Hjälp oss att förbättra TED genom att fylla i vår korta enkät!

Tjänster - 559765-2019

26/11/2019    S228    Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Finland-Vasa: Städning

2019/S 228-559765

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn
Nationellt registreringsnummer: 0988182-8
Postadress: PB107
Ort: Vasa
Nuts-kod: FI195
Postnummer: 651 01
Land: Finland
Kontaktperson: Fastighetschef Jonas Björkgren
E-post: jonas.bjorkgren@sofuk.fi
Telefon: +358 405889054

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sofuk.fi

Upphandlarprofil: http://www.sofuk.fi

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: http://www.sofuk.fi
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://upphandling.sofuk.fi
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Städtjänster för tiden 1.4.2020-31.3.2022 (option 1år + 1år)

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90910000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Köp av städtjänster som omfattar daglig rengöring, grundrengöring och rengöring av fönster i byggnader ägda av samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FI195
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Upphandling av städtjänster till Campus Kungsgården, Kungsgårdsvägen 30A, FI-65380 VASA

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Daglig rengöring, regelbunden grundrengöring samt rengöring av fönster (1 gång/år) enligt uppgjord plan med beställaren. Städning produceras fem dagar i veckan. Ett minimikrav är att minst 75 % av städningen sker dagtid/byggnad.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/04/2020
Slut: 31/03/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Upphandling av städtjänster för tiden 1.4.2020 - 31.3.2022. Avtalet kan förlängas med två optionsår (1 år + 1 år). Meddelande om utnyttjande av option sker minst sex (6) månader före avtalstidens utgång.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Upphandling av städtjänster för tiden 1.4.2020 - 31.3.2022 med möjlighet till optionsår 1 år + 1 år.

Beställaren meddelar senast sex (6) månader före avtalstidens utgång om utnyttjande av option.

II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Visning av utrymmen sker måndag 9.12.2019 kl.13.00 med start från Kungsgårdsvägen 30 A (Infopunkten), 65380 Vasa, Finland.

Skriftliga frågor om anbudsförfrågan kan ställas senast 12.12.2019 till fastighetsmästare per e-post: hans.west@sofuk.fi

Frågor och svar publiceras på http://www.sofuk.fi senast 16.12.2019.

Bindande anbud inlämnas elektroniskt senast 13.1.2020 kl.12.00.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Upphandling av städtjänster gäller daglig rengöring, fortlöpande grundrengöring och rengöring av fönster. Producenten står för följande kostnader: 1) rengöringsmedel, redskap, maskiner 2) eventuella kostnader vid specialrengöring 3) arbetskläder och skyddsutrustning i arbetet 4) kostnader för lyftanordningar 5) påsar för avfallspunkter

Följande minimikrav: 1) svensktalande förman/arbetsledare 2) minst en svensktalande städare på plats 20 % av veckoarbetstiden 3) städning dagtid - minst 75%/byggnad 4) straffregisterutdrag för städare, förman, arbetsledare) 5) kort beskrivning av företagshistorik

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Urvalsgrunden är det ekonomiskt mest fördelaktiga pris - bästa förhållande mellan pris och kvalitet. Vid jämförelsen av anbud tillämpas viktningen: pris 80 % och kvalitativa egenskaper 20 %.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 13/01/2020
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/08/2020
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 14/01/2020
Lokal tid: 13:00
Plats:

Campus Kungsgården, Kungsgårdsvägen 30 A, FI - 65380 Vasa

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Marknadsdomstolen
Postadress: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsingfors
Postnummer: 00520
Land: Finland
E-post: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Fax: +358 295643314

Internetadress: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
25/11/2019