Szolgáltatások - 559401-2021

02/11/2021    S212

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2021/S 212-559401

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nemzeti azonosító szám: 15795719251
Postai cím: Ludovika Tér 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gajdács Réka
E-mail: gajdacs.reka@uni-nke.hu
Telefon: +36 14329000
Fax: +36 12090411
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.uni-nke.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001142442021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001142442021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Egyetem
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

NKE Katasztrófavédelmi Intézet tervezése

Hivatkozási szám: EKR001142442021
II.1.2)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) által megvalósítandó katasztrófavédelmi speciális képzési központ, illetőleg Katasztrófavédelmi Intézet (KVI) koncepciótervi tervdokumentációjának, építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, árazott és árazatlan tervezői költségvetés összeállítása, rendelkezésre állás a hatósági engedélyezési eljárás során, közreműködés a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban és tervezői művezetés megrendelése tervezési szerződés keretében

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Tervezési terület: 1083 Budapest, Ludovika tér 2. (Budapest VIII. kerület, 36030 hrsz) a Lovarda és a Magyar Természettudományi Múzeum közötti terület, a KD-ban meghatározottak szerint

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) által megvalósítandó katasztrófavédelmi speciális képzési központ, illetőleg Katasztrófavédelmi Intézet (KVI) koncepciótervi tervdokumentációjának, építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, árazott és árazatlan tervezői költségvetés összeállítása, rendelkezésre állás a hatósági engedélyezési eljárás során, közreműködés a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban és tervezői művezetés megrendelése tervezési szerződés keretében, az alábbiak szerint.

Nyertes ajánlattevő (AT) feladata a 1674/2017. (IX. 21.) Korm. határozat 2. pont bb)-bc) alpontjaiban meghatározott programelemekre, valamint az 1600/2020. Korm. határozat 1. pont b) alpontjában foglaltakra terjed ki.

A katasztrófavédelmi speciális képzési központ/KVI vegyes használatú épület speciális tantermekkel, tanszéki irodákkal (127 fő), 220 kollégiumi férőhellyel, kiszolgáló területekkel, parkolóval, valamint a Campus üzemeltetését ellátó szervezeti egység elhelyezésére szolgáló helyiségekkel, a tervezési program alapján nettó ~22 947 m2 területen.

AK elvárása a KVI közvetlen környezetének és az Orczy-kert Füvészkerttel szemközti parkfelületének rendezésére, valamint az Orczy-kert és a Füvészkert között gyalogoskapcsolat megteremtésével.

Az épület stílusában, tömegalakításában azon mértékű „historizálás” megengedett és elvárt, amely a KVI környezetében, illetőleg az NKE Ludovika Campusán jellemző, a XXI. században nem tolakodó, mégis a teljes Campus és a műemléki Orczy kert szerves részévé képes emelni az új épületegyüttest.

AK fenntartja a jogot további szolgáltatások megrendelésére a II.2.11) pontban foglaltak szerint (opció)

Opciós feladat megrendelés esetén az eljárás tárgya szerinti feladatokat az Orczy park öntözőhálózatának és hozzá tartozó gépészeti berendezéseinek előkészítése és megvalósítása során is el kell látni.

AK jelzi, hogy AT-nek legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított 15 napon belül és a tervezés teljes teljesítési időtartama alatt, valamint a beruházás keretében elkészült kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásától számított 36 hónapig terjedő időszakra rendelkeznie kell a szerződés tárgya szerinti tevékenységi körre kiterjedő, legalább káreseményenként 150 Millió Ft-os és évente 300 Millió Ft-os értékhatárra kötött, tervezési szolgáltatás nyújtására irányuló felelősségbiztosítási szerződéssel, amelyről az ajánlatában nyilatkoznia kell.

A részletes műszaki leírást és szerződéses feltételeket (szerződéstervezetet) a közbeszerzési dokumentumok (KD) tartalmazzák.

Kiegészítés a III.1.3) ponthoz és további fogalmak meghatározása:

„Generáltervezés” alatt az AK az olyan tervezési tevékenységek összességét érti, amely az építési engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére irányuló tervezési feladatok ellátása mellett kiterjed a tervezési folyamatban részt vevők (megrendelő, szakági tervezők, engedélyező hatóságok és szakhatóságok, és így tovább) tevékenységének koordinációjára is, az engedélyeztetés és tervezési folyamat érdekében.

