Dostawy - 559418-2022

12/10/2022    S197

Polska-Zakliczyn: Prezenty i nagrody

2022/S 197-559418

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego
Adres pocztowy: Lusławice 250
Miejscowość: Zakliczyn
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 32-840
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@penderecki-center.pl
Tel.: +48 146651030
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.penderecki-center.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Narodowa Instytucja Kultury
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Nabycie kolekcji – ruchomości związanych z osobą Profesora Krzysztofa Pendereckiego

Numer referencyjny: ECM-1/2022
II.1.2)Główny kod CPV
18530000 Prezenty i nagrody
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest nabycie kolekcji – ruchomości związanych z osobą Profesora Krzysztofa Pendereckiego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ), warunki wykonania zamówienia oraz zasady współpracy przedstawione są w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 1 do Zaproszenia oraz w istotnych postanowieniach umowy zawartych w Załączniku nr 2 do Zaproszenia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 600 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
22200000 Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny
22315000 Fotografie
22461000 Katalogi
22458000 Pozostałe druki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego prowadzi szereg działań mających na celu dbanie o dziedzictwo miejsca jakim są Lusławice, a także o upowszechnianie twórczości kompozytorskiej i dendrologicznej Krzysztofa Pendereckiego, a od czasu Jego śmierci również o kultywowanie Jego pamięci. Niewątpliwie nadrzędnym aspektem tego dziedzictwa stała się kolekcja pamiątek dokumentujących życie i działalność Twórcy. Obiekty podkreślają szczególną rolę Krzysztofa Pendereckiego i jego imponujący wkład w rozwój polskiej i ogólnoświatowej kultury, ukazując związanego z Lusławicami kompozytora na tle bogactwa polskiej muzyki najnowszej oraz jej wybitnych twórców.

Poszczególne wykazy kolekcji wzajemnie się dopełniają, tworząc nierozerwalną, spójną całość i kompletnie dokumentując działalność tak wielkiego Twórcy. Obecność pamiątek w tak bliskim artyście miejscu, gdzie w otoczeniu ukochanych przez Kompozytora drzew znajduje się odrestaurowany, dwór wraz z zabytkowym lamusem i gdzie zmaterializowało się jedno z największych marzeń Twórcy – Europejskie Centrum Muzyki ma wyjątkowy sens. Bowiem ideą Krzysztofa Pendereckiego było stworzenie w Lusławicach miejsca dostępnego dla wszystkich, a zwłaszcza dla młodych artystów, muzyków. Artysta miał niebywałą umiejętność zjednywania sobie młodych ludzi, pokładał w nich wiele nadziei doceniając ich pracowitość, umiejętności warsztatowe oraz brak kompleksów. Polemizując kiedyś z wybitną polską skrzypaczką Wandą Wiłkomirską, która skarżąc się na problemy wykonawcze i techniczne jego utworu, de facto wzbraniając się przed jego wykonaniem, stwierdził, że kiedyś przyjdą „młodzi” i zagrają. Pokładając wiarę w młode generacje artystów, muzyków i zarazem budując muzyczny kampus w Lusławicach dał mocne podwaliny i wiarę w to, że plan ocalenia Lusławic od zapomnienia się powiedzie. Europejskie Centrum Muzyki powstało właśnie w takim duchu, aby służyć kolejnym pokoleniom „tu” i „teraz”. Ważnym elementem determinującym proces zarządzania tak ogromną spuścizną Krzysztofa Pendereckiego jest ciągła refleksja nad celowością, sensem, znaczeniem ochrony dziedzictwa kulturowego, czy narodowego. W tym kontekście najczęściej używa się frazy: „dla przyszłych pokoleń”. Krzysztof Penderecki chciał, aby gwarantem troski o to dziedzictwo i przetrwanie miejsca, przez kolejne pokolenia, był mecenat Państwa Polskiego. Do Lusławic przez lata było zapraszanych wielu znakomitych gości, polityków, prezydentów, wspaniałych artystów, wybitnych naukowców. Dziedzictwo tego miejsca, jego niezwykłej architektury i malowniczego krajobrazu przyrody przyciągało i nadal przyciąga wiele osób, a sam Artysta stwierdził „Mieszkać mogę wszędzie, żyć tylko w Lusławicach”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 1) lit b) w zw. z art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 2021 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • zamówienie mające na celu stworzenie lub nabycie niepowtarzalnego dzieła sztuki lub wykonania artystycznego
Wyjaśnienie:

Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 1) lit b) w zw. z art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 2021 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów ‒ jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: Przedmiotem zamówienia jest Nabycie kolekcji – ruchomości związanych z osobą Profesora Krzysztofa Pendereckiego. Poszczególne wykazy kolekcji wzajemnie się dopełniają, tworząc nierozerwalną, spójną całość i kompletnie dokumentując działalność tak wielkiego Twórcy. Obecność pamiątek w tak bliskim artyście miejscu, gdzie w otoczeniu ukochanych przez Kompozytora drzew znajduje się odrestaurowany, dwór wraz z zabytkowym lamusem i gdzie zmaterializowało się jedno z największych marzeń Twórcy – Europejskie Centrum Muzyki ma wyjątkowy sens. Bowiem ideą Krzysztofa Pendereckiego było stworzenie w Lusławicach miejsca dostępnego dla wszystkich, a zwłaszcza dla młodych artystów, muzyków. Artysta miał niebywałą umiejętność zjednywania sobie młodych ludzi, pokładał w nich wiele nadziei doceniając ich pracowitość, umiejętności warsztatowe oraz brak kompleksów. Polemizując kiedyś z wybitną polską skrzypaczką Wandą Wiłkomirską, która skarżąc się na problemy wykonawcze i techniczne jego utworu, de facto wzbraniając się przed jego wykonaniem, stwierdził, że kiedyś przyjdą „młodzi” i zagrają. Pokładając wiarę w młode generacje artystów, muzyków i zarazem budując muzyczny kampus w Lusławicach dał mocne podwaliny i wiarę w to, że plan ocalenia Lusławic od zapomnienia się powiedzie. Europejskie Centrum Muzyki powstało właśnie w takim duchu, aby służyć kolejnym pokoleniom „tu” i „teraz”. Ważnym elementem determinującym proces zarządzania tak ogromną spuścizną Krzysztofa Pendereckiego jest ciągła refleksja nad celowością, sensem, znaczeniem ochrony dziedzictwa kulturowego, czy narodowego. W tym kontekście najczęściej używa się frazy: „dla przyszłych pokoleń”. Krzysztof Penderecki chciał, aby gwarantem troski o to dziedzictwo i przetrwanie miejsca, przez kolejne pokolenia, był mecenat Państwa Polskiego. Do Lusławic przez lata było zapraszanych wielu znakomitych gości, polityków, prezydentów, wspaniałych artystów, wybitnych naukowców. Dziedzictwo tego miejsca, jego niezwykłej architektury i malowniczego krajobrazu przyrody przyciągało i nadal przyciąga wiele osób, a sam Artysta stwierdził „Mieszkać mogę wszędzie, żyć tylko w Lusławicach”.

Podsumowanie: Przeprowadzona ocena stanu prawnego oraz faktycznego, tj. w szczególności wskazanych w ustawie Pzp przesłanek skorzystania z trybu zamówienia z wolnej ręki – prowadzi do wniosku, że istnieją obiektywne przyczyny, dla których udzielenie zamówienia jest możliwe wyłącznie na rzecz Pani Elżbiety Pendereckiej. Należy podkreślić, że nabycie ruchomości związanych z osobą śp. Krzysztofa Pendereckiego ma naa celu:

• Zachowanie dla kolejnych pokoleń pamiątek po Profesorze Krzysztofie Pendereckim;

• Zapewnienia kolekcji niepodzielności, niezbywalności i lokalizacji w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego;

• Zabezpieczenia kolekcji poprzez zapewnienie jej właściwych warunków przechowywania, konserwacji i ochrony przed zniszczeniem;

• Publicznego udostępniania wybranych obiektów wchodzących w skład kolekcji w ramach ekspozycji wykorzystującej muzealne techniki prezentacji;

• uatrakcyjnienie oferty instytucji kultury;

