Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 560064-2018

20/12/2018    S245

Förenade kungariket-London: Lagring av dokument på annan plats och tilläggstjänster

2018/S 245-560064

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)
Postadress: 30 Churchill Place, Canary Wharf
Ort: London
Nuts-kod: UKI4 Inner London – East
Postnummer: E14 5EU
Land: Förenade kungariket
E-post: ArchivesServicesTender@ema.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000259.jsp&mid=WC0b01ac0580029487
Upphandlarprofil: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000259.jsp&mid=WC0b01ac0580029487
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Lagring av dokument på annan plats och tilläggstjänster

Referensnummer: EMA/2017/23/ST
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
92512000 Arkivtjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Myndigheten erfordrar tillhandahållande av säker lagring på annan plats av befintliga och historiska dokument i form av pappersdokument, cd-skivor och medieband; hämtningstjänster; tjänster avseende dokumentförstöring som motsvarar byråns arkiveringsplan; inskanning av arkiverade dokument - digitalisering och tillhörande tjänster med anknytning till dokumenthantering, efter behov och när så krävs, t.ex. bevarandeåtgärder för att garantera dokumentens integritet, omorganisering och sortering av filer och andra tjänster som kan identifieras över tid för att uppfylla byråns policy avseende dokumenthantering. Byrån erfordrar även att dess fjärrlagrade arkiv flyttas från den nuvarande platsen i Storbritannien till den nya leverantörens lokaler.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 3 100 000.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
92512100 Arkivförstöring
79995100 Arkiveringstjänster
79999100 Skanning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: NL329 Groot-Amsterdam
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

För en fullständig beskrivning, se avsnitt 3 i de tekniska specifikationerna (upphandlingsdokumenten).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Lagring och hämtning / Viktning: 15 %
Kvalitetskriterium - Namn: Digitaliseringsprojekt / Viktning: 15 %
Kvalitetskriterium - Namn: Avlägsnande av lådor / Viktning: 10 %
Kvalitetskriterium - Namn: Kontraktsförvaltning / Viktning: 15 %
Kvalitetskriterium - Namn: Miljöstyrning / Viktning: 5 %
Pris - Viktning: 40 %
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 055-120751
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: EMA/2017/23/ST
Benämning på upphandlingen:

Lagring av dokument på annan plats och tilläggstjänster

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/11/2018
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Oasis Data and Document Management Netherlands BV
Postadress: Koningsbeltweg 21
Ort: Almere
Nuts-kod: NL230 Flevoland
Postnummer: 1329 AB
Land: Nederländerna
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 3 000 000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 3 100 000.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet
Värde eller andel som troligen kommer att läggas ut på tredje man
Andel: 2 %

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Observationer om tilldelningsförfarandet kan lämnas till den upphandlande myndighet som anges i rubrik I.1).

Vid misstanke om administrativa missförhållanden kan ett klagomål anföras till Europeiska ombudsmannen inom 2 år från det datum då de fakta som klagomålet bygger på blev kända (se http://www.ombudsman.europa.eu). Sådana klagomål leder varken till att tidsfristen för begäran om överklagande skjuts upp eller till att en ny period för begäran om att anföra ett överklagande inleds.

Du får anföra ett överklagande till det organ som nämns i punkt VI.4.1) inom 2 månader efter meddelandet om tilldelningsbeslutet.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)
Postadress: 30 Churchill Place, Canary Wharf
Ort: London
Postnummer: E14 5EU
Land: Förenade kungariket
E-post: info@ema.europa.eu
Telefon: +44 2036606000
Fax: +44 2036605555
Internetadress: http://www.ema.europa.eu/ema/
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/12/2018