„Oktatási funkciójú épület” alatt az AK olyan épületet ért, amelynek meghatározó funkciója az oktatás és az ehhez illeszkedő infrastruktúra biztosítása, ennek részeként az épület nettó alapterületének legalább 50 százaléka oktatási funkciót ellátó helyiségekből (előadó, tanterem, konzultációs terem, csoportszoba, stb.) áll.

„Irodai funkciójú épület” alatt az AK olyan épületet ért, amelynek meghatározó funkciója az irodai felhasználás és az ehhez illeszkedő infrastruktúra biztosítása, ennek részeként az épület nettó alapterületének legalább 50 százaléka irodai funkciót ellátó helyiségekből (iroda, előadó, konzultációs terem, konferenciaszoba, stb.) áll.

A „felhívás feladásának napja” alatt AK a felhívás VI.5) pontja szerinti dátumot érti.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.Személyi állomány szervezettsége, képzettsége és tapasztalata / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: 2.1. EMF III.1.3) M2.1) alpontja szerinti szakember alkalmassági követelmény körében meghatározotton felüli szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2.2. EMF III.1.3) M2.2) alpontja szerinti szakember alkalmassági követelmény körében meghatározotton felüli szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. EMF III.1.3) M2.3) alpontja szerinti szakember alkalmassági követelmény körében meghatározotton felüli szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.4. EMF III.1.3) M2.4) alpontja szerinti szakember alkalmassági követelmény körében meghatározotton felüli szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 240
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

AK fenntartja a jogot a következő szolgáltatás megrendelésének lehetőségére (opció):

1. az Orczy park öntözőhálózatának és hozzá tartozó gépészeti berendezéseinek előkészítése és megvalósítása (1 darab engedélyes terv és 1 darab kiviteli terv szállítása)

Az opciós tétel teljesítési határideje: a megrendeléstől számított 20 munkanap.

Az opcióra vonatkozó további részletes szabályok a KD-ben

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5) pont kiegészítése a VI.4.3) pontban

II.2.6) pont kiegészítése: a tervezési feladat egyetlen épület-együttes generáltervezésére irányul, a végzendő tevékenységek komplex módon egymásra épülve képeznek egy műszaki-funkcionális egységet, azok együttesek, egymástól el nem választhatóak, a részajánlattétel nem egyeztethető össze a szolgáltatás természetével [Kbt. 61.§(4)]

II.2.7) pont kiegészítése: a feltüntetett teljesítési határidő a Tervezési előkészítő feladatok, az Egyszerűsített látvány- és koncepciótervek, a Koncepcióterv, az Engedélyes terv és a Kiviteli terv elkészítésének nettó (jóváhagyási idők nélküli) határidejét jelöli, de a kötendő szerződés kiterjed a tervek alapján indítandó Kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatok ellátására és a Tervezői művezetési feladatokra is, amely időtartamát a II.2.7) pont nem foglalja magában

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő (KNY), akivel szemben a Kbt. 62. § (1) a)-f) és h)-o) pontjaiban, illetőleg (2) a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll

Az eljárásban nem lehet AT, AV és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1) a)-f) és h)-o) pontjaiban, illetőleg (2) a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, figyelemmel a Kbt. 62. § (1a) bekezdésében foglaltakra is.

A Kbt. 62. § (1) b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az AT, AV vagy KNY nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a KH a 188.§ (4) szerinti véglegessé vált határozata vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő (GSZ) az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát [Kbt. 64.§]

A Kbt. 62. § (1) c) pontja azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az AK dönthet úgy, hogy nem zárja ki azon gazdasági szereplőt (GSZ), amelynek tekintetében a kizáró ok szerinti valamely helyzet fennáll, amennyiben az AK megállapította, hogy - az üzletmenet-folytonosság biztosításával kapcsolatos jogszabályokat és intézkedéseket figyelembe véve - az érintett GSZ képes lesz a szerződés teljesítésére [Kbt. 62. § (1a)]

Igazolási mód:

AT-nek a 321/2015. (X.30.) Kr. (KR) 1. § (1) szerint, a KR II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) a)-f) és h)-o) pontjaiban és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. Az EEKD-t az EKR-ben elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös AT-k képviseletében az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg.

