Lieferungen - 559902-2020

20/11/2020    S227

Ungarn-Budapest: Tonerpatronen

2020/S 227-559902

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_59040994
Postanschrift: Dunavirág utca 2–6.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU MAGYARORSZÁG
Postleitzahl: 1138
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Szabó Tamás
E-Mail: szabo.tamas@posta.hu
Telefon: +36 307713180
Fax: +36 12881589
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.posta.hu/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001159152020/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001159152020/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Postai szolgáltatás

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kellékanyagok vegyes gyártmányú nyomtatókhoz

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001159152020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30125100 Tonerpatronen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Eredeti kellékanyagok beszerzése nyomtatóhoz (vegyes kellékanyagok)

Az eljárás eredményeként keretmegállapodást kötött Ajánlattevő feladata Ajánlatkérő magyarországi postahivatalainak (Ajánlatkérő mindenkori telephelyei, jelenleg 3121 darab) részére a már meglévő nyomtatókhoz szükséges eredeti gyári kellékanyagok beszerzése a keretmegállapodás keretösszegének erejéig.

Az eljárás eredményeként kötendő keretmegállapodásban előirányozott teljes mennyiséget a keretmegállapodás keretösszege képezi.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 105 000 000.00 HUF
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30125100 Tonerpatronen
30192113 Tonerkassetten
30192300 Farbbänder
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU MAGYARORSZÁG
Hauptort der Ausführung:

Magyarország, Ajánlatkérő mindenkori telephelyei, melyek jelenlegi listája az Egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező konkrét helyszínlistában szereplő 3121 darab teljesítési helyszín.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Eredeti gyári kellékanyagok vegyes gyártmányú nyomtatókhoz

A keretmegállapodást kötött Ajánlattevő feladata Ajánlatkérő meglévő, összesen jelenleg 13 különböző gyártótól származó nyomtatóihoz kapcsolódóan összesen jelenleg 67 féle különböző eredeti gyári kellékanyag (elhasznált festék gyűjtő tartály, hőérzékeny etikett címke, festékfólia, festékpatron, festékszalag, toner, transzfer belt, transzfer film) értékesítése és a megadott teljesítési helyre történő kiszállítása a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

Ajánlatkérő meglévő eszközeit, valamint a szükséges kellékanyagok részletes ismertetését Egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki melléklet tartalmazza.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodásban előirányozott teljes mennyiséget a nettó 105 000 000 Ft mértékű keretösszeg (a továbbiakban: keretösszeg) jelenti.

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (3) és (5) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés érdekében rögzíti, hogy a keretmegállapodás második része kapcsán az egy évre tervezett egyedi megrendelések várható nagyságrendje összesen 17 600 darab termék.

Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy a szakmai ajánlat részeként kitöltendő és benyújtandó Részletes ártáblázatban terméksoronként feltüntette az adott sorhoz tartozóan annak keretmegállapodás időtartamára vetített kalkulált mennyiségét, azonban ezen feltüntetett adatok a keretmegállapodás teljesítése során nem bírnak relevanciával, a keretmegállapodás teljesülését a keretösszeg teljesülése jelenti.

Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Egyéb közbeszerzési dokumentumok) készít.

Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt az Ajánlati felhívást, valamint az Egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve.

Ajánlatkérő jelen keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban, az ajánlatok értékelésekor – a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján – a Kbt. 76. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szempontját alkalmazza.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodás alapján a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti megrendelések teljesítési határideje 20 munkanap.

Kérjük, hogy az ajánlattétel során legyenek különös figyelemmel a szállítási határidővel kapcsolatos fenti előírásra.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 105 000 000.00 HUF
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A keretmegállapodás annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba.

A keretmegállapodás a keretösszeg erejéig, de legfeljebb annak hatályba lépésétől számított 36 hónapig hatályos.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az előírt kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Igazolási mód:

Ajánlattevő ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása tekintetében előzetesen csak az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre bocsátott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (a továbbiakban: EEKD) köteles benyújtani. Ajánlattevő a Kr. 4. § (1), (3) és (4) valamint a 6. § (1)-(2) bekezdései szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseit.

Ajánlattevő a Kr. 15. §-a alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Ajánlattevő - a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében - az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozó vonatkozásában ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

A kizáró okok tényleges igazolása Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására az alábbiak szerint történik:

A kizáró okok igazolásának tekintetében a Kr. 8. és 10. §-ai szerint kell eljárni, továbbá irányadóak a Kr. 12-14. §-ai, valamint a Kr. 16. §-a is.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 64. §-ában, a Kr. 1. § (7) és (8) bekezdéseiben foglaltakra.

