Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servizi - 559871-2022

12/10/2022    S197

Nederland-Amsterdam: Diensten in verband met afvalwater

2022/S 197-559871

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Waternet
Nationaal identificatienummer: 41216593
Postadres: Korte Ouderkerkerdijk 7
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1096AC
Land: Nederland
Contactpersoon: Kamil Ozdemir
E-mail: kamil.ozdemir@waternet.nl
Telefoon: +31 651691925
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.waternet.nl
Adres van het kopersprofiel: https://s2c.mercell.com/buyer/2802
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://s2c.mercell.com/today/24743
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://s2c.mercell.com/today/24743
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Waterschap / drinkwater

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reinigen en inspecteren van riolen en zinkers & reinigen van putten en kolken

Referentienummer: A-22.00004807 t/m A-22.00004812
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90400000 Diensten in verband met afvalwater
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze aanbesteding is het rechtmatig verwerven van een (1) of meerdere zes (6) raamcontractanten voor het uitvoeren van reiniging en inspectie werkzaamheden aan het rioleringsstelsel, en reinigen van putten en kolken, in hoofdzakelijk druk binnenstedelijk gebied, in trottoirs en/of rijwegen.

Deze opdracht is verdeeld in de volgende 6 percelen:

Perceel 1 - Reinigen en Inspecteren Regenwaterriolen (jaarlijks wordt het gebied bepaald)

Perceel 2 - Reinigen en Inspecteren Regenwaterriolen WWU Routes (jaarlijks wordt het gebied bepaald)

Perceel 3 - Reinigen en Inspecteren Zinkers (jaarlijks wordt het gebied bepaald)

Perceel 4 - Reinigen Vuilwaterriool (jaarlijks wordt het gebied bepaald)

Perceel 5 - Reinigen Vuilwaterputten (jaarlijks wordt het zelfde gebied uitgevoerd)

Perceel 6 - Reinigen Kolken (jaarlijks wordt het zelfde gebied uitgevoerd)

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reinigen en Inspecteren Regenwaterriolen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90470000 Diensten voor rioolreiniging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam e.o.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reinigen en Inspecteren Regenwaterriolen (jaarlijks wordt het gebied bepaald)

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 x 12 maanden

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie Mercell

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reinigen en Inspecteren Regenwaterriolen WWU Routes

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90470000 Diensten voor rioolreiniging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam e.o.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reinigen en Inspecteren Regenwaterriolen WWU Routes (jaarlijks wordt het gebied bepaald)

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 x 12 maanden

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie Mercell

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reinigen en Inspecteren Zinkers

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90470000 Diensten voor rioolreiniging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam e.o.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reinigen en Inspecteren Zinkers (jaarlijks wordt het gebied bepaald)

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 x 12 maanden

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie Mercell

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reinigen Vuilwaterriool

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90470000 Diensten voor rioolreiniging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam e.o.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reinigen Vuilwaterriool (jaarlijks wordt het gebied bepaald)

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 x 12 maanden

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie Mercell

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reinigen Vuilwaterputten

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90470000 Diensten voor rioolreiniging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam e.o.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reinigen Vuilwaterputten (jaarlijks wordt het zelfde gebied uitgevoerd)

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 x 12 maanden

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie Mercell

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reinigen Kolken

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90640000 Diensten voor het reinigen en leeghalen van kolken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam e.o.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reinigen Kolken (jaarlijks wordt het zelfde gebied uitgevoerd)

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 x 12 maanden

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie Mercell

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie Mercell

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie Mercell

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie Mercell

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie Mercell

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/11/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 13/01/2023
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/11/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

NVT

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

NVT

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie Mercell

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

20 dagen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/10/2022