A KNY a KR 3. § (3) szerint, a közös AT-k a KR 3. § (5) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani, azaz ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be, míg Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT(k)-nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK felhívása alapján a KR 1. § (2)-nek megfelelően, a KR III. Fej-ben (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a Kbt. 69.§(4)-(5) szabályaira is

Dokumentumok benyújtása tekintetében irányadó a Kbt. 41/A. § (1)

AK nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló, EEKD-ban megjelölt adatbázisokhoz vagy korábban az AK eljárásában benyújtott igazolásokhoz [Kbt. 69.§(11)-(11a)]

A KR III. Fej-ben meghatározott igazolási módok a KR V. Fej-nek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett GSZ minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek

Nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplők (GSZ) esetén AK az igazolások hitelességét a KR VI. Fej-nek megfelelően ellenőrzi

Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez kizáró okok hatálya alá eső AV-t [Kbt. 67. §(4)]

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény/adat tartalma valós [KR 1. §(7)]

Szakmai nyilvántartásban szereplés követelménye:

SZ1) Alkalmatlan az AT, ha a tervezői szolgáltatást végző gazdasági szereplő nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv szerinti nyilvántartásban [Kbt. 65. § (1) c) és a 322/2015 Kr. 8. § (1)].

SZ1) Az alkalmasság igazolása:

AT-nek a III.1.3) pontban foglaltak szerint EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott fenti követelménynek azzal, hogy AK az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).

AK - Kbt. 69.§ (4) szerinti felhívására történő - részletes igazolás módja:

Az előírt követelménynek való megfelelést AK az általa elérhető nyilvántartásokban ellenőrzi, amennyiben azokhoz a Kbt. 69. § (11)-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér azzal, hogy amennyiben előbbiek ingyenes ellenőrzésére nincs lehetőség vagy a GSZ az előbbiek szerint nyilvántartásban nem szerepel, úgy az AT köteles a követelménynek való megfelelést a nyilvántartásban való szereplés igazolásának vagy az engedély/jogosítvány/tagsági jogviszony igazolásának csatolásával bizonyítani [Kbt. 69. § (11)].

A 322/2015 Kr. 8. § (2) alapján az AK előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett GSZ nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az AT-nek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bek-nek illetve a Korm. rendelet II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az AK az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT(k)-nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, AK felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek-nek és a Korm. rendelet IV. fejezetében (19. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek [Kbt. 69. § (4), alkalmazható ettől eltérően a Kbt. 69. § (7) is].

Ajánlatkérő nem kéri az érintett AT(k)-től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a GSZ alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a GSZ ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.

Nem Magyarországon letelepedett GSZ esetén az AK az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. [Kr.1.§ (7)]

Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a GSZ-től olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon AK részére a GSZ korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a GSZ nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. AK attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti - AK Kbt. 69. § (4) szerinti felhívására történő - részletes igazolás módja:

Az AT alkalmassága igazolható:

P1) az AT valamennyi, a számára pénzforgalmi számlát vezető pénzügyi intézménytől származó, a felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozatával arról, hogy mióta vezeti az AT számláját, és volt-e a számláján a felhívás feladásának napjától visszaszámított kettő évben (24 hónapban) a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti, egybefüggően 15 napot elérő vagy meghaladó sorba állítás (attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) [Kbt. 65. § (1) a) és Kr. 19. § (1) a)];

P2) az AT tekintetében a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolójának benyújtásával (mérleg és eredmény-kimutatás, kiegészítő mellékletek nélkül), vagy amennyiben beszámoló(k) a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető(k), úgy az erről szóló nyilatkozattal [Kbt. 65. § (1) a) és Kr. 19. § (1) b)];

P3) az AT tekintetében a felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évére vonatkozó - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgya szerinti (építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások nyújtására irányuló) árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak [Kbt. 65. § (1) a) és Kr. 19. § (1) c)]

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az AT pénzügyi és gazdasági szempontból,

P1) ha az általa benyújtott pénzügyi intézményi nyilatkozat(ok) alapján megállapítható, hogy bármelyik pénzforgalmi számláján előfordult a felhívás feladásának napjától visszaszámított kettő évben (24 hónapban), egybefüggően 15 napot elérő vagy meghaladó, a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti sorbaállítás;

P2) ha a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évben elért adózás utáni eredménye több mint egy lezárt üzleti évben negatív volt azzal, hogy ha az AT az előírt időszak után kezdte meg működését, akkor alkalmatlan, ha a nettó (ÁFA nélkül számított) - a közbeszerzés tárgyából származó (építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások nyújtására irányuló) - árbevétele a működési ideje alatt nem érte el az 500 000 000 HUF összeget;

P3) ha a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás (építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások) nyújtásából származó - ÁFA nélkül számított - árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évben összességében nem érte el az 500 000 000 HUF összeget, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A megjelölt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek, illetőleg az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg, továbbá az alkalmassági követelménynek AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik azzal, hogy az a szervezet, amelynek adatait AT a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az AK-t az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. [Kbt. 65. § (6)-(8)]

Az igazolási módra vonatkozó előírások folytatása:

Ha az AT a P2) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. [Kr. 19. § (2)]

Ha az AT a P2) vagy P3) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében beszámoló vagy árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló/árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról a Kr. 19. § (3) szerint.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az AT műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható:

Az AT-nek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bekezdésnek megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az AK az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT(k)-nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK felhívása alapján a Kr. 1.§ (2) bekezdésnek megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek.

Az AK nem kéri az érintett ajánlattevőtől a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, az ajánlatban megjelölt alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz vagy az AT által az ajánlatkérő eljárásában korábban benyújtott igazolásokhoz [Kbt. 69.§ (11)-(11a)]

Nem Magyarországon letelepedett GSZ-k esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) szerinti - az AK a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására történő - részletes igazolás módja:

AT műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható:

M1) a felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven (72 hónapon) belül megkezdett és három éven (36 hónapon) belül befejezett legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások nyújtására irányuló) referencia bemutatásával, megjelölve, a szerződést kötő másik felet (névvel, címmel), a részéről információt adó személy nevét és elérhetőségét; a referencia tárgyát/műszaki tartalmát olyan módon, hogy abból az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen (különösen, de nem kizárólagosan a tervezéssel érintett épület nettó alapterületét és fő funkcióit), a teljesítés idejét (a szerződés teljesítésének kezdő- és befejezési időpontját év/hónap/nap bontásban), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 21. § (3) a)].

A referenciákat a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni [Kr. 22. § (1)-(2)].

AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben olyan referencia (referenciák) kerül(nek) bemutatásra, amelye(ke)t az AT projekttársaság tagjaként teljesített, úgy az adott referenciát a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. [Kbt. 140. § (9)]

Ajánlatkérő az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciát fogad el.

M2) A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezésével (az EKR-ben található „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” iratminta (űrlap) használatával, amelyen jelezni kell a kamarai nyilvántartási számot (a szakember neve mögött), ha a szakember szerepel az alkalmassági követelmény körében előírt kamarai névjegyzékben, és az űrlap által megkívánt további adatokat is), továbbá saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatának és - amennyiben nem szerepel a kamarai névjegyzékben - a szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajzának, a végzettségét/képzettségét igazoló dokumentuma másolatának csatolásával. A szakember önéletrajzát ilyen esetben olyan részletességgel kell összeállítani, hogy abból egyértelműen kiderüljön az előírt követelményeknek való megfelelés: meg kell adni különösen a releváns végzettséget/képzettséget, a releváns szakmai tapasztalat leírását, a megszerzése szempontjából releváns időszak kezdetét és befejezését (év/hó bontásban) [Kr. 21. § (3) b)].

Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban (névjegyzékben) az alkalmassági követelmények keretében előírt jogosultsággal, úgy AK az alkalmassági követelménynek való megfelelést az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi, így azok igazolása egyéb dokumentummal - a rendelkezésre állási nyilatkozat kivételével - nem szükséges. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított igazolással is igazolható.

AK felhívja a figyelmet, hogy az M2.1), M2.2), M2.3) vagy M2.4) alkalmassági követelményekhez - a II.2.5) pontban foglaltak szerint - értékelési szempont fűződik, ennek megfelelően a II.2.5) pont 2.1., 2.2., 2.3. és 2.4. értékelési alszempontjai tekintetében tett vállalás [többlet szakmai tapasztalat] esetén már az ajánlat benyújtásakor csatolni kell a szakemberek bemutatásáról szóló EKR űrlapot, a szakember(ek) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát [azzal, hogy amennyiben az adott szakember a kamarai névjegyzékében szerepel, úgy az önéletrajzban a kamarai szám feltüntetésén túl csak az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalatot kell bemutatni, így különösen a többlettapasztalat megajánlása esetén meg kell adni a többlettapasztalat megállapításához szükséges adatokat, valamint a saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát. Amennyiben az adott szakember az előző bekezdés szerinti névjegyzékében nem szerepel, úgy az önéletrajzban az alkalmasság szempontjából releváns szakmai tapasztalatot és az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalatot is be kell mutatni. Amennyiben valamely értékelési szempontra bemutatott - alkalmasságot is igazoló - szakember az előző bekezdés szerinti névjegyzékében szerepel, úgy csak az alkalmasság megállapításához szükséges tapasztalaton túli, további szakmai tapasztalat mutatható be az értékelési szempontra azzal, hogy erről az önéletrajzban a szakembernek nyilatkoznia kell (azaz arról, hogy az értékelési szempontra bemutatott szakmai tapasztalat és a vonatkozó alkalmasság megállapításához teljesített szakmai tapasztalat között nincs átfedés).