A kizáró okokkal kapcsolatosan az EKR-ben elektronikus űrlapként Ajánlatkérő által létrehozott nyilatkozatokat Ajánlattevőnek szintén elektronikus űrlap formájában kell az ajánlat részeként kitölteni.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem határoz meg a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alkalmassági követelményt.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem határoz meg a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alkalmassági követelményt.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján megjelöli, hogy ajánlattétel esetén az előírt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. részének alfa szakaszát kell kitölteni. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kr. 3. §-ában foglaltakra.

Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti Ajánlatkérői felhívására be kell nyújtani:

Ajánlattevőnek csatolnia kell (illetve más szervezet kapacitására támaszkodása esetén pedig a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített (azaz átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, az előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szállításainak ismertetését.

A referencianyilatkozatnak, vagy adott esetben igazolásoknak tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését,

— a szállítás tárgyát és mennyiségét olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen,

— a teljesítés idejét (azaz a kezdő és a sikeres átadás-átvételi időpontját év, hónap és nap bontásban),

— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy közös (adott esetben konzorciumi) teljesítés esetén csak az alkalmasságát igazolni kívánó gazdasági szereplő által elvégzett munkákat veszi figyelembe a bemutatott referencia vonatkozásában.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók továbbá a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdései, a Kbt. 67. § (3) bekezdése, a Kr. 1. § (7) és (8) bekezdése, 21/A. §-a, valamint 24. § (1) bekezdése.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján nem mutat be az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített (azaz átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, közbeszerzés tárgya (nyomtató kellékanyagok értékesítése) szerinti referenciákat, amely legalább 13 200 darab gyári eredeti kellékanyagra vonatkozott.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzés tárgya („nyomtató kellékanyagok értékesítése”) vonatkozásában az alábbi eszköztípusok vehetők figyelembe a referenciakövetelmények számossága tekintetében: festékpatron, toner, elhasznált festékgyűjtő tartály, festékszalag, etikett címke, festékfólia, transzfer belt, transzfer film.

A bemutatandó referenciák teljesítése vonatkozásában felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjában foglaltakra.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes Ajánlattevő/közös Ajánlattevők számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: Forint (HUF).

Ajánlatkérő a keretmegállapodás szerződésszerű teljesítéséért a keretmegállapodást kötött Ajánlattevőtől teljesítési biztosíték nyújtását írja elő, mely biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatosan a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak irányadók.

A keretmegállapodás második része eredményeként a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti megrendelések tekintetében Ajánlatkérő késedelmi és meghiúsulási kötbért ír elő, melynek részletes szabályait a keretmegállapodás tartalmazza.

Jótállás időtartama: 12 hónap.

Az ellenérték kiegyenlítésével kapcsolatos rendelkezéseket a keretmegállapodás tartalmazza.

A Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdés és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseit a KM tartalmazza.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Ajánlatkérő az elektronikus árlejtést a nettó ajánlati ár vonatkozásában bonyolítja le. Az árlejtés lebonyolítására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kerül sor. Az elektronikus árlejtés részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ha nem nyújtanak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot, akkor Ajánlatkérő fenntartja annak a lehetőségét, dönthet úgy, hogy nem tart elektronikus árlejtést, hanem a benyújtott ajánlat bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást. Az elektronikus árlejtés az EKR-ben kerül lefolytatásra. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az árlejtésen melyik, az EKR-ben az ajánlattevő nevében eljárni jogosult felhasználóval kíván részt venni a felhasználó nevének és e-mail címének megadásával. Amennyiben ez a nyilatkozat hiánypótlást követően sem kerül benyújtásra, úgy az ajánlat érvénytelen lesz a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/12/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/12/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

http://ekr.gov.hu címen EKR001159152020 azonosító alatt.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

A Kbt. 68. §-a, és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §-a szerint. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) A keretmegállapodás második részeként közbeszerzés megvalósítására a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerint kerül sor.

2) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: dr. Kun Dávid (01119); helyettese: Horváth Kornél Viktor (00745).

3) Az értékelés a legalacsonyabb ár alapján történik.

4) Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bekezdése alapján rögzíti, hogy az alkalmassági követelményeket a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

5) Ajánlattevő nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot.

6) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napot ért.

7) Ajánlattevő az EKR-ben elektronikus űrlap kitöltésével köteles nyilatkozni a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában.

8) Az eljárásban való részvétel nincs ajánlati biztosítékhoz kötve.

9) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy írta-e alá.

10) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 25. §-ában foglaltak fenn nem állásáról, valamint arról, hogy jelen közbeszerzési eljárásban nem tesz közösen másik ajánlatot más Ajánlattevővel, továbbá más Ajánlattevő alvállalkozójaként sem vesz részt az eljárásban.

