Dienstleistungen - 559637-2020

20/11/2020    S227

Polen-Warschau: Mit Entwicklungsprojekten verbundene Verwaltungsdienstleistungen

2020/S 227-559637

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Postanschrift: ul. Pańska 81/83
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 00-834
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Kossak-Tabor
E-Mail: pzp@parp.gov.pl
Telefon: +48 224328147
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.parp.gov.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://www.parp.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie kompleksowych usług doradczych na rzecz przedsiębiorstw biorących udział w II i III edycji programu Akademia Menadżera Innowacji (AMI)

Referenznummer der Bekanntmachung: p/178/DRK/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
75112100 Mit Entwicklungsprojekten verbundene Verwaltungsdienstleistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie kompleksowych usług doradczych na rzecz przedsiębiorstw biorących udział w II i III edycji programu Akademia Menadżera Innowacji (AMI)

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit
79400000 Unternehmens- und Managementberatung und zugehörige Dienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

1. Przedmiotem zamówienia jest pozyskiwanie i zakontraktowanie kadry merytorycznej na potrzeby świadczenia kompleksowych usług doradczych na rzecz przedsiębiorstw biorących udział w II edycji programu Akademia Menadżera Innowacji (AMI) oraz wsparcie rekrutacji tych przedsiębiorstw poprzez realizację następujących zadań:

1) zadanie nr 1: zapewnienie kadry merytorycznej na potrzeby realizacji II edycji programu AMI, w tym pozyskanie i zakontraktowanie doradców, zgodnie z opisem zamieszczonym w punkcie VIII.1 Opisu przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ);

2) zadanie nr 2: wsparcie rekrutacji przedsiębiorców oraz zapewnienie kompleksowej obsługi administracyjnej przedsiębiorstw biorących udział w II edycji programu AMI, oraz wsparcie rekrutacji przedsiębiorców, zgodnie z opisem zamieszczonym w punkcie VIII.2 OPZ, w tym:

a) zawarcie i rozliczenie umów na świadczenie usług doradczych z przedsiębiorstwami biorącymi udział w programie AMI, w tym weryfikowanie spełnienia przez te przedsiębiorstwa warunków udziału w programie AMI po kolejnych cyklach doradczych oraz wystawianie faktur na te przedsiębiorstwa,

b) wsparcie w realizacji procesu rekrutacji przedsiębiorstw do programu AMI;

3) zadanie nr 3: prowadzenie sprawozdawczości na rzecz Zamawiającego, w tym sporządzanie raportów okresowych i końcowego oraz rozliczanie realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem zamieszczonym w punkcie VIII.3 OPZ.

2. Szczegółowy zakres dotyczący realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego w ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a będzie przedmiotem zleceń składnych przez Zamawiającego, zgodnie ze wzorem zlecenia usługi i opisem zamieszczonym w pkt VIII OPZ.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienie zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 27/01/2020
Ende: 28/02/2021
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POWER

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 022-049068

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie kompleksowych usług doradczych na rzecz przedsiębiorstw biorących udział w II i III edycji programu Akademia Menadżera Innowacji (AMI)

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
27/01/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Rebels Valley Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Chmielna 2/31
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 00-020
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 3 569 949.76 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1–8 uPzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie określonym w art. 24 ust. 7 uPzp.

2.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zwane jednolitym europejskim dokumentem zamówienia (JEDZ), zawierające w szczególności informacje:

1) o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale VI SIWZ. Zamawiający informuje, że w części IV JEDZ dopuszcza możliwość wypełnienia tego dokumentu jedynie w sekcji α (alfa) – „ogólne oświadczenie” i w związku z tym Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ;

2) o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1–8 uPzp;

3) o innych podmiotach, na zasoby których powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

4) części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom;

5) o podwykonawcach, na zasobach których Wykonawca nie polega, jeśli jest już wiadome Wykonawcy jakim podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.

3. W przypadku, w którym Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert.

5. Zamawiający przewidział zmiany umowy w § 17 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę lub ofertę częściową w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na platformie wraz z informacją z otwarcia ofert. Wykonawca przekaże Zamawiającemu za pomocą platformy oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

7. W ofercie Wykonawca przedstawi:

1) w treści oferty Wykonawca przedstawi „Opis pozyskania członków kadry merytorycznej AMI”, zgodnie z wymaganiami i opisanymi w rozdziale XV ust. 4 (jeśli dotyczy);

2) w treści oferty Wykonawca przedstawi „Koncepcja realizacji zadania dotyczącego rekrutacji przedsiębiorców do programu AMI” zgodnie z wymaganiami i opisanymi w rozdziale XV ust. 5 (jeśli dotyczy).

8. Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93.1a ustawy Pzp, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

9. Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne oświadczenie (pkt IV.6 formularza ofertowego, załącznik nr 3 do SIWZ).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
75112100 Mit Entwicklungsprojekten verbundene Verwaltungsdienstleistungen
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit
79400000 Unternehmens- und Managementberatung und zugehörige Dienste
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest pozyskiwanie i zatrudnianie kadry merytorycznej na potrzeby świadczenia kompleksowych usług doradczych na rzecz przedsiębiorstw biorących udział w II i III edycji programu Akademia Menadżera Innowacji (AMI) oraz wsparcie rekrutacji tych przedsiębiorstw, w ramach realizacji projektu Akademia Menadżera Innowacji (AMI), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój 2014–2020.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 21/01/2020
Ende: 28/02/2021
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 3 569 949.76 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Rebels Valley Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Chmielna 2 lok. 31
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 00-020
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

W umowie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu raportów okresowych w terminach określonych w pkt VIII.3.1 OPZ. Raporty te będą stanowiły podstawę do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy za dany okres sprawozdawczy. Po zrealizowaniu usług zleconych przez Zamawiającego zgodnie z § 1 ust. 2 oraz z zastosowaniem prawa opcji zgodnie z § 2 ust. 3, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport końcowy odrębnie dla każdej edycji w terminach zgodnych z pkt VIII.3.10 OPZ, przy czym raport końcowy nie może zostać przekazany później niż 15 dni roboczych od zakończenia realizacji usług”.

W Opisie przedmiotu zamówienia, będącym załącznikiem nr 1 do umowy, wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt VIII.3.1 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca w terminie 15 dni roboczych od dnia zakończenia okresu jedno- lub dwumiesięcznego (zależnie od ustaleń pomiędzy stronami) przekaże Zamawiającemu raport okresowy z realizacji zadań określonych w punkcie II OPZ, w tym z realizacji poszczególnych cykli doradczych. Raport zostanie przekazany Zamawiającemu drogą elektroniczną”;

2) pkt VIII.3.10 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca w terminie 15 dni roboczych od dnia zakończenia zjazdu końcowego, przekaże Zamawiającemu raport końcowy z realizacji zadań określonych w punkcie II OPZ, w tym z realizacji poszczególnych cykli doradczych, za okres od początku okresu, w którym odbył się zjazd do dnia zakończenia zjazdu. Raport zostanie przekazany Zamawiającemu drogą elektroniczną”;

3) pkt VIII.3.12 otrzymuje brzmienie:

„Ostateczne rozliczenie realizacji umowy w zakresie II edycji programu AMI z Wykonawcą usług doradczych, zostanie dokonana najpóźniej do dnia 31 marca 2021 r.

Ponadto, Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji dla realizacji III edycji. Ostateczne rozliczenie realizacji umowy w zakresie III edycji programu przewidziane jest maksymalnie do dnia 31 sierpnia 2021 r.”.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii wprowadziło zakaz organizowania zgromadzeń powyżej 50 osób, w terminie „do odwołania”, co uniemożliwiało organizację zjazdów AMI w ramach usługi szkoleniowej na podstawie umowy nr 73/BZP/DRK/2019. Natomiast kolejne nowelizacje ww. rozporządzenia jeszcze bardziej zaostrzyły te restrykcje. Następnie aneksem wprowadzono organizację zjazdów w formie zdalnej oraz przesunięto terminy realizacji zamówienia. Z powyższą umową ściśle powiązana jest umowa nr 5/BZP/DRK/2020 na świadczenie usług doradczych. Przesunięcia w realizacji zjazdów spowodowały zmiany w harmonogramie realizacji tychże usług. Konsekwencją niniejszego jest skondensowanie liczby realizowanych godzin doradczych w obecnych miesiącach co zgodnie z otrzymaną informacją skutkuje problemami z płynnością finansową Wykonawcy. Wychodząc naprzeciw obecnym problemom Wykonawcy zwiększono częstotliwość składanych raportów.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 3 569 949.76 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 3 569 949.76 PLN