AT köteles nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a jelen pont szerint megajánlott szakemberek a szerződés hatálybalépésétől számított 5 munkanapon belül az illetékes kamara névjegyzékében fognak szerepelni azzal, hogy amennyiben adott/valamelyik szakember határidőben nem szerepel az előző bekezdés szerinti kamarai névjegyzékben, úgy az a szerződés AT érdekkörében történő okból történő meghiúsulásának minősül.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az AT műszaki és szakmai szempontból

M1) ha nem rendelkezik a felhívás feladásától napjától visszafelé számított hat éven (72 hónapon) belül megkezdett és három éven (36 hónapon) belül befejezett olyan építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások nyújtására irányuló, szerződésszerűen teljesített referenciával, amely keretében sor került legalább egy, legalább nettó 13 700 m2 alapterületű, oktatási vagy iroda funkciójú épületre vonatkozó építési engedélyes és kiviteli terveinek generáltervezésére, azzal, hogy a „generáltervezés”, az „oktatási funkciójú épület” és az „irodai funkciójú épület” fogalmát az AK a II.2.4) pontban határozza meg;

M2) ha nem vonja be a teljesítésbe a következő szakembereket:

M2.1) 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „É” vagy azzal egyenértékű vezető tervezői jogosultsággal, vagy az adott szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges képesítési minimumkövetelmény szerinti szakképzettséggel és a szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakembert, mint vezető tervezőt;

M2.2) 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „T” vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy az adott szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges képesítési minimumkövetelmény szerinti szakképzettséggel és a szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkező tervezőt;

M2.3) 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „G” vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy az adott szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges képesítési minimumkövetelmény szerinti szakképzettséggel és a szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkező tervezőt.

M2.4) 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „V” vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy az adott szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges képesítési minimumkövetelmény szerinti szakképzettséggel és a szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkező tervezőt.

Egy/ugyanazon szakember csak egy pozícióra jelölhető (tehát az átfedés a szakemberek között nem megengedett).

A fentiekben megjelölt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek, azzal, hogy azon követelménynek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a GSZ-re, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg, továbbá az alkalmassági követelményeknek az AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt[Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (12)].

AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [Kr. 21/A. §]

Az alkalmassági követelmény(ek)re vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1. § (7)]

Ha az alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében AK (NKE) részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolást, elegendő, ha a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során [Kbt. 69. § (11a)]

Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)].

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

AK nem rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel, amellyel összefüggésben támogatási igényt fog benyújtani Magyarország Kormánya felé, ezért a támogatásra/pénzügyi forrás rendelkezésre bocsátására irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben, vagy nem a jelen felhívás szerinti teljesítési határidőnek megfelelő történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Előbbiek értelmében AK a Kbt. 53. § (6) és a Ptk. 6:116. § (1) alapján felhívja az AT-k figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét biztosító döntés nem születik meg (feltételes közbeszerzés). AK az előbbi feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki.

A beszerzés nem az Európai Unióból származó forrásból kerül finanszírozásra

A teljesítés igazolása a szerződéstervezetben foglaltak szerint (teljesítést követő 15 napon belül) történik. AK az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlá(ka)t fogadja el.

AK részszámlázási lehetőséget biztosít (a Tervezési előkészítő feladatok és az Egyszerűsített látvány- és koncepciótervek; a Bontási tervek; a Koncepcióterv; az Engedélyezési tervek; és a Kiviteli terv és Költségvetés elkészítésének feladataihoz kapcsolódva 6 részszámla, a Kivitelezésre irányuló közbeszerzésben való közreműködés tekintetében 2 részszámla, az Opciós tevékenység tekintetében 2 részszámla, a Tervezői művezetés tekintetében havi 1 részszámla bocsátható ki).

AK előleget nem biztosít.

Az ellenérték kifizetése a teljesítést követően utólag a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla (számlák) ellenében, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, a számla kiállításának napját követő 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki.

Az AK elfogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az EUHL-ben közzétett szintaxislistának. Nyertes AT köteles előzetesen jelezni AK részére az elektronikus számla adási igényét a szerződéskötést követően.

Figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére, az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.

Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. §-i szerinti késedelmi kamat és a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalány érvényesek.

A részletes fizetési feltételeket a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 30/11/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 30/11/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatot az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül kell benyújtani elektronikusan

Az EKR használatához a 424/2017. Kr. 6.§-a szerinti regisztráció szükséges

Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt. 68.§(1b)-(1c) bek.-e tartalmazza

Az ajánlatok felbontását EKR az aj.tételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg [424/2017.(XII.19.) Kr. 15. § (2)]

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Jelen eljárás az EKR alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017.(XII.19.) Kr.-ben [Kbt. 40. § (1)-(2)].

2. Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel/ajánlattevőkkel (AT).

Az ajánlatot [annak részeként a felhívás (AF) és a KD által előírt nyilatkozatokat] az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (ahol az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ennek használatával kell benyújtani).

3. Ajánlatnak tartalmaznia kell:

a. Felolvasólapot az összesített ajánlati árral (nettó HUF), illetve a II.2.5) pont minőségi kritériumok szerinti értékelési szempontokra adott vállalásokat tartalmazó szakmai ajánlatot;

b. A II.2.5) pont 2.1-2.4. alpontja szerinti értékelési szempontokra adott vállalásokat tartalmazó szakmai ajánlatot alátámasztó dokumentumokat a III.1.3) pontban foglaltak szerint és részletes árajánlatot;

c. AT Kbt. 66.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozatát;

d. AT Kbt.66.§ (6) és 65.§ (7) bekezdései szerinti nyilatkozatait/nemleges nyilatkozatot;

e. AT nyilatkozatát a II.2.4) pontban előírt felelősségbiztosítás határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról

f. Közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást [Kbt.35.§]

EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők/kapacitás nyújtók képviseletében Ajánlattevő teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35.§ (6) szerinti egyetemleges felelősségét;

g. AT, KNY aláírási címpéldányát/aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást;

h. Cégkivonatot/elérhetőségét, ha az ingyenes adatbázisból AK számára nem elérhető, változásbejegyzés iratok/nemleges nyilatkozat.

i. Az ajánlati biztosíték teljesítését igazoló dokumentumot

j. Az alkalmassági követelmény körében megajánlott szakemberek tekintetében a szerződés hatálybalépésétől számított 5 munkanapon belül történő kamara névjegyzékben való szerepelésre vonatkozó nyilatkozatot.

4. Kiegészítő tájékoztatás iránti igény (kérdés) küldése kizárólag írásban az EKR-en keresztül.

5. Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44.§ szerint.

6. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség ajánlattevőt terheli.

7. Valamennyi időpont/határidő a közép-európai idő (CET) szerint.

8. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat [Kbt.75.§(6)].

9. AK jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.

10. IV.2.6) pont kiegészítése: AK a megjelölt időtartam alatt 30 napot ért. Ha AK az ajánlatok bírálatát az ajánlati kötöttség - esetleges hosszabbítással együtt számított - 90 napos időtartama alatt sem tudja elvégezni, felkérheti AT-ket ajánlataik meghatározott időpontig történő további fenntartására. Ha az AT-k eljárást lezáró döntésről való értesítését megelőzően az ajánlati kötöttség a 180 napot meghaladná, az AK az eljárást lezáró döntést a 75. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel hozhatja meg [Kbt. 70. § (2a)]

11. AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. [Kbt. 35. § (9)]

12. AK a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg a műszaki alkalmasság feltételeit, azok igazolását [III.1.2) P1), P2) és P3) alpontok, III.1.3) M1), M2) alpontok; 321/2015.(X. 30.) Kr. 30.§ (4)].

