Diensten - 559775-2018

Submission deadline has been amended by:  587804-2019
19/12/2018    S244

Roemenië-Bacău: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2018/S 244-559775

Aankondiging van een concessieovereenkomst

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău
Nationaal identificatienummer: Romania
Postadres: Str. Mărăşeşti nr. 2
Plaats: Bacău
NUTS-code: RO211 Bacău
Postcode: 600017
Land: Roemenië
Contactpersoon: Constantin-Bogdan Seto
E-mail: adisbacau@yahoo.com
Telefoon: +40 234537200
Fax: +40 234535012

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://adisbacau.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Servicii de salubrizare pe raza U.A.T. membre

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe

Referentienummer: PAAP1008265
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 151 415 056.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Deze concessieovereenkomst is verdeeld in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
90511100 Ophalen van vast stadsafval
90511300 Diensten voor het verzamelen van straatafval
90512000 Diensten voor afvalvervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211 Bacău
II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de hieronder beschreven criteria:
  • Criterium: Componenta financiara Factor 1:Tarif pentru activitatea de colectare si transport al deseurilor menajere si asimilabile[lei/tona] - pondere 70 %. Factor 2.Tarif pentru... detalii pe www.e-licitatie.ro
  • Criterium: Factor 3: Nivelul de protectie a mediului asigurat Autogunoierele destinate colectarii deseurilor, solicitate prin Caietul de Sarcini – Anexa 7, autogunoiere de care ... detalii pe www.e-licitatie.ro
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 96

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de indiening van aanvragen of de ontvangst van inschrijvingen
Datum: 31/01/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens