Dienstleistungen - 560067-2020

20/11/2020    S227

Polen-Konstancin-Jeziorna: Beratung in Umweltfragen

2020/S 227-560067

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Postanschrift: ul. Warszawska 165
Ort: Konstancin-Jeziorna
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 05-520
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marcin Jamroszczyk
E-Mail: marcin.jamroszczyk@pse.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.pse.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://www.pse.pl/przetargi
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.pse.pl/przetargi
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://przetargi.pse.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Offizielle Bezeichnung: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Postanschrift: ul. Warszawska 165
Ort: Konstancin-Jeziorna
Postleitzahl: 05-820
Land: Polen
E-Mail: marcin.jamroszczyk@pse.pl
NUTS-Code: PL POLSKA
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.pse.pl/przetargi
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Kompleksowe świadczenie usług wykonywania dokumentacji środowiskowej w latach 2021–2025” – umowa ramowa

Referenznummer der Bekanntmachung: 2020/CJI-0365
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90713000 Beratung in Umweltfragen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ramowych określających warunki udzielenia zamówienia na prace i usługi polegające na opracowywaniu dokumentacji środowiskowej niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji elektroenergetycznych w perspektywie na lata 2021–2025 w ramach każdego z pakietów. Prace i usługi, które będą zlecane w trybie przewidzianym w umowie ramowej dotyczą zarówno wykonania dokumentacji koniecznej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również innych zezwoleń i pozwoleń wymaganych przepisami w zakresie ochrony środowiska. Prace i usługi mogą dotyczyć zarówno samego opracowania dokumentacji środowiskowej, jak również opracowania dokumentacji środowiskowej wraz z prowadzeniem postępowań administracyjnych celem uzyskania poszczególnych zezwoleń i pozwoleń.

2. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SIWZ opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Kompleksowe świadczenie usług wykonywania dokumentacji środowiskowej w latach 2021–2025” – umowa ramowa pakiet nr 1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90711400 Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umweltfolgenabschätzung in anderen Bereichen als dem Bausektor
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.

Usługa 1: sporządzanie raportów o oddziaływaniu na środowisko dla nowoprojektowanych linii elektroenergetycznych wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

(Dz. z 2019 r. poz. 1839), lub;

Usługa 2: sporządzanie raportów o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć wymienionych w §3 ust. 1 ww. rozporządzenia polegających m. in na przebudowywanych /modernizowanych linii na danym ich fragmencie nie dłuższym niż 15 km i inne wskazane w ww. rozporządzeniu;

Usługa 3: sporządzanie kart informacyjnych przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenie analizy akustycznej oraz analizy pola elektromagnetycznego, lub;

Usługa 4: wykonywanie inwentaryzacji przyrodniczych (w tym inwentaryzacji ptaków, płazów i gadów, ssaków, w tym nietoperzy, bezkręgowców, botanicznej (rośliny, grzyby, porosty, mszaki itp.).

2. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SIWZ opis przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający nie gwarantuje realizacji zamówienia w pełnym zakresie. Zamawiane prace i usługi będą wynikały z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego i zostaną określone w SIWZ-W przesłanej wraz z zaproszeniem do złożenia oferty wykonawczej Wykonawcom, z którymi Zamawiający będzie miał zawartą umowę ramową.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający zastrzega, iż zakres zamówienia jest lub może być objęty dofinansowaniem

ze środków Unii Europejskiej. Wymagania wynikające z dofinansowania zostaną określone

(o ile będzie dotyczyło) w opisie przedmiotu zamówienia do umowy wykonawczej, stanowiącym Załącznik do SIWZ-W.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Kompleksowe świadczenie usług wykonywania dokumentacji środowiskowej w latach 2021–2025” – umowa ramowa pakiet nr 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71510000 Standortbegehung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.

Usługa nr 1: przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej, opracowanie operatu dendrologicznego oraz wykonanie projektu wycinki drzew;

Usługa nr 2: przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów na podstawie dostarczonego operatu dendrologicznego dla inwestycji nieujętej w ustawie przesyłowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów.

2. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SIWZ opis przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający nie gwarantuje realizacji zamówienia w pełnym zakresie. Zamawiane prace i usługi będą wynikały z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego i zostaną określone w SIWZ-W przesłanej wraz z zaproszeniem do złożenia oferty wykonawczej Wykonawcom, z którymi Zamawiający będzie miał zawartą umowę ramową.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Umowa ramowa zawarta w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania zawarta będzie na czas określony, tj. na okres 5 lat, licząc od dnia jej podpisania lub do dnia, w którym łączna wartość wynagrodzenia Wykonawców z którymi Zamawiający zawarł umowy wykonawcze osiągnie kwotę określoną w umowie ramowej, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Kompleksowe świadczenie usług wykonywania dokumentacji środowiskowej w latach 2021–2025” – umowa ramowa pakiet nr 3

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71313450 Umweltüberwachung im Bau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Usługa polegająca na wykonaniu nadzoru przyrodniczego dla realizowanych inwestycji elektroenergetycznych (fragment terenu w obszarze projektowanej inwestycji liniowej, wybrana lokalizacja w obrębie projektowanej inwestycji stacyjnej).

2. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SIWZ opis przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający nie gwarantuje realizacji zamówienia w pełnym zakresie. Zamawiane prace i usługi będą wynikały z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego i zostaną określone w SIWZ-W przesłanej wraz z zaproszeniem do złożenia oferty wykonawczej Wykonawcom, z którymi Zamawiający będzie miał zawartą umowę ramową.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Umowa ramowa zawarta w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania zawarta będzie na czas określony tj. na okres 5 lat, licząc od dnia jej podpisania lub do dnia, w którym łączna wartość wynagrodzenia Wykonawców z którymi Zamawiający zawarł umowy wykonawcze osiągnie kwotę określoną w umowie ramowej, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Nie dotyczy.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nie dotyczy.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ocena spełniania przez Wykonawców określonych przez Zamawiającego warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów określonych w części I SIWZ.