13. AK jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti.

Az ajánlati biztosíték mértéke: 4 200 000 HUF

A befizetés helye: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2., Főpénztár vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma 10023002-00318259-00000000

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátható a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, a biztosíték rendelkezésre bocsátását a Kbt. 54. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlatban igazolni kell. A Kbt. 41/A. § (2) bekezdés az AK előírja, hogy a közvetlenül követelés érvényesítésének alapjául szolgáló garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat elektronikus okiratként feleljen meg a 2016. évi CXXX. törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek

14. AK az idegen devizanemben megadott adatok forintra történő átszámítását a felhívás feladásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által honlapján közzétett hivatalos középárfolyam figyelembevételével végzi el.

15. AK által az eljárás lefolytatásával megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Daczuk Balázs (00313) és dr. Illényi Péter Tamás (00316) (elérhetőségek a KD-ban).

16. Nem magyar nyelvű dokumentumok csatolása esetén annak magyar nyelvű fordítása is csatolandó.

További információk a VI.4.3) pontban és a KD-ban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

1. Jogorvoslati kérelmek benyújtása a Kbt. 148. § szerint.

2. Kiegészítés a II.2.5) ponthoz:

Valamennyi értékelési részszempont esetén adható pontszám: 0-10

Értékelés módszere: 1. értékelési szempont (Ajánlati ár): értékarányosítás (fordított arányosítás), 2. értékelési szempont (Személyi állomány szervezettsége, képzettsége és tapasztalata) és alszempontjai: értékarányosítás (egyenes arányosítás)

2. értékelési szempont és alszempontjai, súlyszámokkal: Személyi állomány szervezettsége, képzettsége és tapasztalata - súlyszám: 50

2.1. EMF III.1.3) M2.1) alpontja szerinti szakember alkalmassági követelmény körében meghatározotton felüli szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 hónap, max. 36 hónap) - súlyszám: 20

2.2. EMF III.1.3) M2.2) alpontja szerinti szakember alkalmassági követelmény körében meghatározotton felüli szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 hónap, max. 36 hónap) - súlyszám: 10

2.3. EMF III.1.3) M2.3) alpontja szerinti szakember alkalmassági követelmény körében meghatározotton felüli szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 hónap, max. 36 hónap) - súlyszám: 10

2.4. EMF III.1.3) M2.4) alpontja szerinti szakember alkalmassági követelmény körében meghatározotton felüli szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 hónap, max. 36 hónap) - súlyszám: 10

azzal, hogy AK valamennyi értékelési alszempont tekintetében a jogosultsághoz szükséges képesítési minimumkövetelmény szerinti kötelező szakmai gyakorlati időn túli, azt meghaladó, (többlet)tapasztalatot értékeli.

A 2.1.-2.4. értékelési alszempontra jelölt szakember esetében - amennyiben (0 hónapon felüli) többlet szakmai tapasztalat megajánlásra kerül - az ajánlatban csatolandó a szakember ismertetéséről szóló nyilatkozat, a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata és szakmai önéletrajza, benne az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával, továbbá - adott esetben - a kamarai szám feltüntetésével.

A 2.1.-2.4. értékelési alszempontok tekintetében AK kizárólag egész hónapokat (törthónapok esetén 30 napos időszakokat) vesz figyelembe.

AK a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerint a 2.1.-2.4. alszempontok esetében a 36 hónapos vállalást olyan legkedvezőbb szintnek tekinti, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a maximális pontot adja, illetőleg az értékelés során ezt a maximális értéket veszi figyelembe.

Értékelés során irányadó a Közbeszerzési Hatóság vonatkozó útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.).

3. AK jelzi hogy a Kbt. 98. § (3) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos (HNT) eljárást alkalmazhat a jelen eljárás eredményeképpen megkötött szerződés alapján végzett további építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatásokra, mint alapprojekttel összhangban álló szolgáltatások teljesítésére a jelen eljárás szerinti szerződéses feltételek szerint - különösen a következő kiegészítő tevékenységekre:

- BIM tervezői tevékenységek (BIM modell készítése, amely alkalmas ütközésvizsgálatok elvégzésre, illetve a későbbi üzemeltetés/fenntartás megalapozására), további kapcsolódó feladatok/tevékenységek

- fenntarthatósági minősítéshez (BREEAM vagy LEED) kapcsolódó tervezői tevékenységek, további kapcsolódó feladatok/tevékenységek

A HNT eljárásban alkalmassági követelmény nem kerül előírásra (Kbt.65.§ (2)), értékelés a legalacsonyabb ár értékelési szempont szerint (Kbt.100.§(5)), szerződéses feltételek megegyeznek jelen eljárás szerződéses feltételeivel.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/10/2021