1.400,00 zł

Pakiet 31 1.000,00 zł

Pakiet 32 540,00 zł

Pakiet 33 7.960,00 zł

Pakiet 34 1.400,00 zł

Pakiet 35 3.900,00 zł

Pakiet 36 10.300,00 zł

Pakiet 37 4.300,00 zł

Pakiet 38 1.600,00 zł

Pakiet 39 Zamawiający odstępuje od wadium

Pakiet 40 Zamawiający odstępuje od wadium

Pakiet 41 1.600,00 zł

Pakiet 42 1.300,00 zł

Pakiet 43 3.400,00 zł

Pakiet 44 Zamawiający odstępuje od wadium

Pakiet 45 260,00 zł

Pakiet 46 19.300,00 zł

Pakiet 47 98,00 zł

Pakiet 48 160,00 zł

Pakiet 49 1.400,00 zł

Pakiet 50 79,00 zł

Pakiet 51 69,00 zł

Pakiet 52 440,00 zł

Pakiet 53 1.148,00 zł

Pakiet 54 420,00 zł

Pakiet 55 130,00 zł

Pakiet 56 Zamawiający odstępuje od wadium

Pakiet 57 260,00 zł

Pakiet 58 600,00 zł

Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 07.01.2023r.

2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO BP SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, nr rach 43 1020 1462 0000 7302 0358 9496, w tytule przelewu wpisać tylko identyfikator przetargu „D-49/2022” Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).

4) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu,

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,

c) kwotę gwarancji/poręczenia,

d) termin ważności gwarancji/poręczenia,

e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

5) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

6) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.

7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

muss es heißen:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

Pakiet 1 11.000,00 zł

Pakiet 2 9.850,00 zł

Pakiet 3 1.600,00 zł

Pakiet 4 27.300,00 zł

Pakiet 5 14.700,00 zł

Pakiet 6 2.100,00 zł

Pakiet 7 1.900,00 zł

Pakiet 8 475,00 zł

Pakiet 9 9.800,00 zł

Pakiet 10 7.600,00 zł

Pakiet 11 12.000,00 zł

Pakiet 12 8.450,00 zł

Pakiet 13 4.160,00 zł

Pakiet 14 Zamawiający odstępuje od wadium

Pakiet 15 7.760,00 zł

Pakiet 16 4.300,00 zł

Pakiet 17 83,00 zł

Pakiet 18 615,00 zł

Pakiet 19 1.670,00 zł

Pakiet 20 1.170,00 zł

Pakiet 21 1.800,00 zł

Pakiet 22 Zamawiający odstępuje od wadium

Pakiet 23 1.600,00 zł

Pakiet 24 396,00 zł

Pakiet 25 4.280,00 zł

Pakiet 26 3.870,00 zł

Pakiet 27 410,00 zł

Pakiet 28 700,00 zł

Pakiet 29 850,00 zł

Pakiet 30 1.400,00 zł

Pakiet 31 1.000,00 zł

Pakiet 32 540,00 zł

Pakiet 33 7.960,00 zł

Pakiet 34 1.400,00 zł

Pakiet 35 3.900,00 zł

Pakiet 36 10.300,00 zł

Pakiet 37 4.300,00 zł

Pakiet 38 1.600,00 zł

Pakiet 39 Zamawiający odstępuje od wadium

Pakiet 40 Zamawiający odstępuje od wadium

Pakiet 41 1.600,00 zł

Pakiet 42 1.300,00 zł

Pakiet 43 3.400,00 zł

Pakiet 44 Zamawiający odstępuje od wadium

Pakiet 45 260,00 zł

Pakiet 46 19.300,00 zł

Pakiet 47 98,00 zł

Pakiet 48 160,00 zł

Pakiet 49 1.400,00 zł

Pakiet 50 79,00 zł

Pakiet 51 69,00 zł

Pakiet 52 440,00 zł

Pakiet 53 1.148,00 zł

Pakiet 54 420,00 zł

Pakiet 55 130,00 zł

Pakiet 56 Zamawiający odstępuje od wadium

Pakiet 57 260,00 zł

Pakiet 58 600,00 zł

Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 10.01.2023r.

2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO BP SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, nr rach 43 1020 1462 0000 7302 0358 9496, w tytule przelewu wpisać tylko identyfikator przetargu „D-49/2022” Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).

4) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu,

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,

c) kwotę gwarancji/poręczenia,

d) termin ważności gwarancji/poręczenia,

e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

5) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

6) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.

7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 10/10/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 13/10/2022
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 07/01/2023
muss es heißen:
Tag: 10/01/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 10/10/2022
Ortszeit: 10:05
muss es heißen:
Tag: 13/10/2022
Ortszeit: 10:05
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: