Services - 560156-2020

20/11/2020    S227

Polska-Warszawa: Usługi wycinania drzew

2020/S 227-560156

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gaz-System S.A.
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Grzelachowska
E-mail: zamowienia.poznan@gaz-system.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gaz-system.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wycinka drzew i krzewów na gazociągach i obiektach gazowych O/Poznań

Numer referencyjny: ZP/2020/03/0043/POZ
II.1.2)Główny kod CPV
77211400 Usługi wycinania drzew
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

Wycinka drzew i krzewów na gazociągach i obiektach gazowych O/Poznań.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 219 520.00 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wycinka drzew i krzewów na gazociągach i obiektach gazowych O/Poznań.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Uwaga do sekcji II.2.5) ogłoszenia: Kryterium udzielenia zamówienia: cena całkowita brutto oferty – 100 %.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 063-151713
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP/2020/03/0043/POZ
Nazwa:

Wycinka drzew i krzewów na gazociągach i obiektach gazowych O/Poznań

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 7
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ACER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 5961648696
Adres pocztowy: ul. Mieszka I nr 18
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 66-300
Państwo: Polska
E-mail: biuro@acer.net.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 219 520.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało już przekazane do publikacji w TED 26.6.2020 i opublikowane pod numerem 2020/S 125-307138 w dniu 1.7.2020.

W ogłoszeniu błędnie wskazano inny numer ogłoszenia o zamówieniu, tj. poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania (2020/S 049-117121) powinien być wskazany numer 2020/S 063-151713.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, które zostały szczegółowo określone w dziale VI, rozdział 1–3 ustawy.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/11/2020