darbai - 560180-2018

20/12/2018    S245

Lenkija-Łódź: Visi ar daliniai statybos ir civilinės inžinerijos darbai

2018/S 245-560180

Skelbimas apie pirkimą

Darbai

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi
Adresas: ul. Piotrkowska 104
Miestas: Łódź
NUTS kodas: PL711 Miasto Łódź
Pašto kodas: 90-926
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Prowadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Barbara Rudzka, Magdalena Michalska
El. paštas: zamowienia@uml.lodz.pl
Telefonas: +48 426384888
Faksas: +48 426384877
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

„Modernizacja przestrzeni publicznej podwórka przy ul. Fabrycznej 21 wraz z komórkami”

Nuorodos numeris: DOA-ZP-III.271.150.2018
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45200000 Visi ar daliniai statybos ir civilinės inžinerijos darbai
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji przestrzeni publicznej podwórka przy ul. Fabrycznej 21 wraz z komórkami” i obejmuje m.in.:

1) prace budowlane remontowo-konserwatorskie:

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowych budynku,

— remont lic elewacji,

— wymiana z odtworzeniem ślusarki okiennej i drzwiowej,

— wymiana pokrycia dachu,

— wymiana orynnowania i obróbek blacharskich dachu,

— budowa i remont posadzek ciągów pieszo–jezdnych,

— wykonanie i montaż ogrodzeń,

— remont pomieszczenia gospodarczego Wspólnoty,

— montaż wewnętrznego oświetlenia pomieszczenia gospodarczego Wspólnoty,

— montaż zewnętrznego oświetlenia na budynku,

— pielęgnacja zieleni,

— montaż małej architektury,

— przebudowa wraz z nadbudową pomieszczenia na odpady bytowe.

2) instalacje elektryczne

— budowa linii kablowej niskiego napięcia,

— podłączenie zewnętrznego oświetlenia na komórkach lokatorskich

— rozprowadzenie instal. elektr.zas. ośw. zewn. od str. wewnętrznej

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45210000 Pastatų statybos darbai
45212350 Ypatingos istorinės ir architektūrinės reikšmės pastatai
45310000 Elektros instaliacijos montavimo darbai
45311000 Elektros laidų tiesimo ir įrengimo darbai
45233200 Įvairūs dangos darbai
45112710 Kraštovaizdžio darbai žaliosiose zonose
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL711 Miasto Łódź
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Łódź, ul. Fabryczna 21

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) prace budowlane remontowo-konserwatorskie:

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowych budynku,

— remont lic elewacji,

— wymiana z odtworzeniem ślusarki okiennej i drzwiowej,

— wymiana pokrycia dachu,

— wymiana orynnowania i obróbek blacharskich dachu,

— budowa i remont posadzek ciągów pieszo–jezdnych,

— wykonanie i montaż ogrodzeń,

— remont pomieszczenia gospodarczego Wspólnoty,

— montaż wewnętrznego oświetlenia pomieszczenia gospodarczego Wspólnoty,

— montaż zewnętrznego oświetlenia na budynku,

— pielęgnacja zieleni,

— montaż małej architektury,

— przebudowa wraz z nadbudową pomieszczenia na odpady bytowe.

2) instalacje elektryczne

— budowa do istniejących komórek lokatorskich linii kablowej niskiego napięcia, zasilającej zewnętrzne oświetlenie komórek lokatorskich oraz wewnętrzne oświetlenie pomieszczenia gospodarczego Wspólnoty,

— podłączenie zewnętrznego oświetlenia na komórkach lokatorskich - lampa typ B, latarenka wg historycznego wzoru Jana Heuricha, zawieszona wspornikowo,

— rozprowadzenie instalacji elektrycznej zasilającej zewnętrzne oświetlenie komórek lokatorskich od strony wnętrza.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Inne informacje

3. Termin wykonania zamówienia:

1) 9 miesięcy od daty zawarcia umowy dla remontu konserwatorskiego i przebudowy budynku gospodarczego (komórek lokatorskich), wraz z wykonaniem i montażem ogrodzeń i wykonaniem robót elektrycznych objętych przedmiotem zamówienia,

2) od 7.1.2020 do 31.7.2020 r. zagospodarowanie terenu działki.

4. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1666 ze zm.), tj. osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia roboty związane z wykonaniem zamówienia.

Zakres prac osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz we wzorze umowy, w szczególności w § 25 (Załącznik nr 7 do SIWZ).

5. Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 43 000,00 PLN (słownie: czterdzieści trzy tysiące PLN) - zgodnie z pkt. 9 SIWZ.

1) Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:

— pieniądzu,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 110).

2) Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

3) Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to należy złożyć dokument gwarancji/poręczenia w oryginale w formie elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu z zastrzeżeniem, że dokument będzie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

6. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (zgodnie z pkt. 10 SIWZ).

