Tjenesteydelser - 559708-2020

20/11/2020    S227

Danmark-Kokkedal: Voksenundervisning og undervisning i øvrigt

2020/S 227-559708

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fredensborg Kommune
CVR-nummer: 29188335
Postadresse: Egevangen 3 B, Brønsholm
By: Kokkedal
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2980
Land: Danmark
Kontaktperson: Stefan Ising
E-mail: stis@fredensborg.dk
Telefon: +45 53374248
Fax: +45 72565000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/143146618.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.fredensborg.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Helsingør Kommune
CVR-nummer: 64 50 20 18
Postadresse: Stengade 59
By: Helsingør
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3000
Land: Danmark
E-mail: mail@helsingor.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.helsingor.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fredensborg Kommune
CVR-nummer: 29188335
Postadresse: Egevangen 3B
By: Kokkedal
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2980
Land: Danmark
E-mail: fredensborg@fredensborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fredensborg.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hørsholm Kommune
CVR-nummer: 70960516
Postadresse: Slotsmarken 13
By: Hørsholm
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2070
Land: Danmark
E-mail: Horsholm@horsholm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.horsholm.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/143146618.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/143146618.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
80400000 Voksenundervisning og undervisning i øvrigt
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Helsingør, Fredensborg og Hørsholm Kommune udbyder en rammeaftale om varetagelse af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl.

Tryk her https://permalink.mercell.com/143146618.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 90 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80500000 Uddannelsestilbud
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører danskuddannelse for voksne udlændinge, som ordregiver er forpligtet til at tilbyde, aktuelt efter bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. - Lovbekendtgørelse nr. LBK nr 901 af 19.8.2019 - kaldet "danskuddannelsesloven"). Opgaven skal varetages efter de til enhver tid gældende regler.

Der indgår 3 optioner i udbuddet, som tilbudsgiver skal give tilbud på, jf. bilag 4: Tilbudsliste. Den enkelte kommune har mulighed, men ikke pligt, til at udnytte optionerne. Ved afkrydsning af krav nr. 8 i bilag 3: Mindstekrav tilkendegiver tilbudsgiver, at optionerne tilbydes. Optionerne er beskrevet i bilag 8 - Optioner.

Rammeaftalelængden er 6 år uden mulighed for forlængelse. Rammeaftalen udløber 30. juni 2027. Rammeaftalen kan opsiges jf. bestemmelserne i rammeaftalen, afsnit 3.

Kontraktstart er den 1. juli 2021. Der er afsat ca. 3 måneder til forberedelse og implementering inden driftsstart.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 90 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/07/2021
Slut: 30/06/2027
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Rammeaftalen vil blive tildelt det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet". Alene konditionsmæssige tilbud vil indgå i bedømmelsen.

Tilbuddene vil blive vurderet ud fra underkriterier med tilhørende vægtning som angivet nedenfor:

- Underkriterium 1: Pris (30 %)

- Underkriterium 2: Kvalitet (70 %).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

- Økonomisk og finansiel kapacitet

- Faglig og teknisk kapacitet.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Ansøger skal - for at være egnet til at deltage i dette udbud - være indplaceret i Udlændinge- og Integrationsministeriets årsrapport: Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. Ansøger skal fremgå af rapporterne fra både 2018 og 2019.

Ansøger skal dokumentere, at ansøgers CVR.nr. eller institutionsnummer er tilknyttet en i rapporten oplyst udbyderkode. Det kan eksempelvis ske ved, at fremsende dokumentation fra ministeriet herom.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
Oplysninger om nationale udbud er tilgængelig på: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1564
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Rammeaftalen vil blive tildelt det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet". Alene konditionsmæssige tilbud vil indgå i bedømmelsen. Tilbuddene vil blive vurderet ud fra underkriterier med tilhørende vægtning som angivet nedenfor:

- Underkriterium 1: Pris (30 %)

- Underkriterium 2: Kvalitet (70 %).

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 17/12/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Der vil blive prækvalificeret 4 ansøgere, såfremt der er minimum 4 egnede konditionsmæssige ansøgere.

