Varer - 559510-2023

18/09/2023    S179

Danmark-Herning: Kontorartikler

2023/S 179-559510

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Skatteforvaltningen
CVR-nummer: 19552101
Postadresse: Brændgårdvej 10
By: Herning
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontaktperson: Julie Henriksen
E-mail: julie.henriksen@adst.dk
Telefon: +45 72378740
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.adst.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Skatteministeriet Departementet
CVR-nummer: 34730466
Postadresse: Nicolai Eigtveds Gade 28
By: København K
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1402
Land: Danmark
E-mail: julie.henriksen@adst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.skm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Spillemyndigheden
CVR-nummer: 34730415
Postadresse: Englandsgade 25, 6.
By: Odense C
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5000
Land: Danmark
E-mail: julie.henriksen@adst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.spillemyndigheden.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område
CVR-nummer: 41824328
Postadresse: Nicolai Eigtveds Gade 28
By: København K
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1402
Land: Danmark
E-mail: julie.henriksen@adst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.skm.dk/it/det-uafhaengige-it-tilsyn
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud om levering af reklameartikler

Sagsnr.: 22-0184470
II.1.2)Hoved-CPV-kode
30192700 Kontorartikler
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Administrations- og Servicestyrelsen udbyder levering af reklameartikler. Rammeaftalen har til formål at dække Ordregivers løbende behov for levering af varer med logo til alle dele af Skatteministeriets koncern.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
15842300 Konfekture
39221150 Termoflasker
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Levering i hele Danmark.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Administrations- og Servicestyrelsen udbyder levering af reklameartikler. Rammeaftalen har til formål at dække Ordregivers løbende behov for levering af varer med logo til alle dele af Skatteministeriets koncern.

Ordregiver anslår, at der i løbet af kontraktperioden vil blive købt for ca. 2,4 mio. kr. Disse mængder er alene vejledende og er anslået på baggrund af historisk forbrug, planlagte anskaffelser og er udtryk for ordregivers bedste bud på, hvad der realistisk set vil blive brugt. Forbruget kan således vise sig at afvige i både opadgående og nedadgående retning.

Ordregiver forventer maksimalt at forbruge 3,5 mio. kr. i kontraktperioden. Differencen mellem denne mængde og den oven for angivne anslåede mængde er udtryk for ordregivers bedste estimat over, hvilket ekstra forbrug, der vil kunne opstå på baggrund af ændrede politiske prioriteringer, ændringer i forbrugsmønster, øget antal medarbejdere og uforudset prisniveau.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 155-493547
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud om levering af reklameartikler

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet downloades via https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=SKATTEMINISTERIET. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger man ind og kan herefter se en oversigt over alle udbud under Skatteministeriets koncern. Der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud.

Bemærk venligst, at både ordregivers og tilbudsgivers/ansøgers handlinger logges i systemet. Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§ 135 og 136 finder følgende af Ud-budslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud (der henvises til Udbuds-lovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser):

• Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

• Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 3529100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/09/2023