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia na stanowisku kierownika budowy (D) / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane (okres dodatkowo udzielonej gwarancji i rękojmi za wykonane roboty) (G) / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 31/07/2020
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości do 15 %, obejmujące roboty budowlane tego samego rodzaju co zamówienie podstawowe.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0006/17-00 z dnia 28.09.2018 r. Projekt nr RPLD.06.03.01-10-0006/17 pn. ”Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna”

II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

a) Warunek zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

Roboty budowlane remontowo–konserwatorskie w co najmniej jednym budynku wpisanym do rejestru zabytków o łącznej wartości robót co najmniej 500 000 PLN brutto, w których był/były wykonany/e remont konserwatorski muru z cegły pełnej o łącznej wartości co najmniej 200 000 PLN brutto.

Uwaga:

1) Zamawiający uzna również, że Wykonawca wykazał spełnienie war. zdolności technicznej, jeżeli wykaże się wykon.ww.robót w ramach jednego kontraktu/umowy

2) W przyp. gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość robót, o których mowa powyżej.

3) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

4) Dla potrzeb oceny spełniania war. określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz. Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz. Urz. Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

5) Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane.

b) Warunek zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i spełniającej warunki określone w Art. 37c ustawy z dnia 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2018 poz. 2067).

Uwaga:

1) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz.1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

2) Zgodnie z art. 37c ustawy o ochronie zabytków robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.

Dalsze uwagi 3-5 zawarte są w pkt 5.1.3.2 SIWZ.

c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.

d) Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

Uwaga:

Zamawiający dokonując oceny i badania ofert kierować się będzie wykładnią przepisów dokonaną w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4.5.2017 r., C-387/14.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1. Wykazu robót budowlanych (wzór - Zał. nr 5 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególn. informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są:

— referencje

— bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane,

— a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

2. wykazu osób (wzór - Zał. nr 6 do SIWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zam. publiczn., w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych wyżej oceniane będzie łącznie.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu załącza do oferty w formie elektronicznej (wg pkt. 8 SIWZ) aktualny na dzień składania ofert dokument Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – w formie elektronicznej, wypełniony wg wzoru stanowiącego Zał. nr 3 do SIWZ (również dla wspólników i podmiotów udostępniających zdolności techniczne lub zawodowe), oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 7 do SIWZ.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 23/01/2019
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 23/01/2019
Vietos laikas: 11:00
Vieta:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiąz. jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadz. będzie koresp. związana z postęp.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

Z postęp. o udzielenie zam. publiczn. Zamawiający wykluczy: Wykonawców w okoliczn., o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; każdy z tych Wykonawców składa dokumenty wymien. w pkt 7.4.2.1–7.4.2.4 SIWZ, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udziel. zam., jeżeli chociaż w odniesieniu do jednego z nich zaistnieją okoliczn., o których mowa w art.24 ust.1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; każdy z tych Wyk. składa dokumenty wymienione w pkt 7.4.2.1–7.4.2.4 SIWZ, Podmioty, na których zasoby powołuje się Wyk., jeżeli w odniesieniu do nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; każdy z tych podmiotów składa dokumenty wymienione w pkt 7.4.2.1–7.4.2.4 SIWZ.

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Do oferty wykonawca dołącza w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

— akt. na dzień składania ofert dokument Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - w formie elektronicznej, wypełniony wg wzoru stanowiącego Zał. nr 3 do SIWZ; Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, w myśl art. 25a ust. 3 ustawy Pzp ma obowiązek przedstawić dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny jednolity dokument JEDZ; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie JEDZ składa każdy z Wykonawców, — Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy art. 22a ustawy Pzp.

Wykonawca bez wezwania zamawiającego zobow. jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intern. informacji z otwarcia ofert przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitał., o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ust Pzp.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, Zamawiający żąda:

— inf. z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

— w zakresie określ. w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp oświadczenie o braku wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— w zakr. określ. w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp odpisu z właściwego rejestru lub z centr. ewid. i inf. o działaln. gospod., jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rej. lub ewid., w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na pdst. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Zam. nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariant. i częściow., prawa opcji, rozliczania w walutach obcych, aukcji elektron., zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wprowadz. zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę klucz. części zamówienia, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnione również na miniPortalu. Klucz publiczny niezb. do zaszyfr. oferty przez Wykon. jest dost. na miniPortalu.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Interneto adresas: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Interneto adresas: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Punktacja zgodna z SIWZ.

17.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

17.2 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

17.3 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

17.4 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.2 SIWZ i 17.3 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

17.7 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

17.8 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Interneto adresas: http://uzp.gov.pl
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
18/12/2018