• ochrona integralności dziedzictwa prof. Krzysztofa Pendereckiego.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: ECM – 1/2022
Nazwa:

Nabycie kolekcji – ruchomości związanych z osobą Profesora Krzysztofa Pendereckiego

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
07/10/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Szanowna Pani Elżbieta Penderecka
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 1 600 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 1) lit b) w zw. z art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 2021 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów ‒ jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: Przedmiotem zamówienia jest Nabycie kolekcji – ruchomości związanych z osobą Profesora Krzysztofa Pendereckiego. Poszczególne wykazy kolekcji wzajemnie się dopełniają, tworząc nierozerwalną, spójną całość i kompletnie dokumentując działalność tak wielkiego Twórcy. Obecność pamiątek w tak bliskim artyście miejscu, gdzie w otoczeniu ukochanych przez Kompozytora drzew znajduje się odrestaurowany, dwór wraz z zabytkowym lamusem i gdzie zmaterializowało się jedno z największych marzeń Twórcy – Europejskie Centrum Muzyki ma wyjątkowy sens. Bowiem ideą Krzysztofa Pendereckiego było stworzenie w Lusławicach miejsca dostępnego dla wszystkich, a zwłaszcza dla młodych artystów, muzyków. Artysta miał niebywałą umiejętność zjednywania sobie młodych ludzi, pokładał w nich wiele nadziei doceniając ich pracowitość, umiejętności warsztatowe oraz brak kompleksów. Polemizując kiedyś z wybitną polską skrzypaczką Wandą Wiłkomirską, która skarżąc się na problemy wykonawcze i techniczne jego utworu, de facto wzbraniając się przed jego wykonaniem, stwierdził, że kiedyś przyjdą „młodzi” i zagrają. Pokładając wiarę w młode generacje artystów, muzyków i zarazem budując muzyczny kampus w Lusławicach dał mocne podwaliny i wiarę w to, że plan ocalenia Lusławic od zapomnienia się powiedzie. Europejskie Centrum Muzyki powstało właśnie w takim duchu, aby służyć kolejnym pokoleniom „tu” i „teraz”. Ważnym elementem determinującym proces zarządzania tak ogromną spuścizną Krzysztofa Pendereckiego jest ciągła refleksja nad celowością, sensem, znaczeniem ochrony dziedzictwa kulturowego, czy narodowego. W tym kontekście najczęściej używa się frazy: „dla przyszłych pokoleń”. Krzysztof Penderecki chciał, aby gwarantem troski o to dziedzictwo i przetrwanie miejsca, przez kolejne pokolenia, był mecenat Państwa Polskiego. Do Lusławic przez lata było zapraszanych wielu znakomitych gości, polityków, prezydentów, wspaniałych artystów, wybitnych naukowców. Dziedzictwo tego miejsca, jego niezwykłej architektury i malowniczego krajobrazu przyrody przyciągało i nadal przyciąga wiele osób, a sam Artysta stwierdził „Mieszkać mogę wszędzie, żyć tylko w Lusławicach”.

Podsumowanie: Przeprowadzona ocena stanu prawnego oraz faktycznego, tj. w szczególności wskazanych w ustawie Pzp przesłanek skorzystania z trybu zamówienia z wolnej ręki – prowadzi do wniosku, że istnieją obiektywne przyczyny, dla których udzielenie zamówienia jest możliwe wyłącznie na rzecz Pani Elżbiety Pendereckiej. Należy podkreślić, że nabycie ruchomości związanych z osobą śp. Krzysztofa Pendereckiego ma naa celu:

• Zachowanie dla kolejnych pokoleń pamiątek po Profesorze Krzysztofie Pendereckim;

• Zapewnienia kolekcji niepodzielności, niezbywalności i lokalizacji w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego;

• Zabezpieczenia kolekcji poprzez zapewnienie jej właściwych warunków przechowywania, konserwacji i ochrony przed zniszczeniem;

• Publicznego udostępniania wybranych obiektów wchodzących w skład kolekcji w ramach ekspozycji wykorzystującej muzealne techniki prezentacji;

• uatrakcyjnienie oferty instytucji kultury;

• ochrona integralności dziedzictwa prof. Krzysztofa Pendereckiego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/10/2022