Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Έργα - 559808-2020

20/11/2020    S227

Ελλάδα-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για κεντρικούς αγωγούς παροχής αερίου

2020/S 227-559808

Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Έργα

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Δ.Ε.Δ.Α.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων 2 - 4
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Ταχ. κωδικός: 115 27
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Α. Σγουράκης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@deda.gr
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.deda.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.6)Κύρια δραστηριότητα
Παραγωγή, μεταφορά και διανομή αερίου και θερμότητας

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Επέκταση χαλύβδινου δικτύου (19 bar), δικτύου πολυαιθυλενίου, και συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης (4 bar), στην πόλη της Λαμίας της Περιφέρειας Στερεάς ΕΛΛΑΔΑΣ.

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45231221 Κατασκευαστικές εργασίες για κεντρικούς αγωγούς παροχής αερίου
II.1.3)Είδος σύμβασης
Έργα
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ανοικτή διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«Επέκταση χαλύβδινου δικτύου (19 bar), δικτύου πολυαιθυλενίου, και συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης (4 bar), στην πόλη της Λαμίας της Περιφέρειας Στερεάς ΕΛΛΑΔΑΣ».

Εκτιμώμενη αξία: 9 650 000,00 EUR (με αναθεώρηση) πλέον ΦΠΑ 24 %: 2 316 000,00 EUR.

Για την Πράξη: «Ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης στην Περιφέρεια Στερεάς ΕΛΛΑΔΑΣ».

Κωδικοί CPV:

1) 45231221-0 «Κατασκευαστικές εργασίες για κεντρικούς αγωγούς παροχής αερίου»

2) 45231223-4 «Εργασίες σχετιζόμενες με τη διανομή αερίου»

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 650 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45231223 Εργασίες σχετιζόμενες με τη διανομή αερίου
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL644 Φθιώτιδα
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Μελέτη, κατασκευή και ενεργοποίηση χαλύβδινου δικτύου μέσης πίεσης, εγκατάσταση σταθμών διανομής –οι οποίοι θα τροφοδοτήσουν δίκτυο χαμηλής πίεσης, την κατασκευή δικτύου πολυαιθυλενίου χαμηλής πίεσης (4 bar), την εγκατάσταση σελλών παροχής επί του δικτύου, την κατασκευή παροχετευτικών αγωγών πολυαιθυλενίου από τον κεντρικό αγωγό έως τοN ρυθμιστή (4 bar), την εγκατάσταση ρυθμιστών, την κατασκευή παροχετευτικών αγωγών από τον ρυθμιστή έως τον μετρητή (25 mbar) και τέλος, την εγκατάσταση μετρητών για τη διανομή του αερίου σε οικιακούς, εμπορικούς και μικρούς βιομηχανικούς καταναλωτές, στην πόλη της Λαμίας.

Λεπτομερείς περιγραφές του τεχνικού αντικειμένου της πόλης περιέχεται στην τεχνική περιγραφή του έργου.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 650 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 30
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Πράξη: «Ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης στην Περιφέρεια Στερεάς ΕΛΛΑΔΑΣ», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ε.Π. Στερεά ΕΛΛΑΔΑ», με βάση τη με αριθμό 3913/19.12.2018 απόφαση ένταξης και έχει λάβει κωδικό MIS 5011043.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Όσον αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ. / ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., στην κατηγορία/-ίες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Γίνονται δεκτοί ημεδαποί ή αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που:

α) πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοoικονομικής επάρκειας, που ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν.3669/2008 και το Π.Δ. 71/2019, για τις κατηγορίες έργων που αναφέρονται στο άρθρο 21 της παρούσας.

Συγκεκριμένα, πρέπει να διαθέτουν κατ' ελάχιστον ιδία κεφάλαια 2 250 000,00 EUR, πάγια 450 000,00 EUR, ακίνητα (30 % επί του ορίου παγίων) 135 000,00 EUR, μηχανολογικό εξοπλισμό (30 % επί του ορίου παγίων) 135 000,00 EUR και ο κύκλος εργασιών κατά την τελευταία τριετία να ανέρχεται κατ' ελάχιστον σε 11 250 000,00 EUR.

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. / ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν.3669/2008, όπως ισχύει·

β) διαθέτουν τουλάχιστον μέσο ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα πέντε (5) τελευταία έτη ύψους 300 000,00 EUR, στην κατασκευή δικτύων φυσικού αερίου ή/και συνδέσεων φυσικού αερίου.

Τονίζεται ότι κάθε παραπομπή του παρόντος άρθρου σε διατάξεις του Ν.3669/2008 και του Π.Δ. 71/2019 σκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην περιγραφή των απαιτήσεων συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό. Ως εκ τούτου, οι οικονομικοί φορείς που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής της παρούσας, δύνανται να συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, ανεξαρτήτως της εγγραφής τους σε τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. και του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε..

Σε περίπτωση Κ/Ξ, σύμπραξης ή ένωσης εταιρειών, οι ελάχιστες απαιτήσεις των παραγράφου β πρέπει να πληρούνται σωρευτικά.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Γίνονται δεκτοί ημεδαποί ή αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που:

Α) Πληρούν τις απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής, που ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008 και το Π.Δ. 71/2019, για τις κατηγορίες έργων που αναφέρονται στο άρθρο 21 της παρούσας.

Συγκεκριμένα, πρέπει να πρέπει να περιλαμβάνουν στη (βασική και συμπληρωματική) στελέχωσή τους κατ' ελάχιστον, 3 τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Δ’ και 2 τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ’, ή 2 τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Δ’ και 4 τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ’ ή 3 τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Δ’ και 1 τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ’ και 2 τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β’ ή 2 τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Δ’ και 3 τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ’ και 2 τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β’.

Επισημαίνεται ότι οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στις ως άνω κατηγορίες έργων, πρέπει να περιλαμβάνουν στη στελέχωσή τους τουλάχιστον ταυτοσήμου αριθμού και ισοδυνάμων προσόντων και εμπειρίας τεχνικούς. Τονίζεται ότι η παραπομπή σε διατάξεις του Ν.3669/2008 και του Π.Δ. 71/2019, σκοπεί αποκλειστικά στην περιγραφή των απαιτήσεων συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό, ανεξαρτήτως της εγγραφής των οικονομικών φορέων σε τάξεις και βαθμίδες του Μ.Ε.ΕΠ., του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. και του Μ.Ε.Κ..

Β) Διαθέτουν την κάτωθι εμπειρία την τελευταία πενταετία:

1) έχουν κατασκευάσει τουλάχιστον 200 συνδέσεις οικιακών ή/και εμπορικών ή/και βιομηχανικών καταναλωτών·

2) έχουν κατασκευάσει τουλάχιστον 5.000 μέτρα δικτύου διανομής φυσικού αερίου από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) πίεσης 4bar·

3) έχουν κατασκευάσει τουλάχιστον 500 μέτρα χαλύβδινου δικτύου φυσικού αερίου πίεσης 19 bar ή μεγαλύτερης.

Σε περίπτωση Κ/Ξ, σύμπραξης ή ένωσης εταιρειών, οι ελάχιστες απαιτήσεις των παραγράφου 22.Δ.Β.1 έως 22.Δ.Β.3 πρέπει να πληρούνται αθροιστικά.

Γ) Όσον αφορά στην ομάδα έργου (key personnel) του αναδόχου, θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η συνεργασία του αναδόχου με το εξής κατ’ ελάχιστον προσωπικό:

1) διευθυντής έργου (project manager)·

2) διευθυντής κατασκευής (εργοταξιάρχης)·

3) μηχανικοί έργου (μηχανικοί μετώπου): 3 άτομα·

4) τοπογράφος μηχανικός·

5) μηχανικός ποιότητας·

6) μηχανικός ασφαλείας (Μ.Υ.Α.Π.Π.)·

7) υπεύθυνος μηχανικός άμεσης επέμβασης·

8) συγκολλητές: 3 άτομα.

III.1.4)Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή κανόνων και κριτηρίων:

1) δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται σε κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών ή υδραυλικών έργων και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος - μέλος της Ένωσης

β) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων·

2) οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης·

3) οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254, και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016, όπως παραπέμπει σε αυτά το άρθρο 305 παρ. 2 του ίδιου Νόμου.

III.1.6)Απαιτούμενες εγγυήσεις:

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 1 του «Προσαρτήματος διαδικασιών διοίκησης και εκτέλεσης με συμπληρωματικές διατάξεις για την ανάθεση» εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 193 000,00 EUR.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων, που συμμετέχουν στην ένωση.

III.1.7)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:

Το έργο έχει ενταχθεί στη Πράξη: «Ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης στην Περιφέρεια Στερεάς ΕΛΛΑΔΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ε.Π. Στερεά ΕΛΛΑΔΑ», με βάση τη με αριθμό 3913/19.12.2018 απόφαση ένταξης και έχει λάβει κωδικό MIS 5011043.

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από:

α) τη Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, και

β) το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά ΕΛΛΑΔΑ 2014 - 2020», κωδ. ΣΑ. 2017ΕΠ05610050.

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και δάνεια κατά 55,16 %, και κατά 44,84 % από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.)].

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 21/12/2020
Τοπική ώρα: 12:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 10 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 24/12/2020
Τοπική ώρα: 10:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο «Κεράνης»
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr/
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
16/11/2020