Udvælgelseskriterie - Økonomisk og finansiel kapacitet.

Med mindre ansøger anvender støttende enhed(er) eller ansøger som konsortium skal oplysninger om ansøgers økonomiske og finansielle formåen være oplysninger for den virksomheds CVR-nr., som ansøger om prækvalifikation på opgaven og vil stå for udførelsen.

Ansøgeren skal i ansøgningen:

Oplyse om soliditetsgraden i virksomheden. Mindstekravet er, at soliditetsgraden skal være på minimum 5 % i hvert af de seneste 2 regnskabsår. Ordregiver kan vederlagsfrit forlange dokumentation for rigtigheden af disse oplysninger, med mindre oplysningerne fremgår af offentlige registre. Soliditetsgraden beregnes således: Soliditetsgrad = Egenkapital / aktiver i alt * 100.

Oplyse specifik omsætning inden for de 2 seneste regnskabsår. Omsætningen skal være for danskuddannelse efter bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. - Lovbekendtgørelse nr. LBK nr 901 af 19.8.2019 - kaldet "danskuddannelsesloven". Mindstekravet er at ansøgeren skal have en specifik omsætning på minimum 5 mio. DKK det seneste regnskabsår.

Oplyse virksomhedens egenkapital de seneste 2 regnskabsår. Mindstekravet er, at egenkapitalen begge år skal være positiv.

Udvælgelseskriterie - Faglig og teknisk kapacitet:

Referencer:

Der kræves dokumentation for at ansøger har minimum 2 års relevant erfaring med levering af danskuddannelse efter lov om danskuddannelse. Relevant erfaring defineres ved, at leverandøren har relevante referencer.

Der skal anføres minimum 3 og maksimum 5 referencer for opgaver indenfor de seneste 5 år. Såfremt ansøgeren har anvendt underleverandør, skal dette fremgå af referencen/dokumentationen.

Hver reference skal indeholde oplysning om:

- Kunde, kontaktperson - navn og tlf.nr., beskrivelse af opgaven, kontraktværdi pr. år, kontraktperiode

indplacering i årsrapport.

Ansøger skal være indplaceret i Udlændinge- og Integrationsministeriets årsrapport: Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. Ansøger skal fremgå af rapporterne fra både 2018 og 2019.

Ansøger skal dokumentere, at ansøgers CVR.nr. eller institutionsnummer er tilknyttet en i rapporten oplyst udbyderkode. Det kan eksempelvis ske ved, at fremsende dokumentation fra ministeriet herom.

Beståelsesprocent og gennemsnitskarakter:

Tilbudsgiver skal udfylde bilag 11A - Beståelsesprocent og karaktergennemsnit (2018) og bilag 11B - Beståelsesprocent og karaktergennemsnit (2019) med de efterspurgte måltal, som ansøger har indberettet til Udlændinge- og Integrationsministeriet opgjort i årsrapporterne. Der lægges vægt på, at ansøger har opnået en høj beståelsesprocent og at ansøgers kursister har et højt gennemsnit. Der beregnes et gennemsnit for alle udbyderkoder og danskuddannelser.

E-learning:

Ansøger skal beskrive ansøgerens kapacitet og erfaring indenfor lærerstøttet e-learning. Der lægges vægt på, at ansøgerens redegørelse demonstrerer tilfredsstillende kapacitet indenfor e-learning i forhold til opgavens omfang, og at ansøger har dokumenteret erfaring.

Forhandling:

Alle tilbudsgivere, der har afgivet et konditionsmæssigt forhandlingstilbud, vil blive inviteret til individuelle forhandlingsmøder. Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele rammeaftalen på baggrund af det indledende tilbud. Forhandlingsmøder afholdes ikke, såfremt ordregiver beslutter at tildele rammeaftalen på grundlag af det indledende forhandlingstilbud.

Der gennemføres som udgangspunkt én forhandlingsrunde, dog er der mulighed for at tilbuddene fra de 2 tilbudsgivere med højest score kan indgå i yderligere én forhandlingsrunde.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/11/2020