Szczegółowe wymagania zostały zawarte w części I SIWZ.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zawarto w rozdz. VIII części I SIWZ.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowe (pakiet 1):

a) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej 4 (cztery) usługi polegające na wykonaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla których uzyskano ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i co najmniej dwa z nich dla inwestycji o charakterze liniowym. Wartość każdej z wykonanych usług polegających na sporządzeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nie może być mniejsza niż 200 000 PLN brutto.

Dopuszcza się również przedstawienie w ramach ww. czterech usług wskazanie maksymalnie

1 (jednej) usługi, polegającej na wykonaniu dokumentacji (raportu) wykonywanej w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, pod warunkiem, że obejmował pełny zakres przygotowanej dokumentacji;

b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej 3 (trzy) karty informacyjne przedsięwzięcia, dla których uzyskano ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i co najmniej 1 (jedna) z nich dla inwestycji o charakterze liniowym;

c) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej 2 (dwie) inwentaryzacje przyrodnicze lub monitoringi składu gatunkowego. Każda z wykonanych usług winna być realizowana na terenie o powierzchni co najmniej 10 ha.

Zamawiający dopuszcza także wykazanie przedmiotowego warunku poprzez przedstawienie różnych usług w dowolnym porządku, tj. np. wykazanie wykonania jednej inwentaryzacji przyrodniczej i jednego monitoringu składu gatunkowego.

(Pakiet 2):

a) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej 5 (pięć) inwentaryzacji drzew i krzewów na powierzchni łącznej co najmniej 50 ha, na podstawie których uzyskano zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów;

b) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej 5 (pięć) projektów na wycinkę drzew i krzewów na powierzchni łącznej co najmniej 50 ha.

(Pakiet 3):

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej 5 (pięć) nadzorów przyrodniczych lub inwentaryzacji przyrodniczych lub monitoringów składu gatunkowego na terenie o powierzchni co najmniej 10 ha każdy.

Zamawiający dopuszcza wykazanie przedmiotowego warunku poprzez przedstawienie różnych usług w dowolnym porządku tj. np. wykazanie wykonania dwóch nadzorów przyrodniczych dwóch inwentaryzacji przyrodniczych i jednego monitoringu składu gatunkowego.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu dotyczących osób skierowanych do realizacji przedmiotowych zamówień, zostały określone w cz. I SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej https://www.pse.pl/przetargi.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie tzw. przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 13 lit. a–c i pkt 15–23 ustawy Pzp, art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, z wyjątkiem przypadku, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp;

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie tzw. przesłanek fakultatywnych z art. 24 ust. 5 pkt 1–2 oraz 4–8 ustawy Pzp.

2. Oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) oraz wymagane dokumenty zgodnie z właściwym rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane – zgodnie z rodz. VII, VIII części I SIWZ.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Zamawiający, stosownie do art. 138c ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp, odstępuje od żądania wniesienia wadium w celu zawarcia umowy ramowej.

2. Zamawiający, stosownie do art. 138c ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp, odstępuje od żądania wniesienia

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w celu zawarcia umowy ramowej.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Zostały określone w części IV SIWZ – wzór umowy, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego https://Przetargi.pse.pl

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo podpisane przez każdego z Wykonawców ustanawiających pełnomocnika, podpisem, o którym mowa w rozdz. XII. pkt 2 część I SIWZ.

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zostały określone w części IV SIWZ – wzór umowy, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego https://Przetargi.pse.pl

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 5
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/01/2021
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/01/2021
Ortszeit: 12:30
Ort:

Otwarcie ofert jest jawne.

1. Oferty złożone w formie elektronicznej zostaną odszyfrowanie i otwarte za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego, w przypadku trwania w dniu otwarcia ofert stanu epidemii w związku z SARS-CoV-2, otwarcie ofert odbędzie się za pośrednictwem środków przekazów elektronicznych w formule transmisji online np. przy pomocy połączenia SKYPE.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego oraz braku podstaw do wykluczenia wskazanych w rozdz. VI pkt 5 części I SIWZ, Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 20 14/24/UE oraz art. 80 st. 3 dyrektywy 2014/25/UE dostępnym na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: https://espd.uzp.gov.pl

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia wskazanych w rozdz. VI pkt 5 części I SIWZ oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jednolity dokument potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia określonych w rozdz. VI pkt 5 części I SIWZ.

4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, Wykonawca składa wraz z ofertą dowód, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienie publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.

5. W celu definitywnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego oraz braku podstaw do wykluczenia wskazanych w rozdz. VI pkt 5 część I SIWZ, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawców do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII części I SIWZ.

6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania procedury opisanej w art. 24aa ustawy Pzp.

7. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://przetargi.pse.pl

8. Określenie w sekcji IV.2.6 ogłoszenia – Minimalny okres w którym Wykonawca będzie związany ofertą – 2 miesiące = 60 dni.

9. Określenie w sekcji II.2.7 ogłoszenia – okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów – 60 miesięcy = Umowa ramowa zawarta w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania zawarta będzie na czas określony, tj. na okres 5 lat, licząc od dnia jej podpisania lub do dnia, w którym łączna wartość wynagrodzenia Wykonawców z którymi Zamawiający zawarł umowy wykonawcze, osiągnie kwotę określoną w umowie ramowej, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.

10. W wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania zostaną zawarte umowy ramowe maksymalnie z 5 Wykonawcami. Zamawiający będzie udzielał zamówień będących przedmiotem umowy ramowej na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2020