11) Ajánlattevő az EKR-ben elektronikus űrlap kitöltésével köteles nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.

12) A Kr. 13. §-a alapján Ajánlattevő az EKR-ben elektronikus űrlap kitöltésével köteles nyilatkozni a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

13) Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat aláíró személy vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz az aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy aláírás mintáját, az ezzel kapcsolatos részletes rendelkezéseket az Egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

14) Ajánlattevőnek az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell tennie az alábbi dokumentumok benyújtásával:

— A megfelelően kitöltött Részletes ártáblázat,

— Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az általa megajánlott kellékanyagok gyári-eredeti (nem utángyártott, nem felújított) kellékanyagok

— Ajánlattevő nyilatkozata a KM megkötésének feltételét jelentő ISO 14001 szabványnak megfelelő (azaz azzal egyenértékű) tanúsítvány kapcsán

— Ajánlattevő nyilatkozata KM megkötésének feltételét jelentő a szállítandó kellékekre vonatkozó CE megfelelőség kapcsán

15) Az ajánlat (beleértve a szakmai ajánlatot is) részeként csatolandó dokumentumokkal, benyújtandó nyilatkozatokkal kapcsolatos részletes előírásokat az Egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

16) Ajánlatkérő a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésében e) pontját.

17) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes Ajánlattevő/közös Ajánlattevők számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

18) Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosít hiánypótlást. A Kbt. 71. § (6) bekezdése esetén Ajánlatkérő teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.

19) Ha nem nyújtanak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot, akkor Ajánlatkérő fenntartja annak a lehetőségét, dönthet úgy, hogy nem tart elektronikus árlejtést, hanem a benyújtott ajánlat bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást. Csak az ár értékelési szempont tekintetében kerül sor árlejtésre. Az elektronikus árlejtés az EKR-ben kerül lefolytatásra. Az elektronikus árlejtésre egyebekben a Kbt., illetve 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók. Ajánlatkérő kiemelten felhívja a figyelmet a Kbt. 54. § (1) bekezdésére, 108. §-ára, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 26-33. §-aira. Az elektronikus árlejtés részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

20) Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR-ben történik, azonban az EKR rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. cím: 1134 Budapest, Váci út 37., fax: +36 14368370, e-mail: szakerto1@dkuzrt.hu

21) A DKÜ Zrt. a jelen közbeszerzési eljárást központi beszerző szervként járulékos közbeszerzési szolgáltatás keretében folytatja le.

22) A 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet (különös tekintettel annak 5. §-a) a tárgyi eljárás vonatkozásában alkalmazandó.

23) Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania nyilatkozatát valamennyi szállítandó kellékek vonatkozásában. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a következőket:

— a megajánlott kellékanyagok eredeti forrásból származnak,

— hivatalos kereskedelmi csatornán keresztül kerülnek szállításra,

— az országot, ahol a megajánlott terméket gyártották.

24) A részajánlattétel kizárásának indoklása: Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen eljárás egy már lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménytelen közbeszerzési részének újbóli lefolytatására irányul. Azon közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérő valamennyi olyan releváns szempontot figyelembe vett, mely alkalmas önálló közbeszerzési részek meghatározására és ennek eredményeként került meghatározásra jelen eljárás tárgya és mennyisége a korábbi eljárás 3. közbeszerzési részeként.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő szerződés keretében beszerzésre kerülő kellékanyagok többféle gyártó által gyártott vegyes kellékanyag-típusok. Ajánlatkérő beszerzési igénye egyik kellékanyag-típuson belül sem éri el azt a termékmennyiséget, amely mennyiség azt indokolná, hogy az adott kellékanyag-típusra az Ajánlatkérő biztosítsa a részajánlattétel lehetőségét.

25) Gyorsított eljárás indoka: Ajánlatkérő - további kettő darab közbeszerzési résszel kiegészítve - ugyanebben a tárgyban 2020.07.16-án közbeszerzési eljárást indított (ajánlati felhívás azonosító száma: 2020/S 138-340474). A közbeszerzési eljárásnak a jelenlegi műszaki tartalommal megegyező 3. közbeszerzési része eredménytelenül zárult. Ajánlatkérő számított a tárgyi beszerzési igény szerinti kellékanyagok folyamatos rendelkezésre állására közvetlenül a fenti közbeszerzési eljárás lezárása után, amely kellékanyagok szükségesek az Ajánlatkérő megfelelő üzemszerű működéséhez, így azok minél rövidebb idő alatt történő beszerzéséhez az Ajánlatkérőnek alapvető érdeke fűződik.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. § szerint.

Amennyiben az Ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2020