darbai - 560183-2018

20/12/2018    S245

Lenkija-Kobierzyce: Statybos darbai

2018/S 245-560183

Skelbimas apie pirkimą

Darbai

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Gmina Kobierzyce
Nacionalinis registracijos Nr.: 8961308068
Adresas: al. Pałacowa 1
Miestas: Kobierzyce
NUTS kodas: PL518 Wrocławski
Pašto kodas: 55-040
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Jolanta Urbaś
El. paštas: jurbas@ugk.pl
Telefonas: +48 713698149
Faksas: +48 713111252
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.ugk.pl
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://ugk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Rozbudowa budynku szkoły w Bielanach Wrocławskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem przyległego terenu, instalacjami i przyłączami oraz wyposażenie obiektu w sprzęt i m

Nuorodos numeris: RŚZiZP.271.85.2018
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45000000 Statybos darbai
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku szkoły w Bielanach Wrocławskich na terenie Gminy Kobierzyce wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem przyległego terenu, instalacjami i przyłączami oraz wyposażenie obiektu w sprzęt i meble - na podstawie dokumentacji projektowej, a także wykonanie na rzecz Zamawiającego wymaganych czynności i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 36 603 570.85 PLN
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45100000 Statybvietės parengimo darbai
45210000 Pastatų statybos darbai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL518 Wrocławski
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Bielany Wrocławskie

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Określenie przedmiotu zamówienia

1.1.Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku szkoły w Bielanach Wrocławskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem przyległego terenu, instalacjami i przyłączami oraz wyposażenie obiektu w sprzęt i meble - na podstawie dokumentacji projektowej, a także wykonanie na rzecz Zamawiającego wymaganych czynności i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

1.2.Parametry obiektu:

Powierzchnia zabudowy 6 915,00m2

W tym

Budynek istniejący 3 180,00m2

Budynek projektowany 3 735,00m2

Powierzchnia użytkowa 12 632,60 m2

W tym

Budynek istniejący 5 564,40m2

Budynek projektowany 7 068,20m2

Kubatura 24 866,00m3

W tym

Budynek istniejący 24 866,00m3

Budynek projektowany 39 130,00m3

Wymiary projektowanego budynku 100,54mx51,28m

Liczba kondygnacji projektowanego budynku IV kondygnacje nadziemne

Wysokość projektowanego budynku 17,41m

1.3. Ogólny opis

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Bielanach Wrocławskich na działkach nr ew.127/1,128/3. Inwestycji prowadzona będzie także na działce drogowej nr ew. 122. Obecnie na tym terenie znajduje się budynek szkoły, boisko sportowe oraz elementy małej architektury, zieleń niska i wysoka, ciągi piesze. Istniejący budynek usytuowany jest równolegle do ul. Akacjowej, jest to obiekt dwukondygnacyjny z wypiętrzeniem w środkowej części na trzy kondygnacje.

Dobudowany obiekt będzie pełnił funkcję użyteczności publicznej – oświaty i szkolnictwa oraz sportu. Budynek zaprojektowano na rzucie wieloboku połączony dwoma łącznikami z budynkiem istniejącej szkoły. Projektowana rozbudowa zlokalizowana jest na w większości na istniejącym boisku sportowym. Projektowany budynek zlokalizowano równolegle do istniejącego budynku szkoły oraz równolegle do ul. Kolejowej. Teren pomiędzy projektowanym budynkiem a ul. Kolejową przeznaczono na strefę wewnętrznej komunikacji z miejscami postojowymi oraz część rekreacyjną przeznaczoną dla dzieci.

Rozbudowa obejmuje:

• budynek szkoły wraz z niezbędnymi instalacjami,

• wiaty na rowery,

• ciągi komunikacyjne piesze i jezdne oraz parkingi,

• dwa zjazdy z ul. Kolejowej,

• zatokę dla autobusów szkolnych,

• przebudowę chodnika w pasie drogowym,

• przejazd dla rowerów,

• ścieżkę rowerową,

• utwardzony plac na śmietnik,

• plac zabaw,

• ogrodzenie,

• mur oporowy,

• elementy małej architektury,

• zieleń,

• instalacje zewnętrzne (przyłącze wodociągowe, instalacja kanalizacji sanitarnej i tłuszczów, instalacja kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, wewnętrzną instalację gazu od złącza w granicy do odbiorników w budynku, budowa hydrantu, instalacja elektryczna, oświetlenie terenu);

• usunięcie kolizji planowanej rozbudowy z istniejącymi instalacjami tj. kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągową, oświetlenia terenu oraz fragmentu muru oporowego

• wyposażenie obiektu w sprzęt i meble zgodnie z dokumentacją

1.4. Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w załączonej dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ (Załącznik nr 9).

Dokumentacja została wykonana przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane EKOBUD S.C. Ewa i Remigiusz Owczarek z siedzibą - Dmosin Drugi nr 89B, 95-061 Dmosin, POLSKA.

W skład dokumentacji wchodzi projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 36 603 570.85 PLN
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 31/07/2020
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp,

3) spełniają warunki udziału w postępowaniu

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 5 000 000,00 PLN – dostarczy odpowiedni dokument ubezpieczenia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych;

b) posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej, w wysokości co najmniej 3 000 000,00 PLN. Wykonawca na potwierdzenie spełniania tego warunku powinien przedstawić informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składani ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone powyżej Wykonawcy muszą spełniać łącznie;

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

c) zdolności technicznej lub zawodowej tj.:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się realizacją robót budowlanych (na formularzu - zał. nr 5) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien wykazać, że wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie/rozbudowie jednego budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej (budowanej lub dobudowanej) nie mniejszej niż 7 000 m2 (z dopuszczalnym odchyleniem powierzchni użytkowej -10 %) oraz budowie szkoły (PKOB 1263) o dowolnej powierzchni,

lub

Wykonawca ubiegający się o zamówienie wykaże, że zrealizował jedno zamówienie a zrealizowany przez niego obiekt użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej (budowanej lub dobudowanej) 7 000m2 (z dopuszczalnym odchyleniem powierzchni użytkowej -10 %) zalicza się do PKOB 1263 i jest to szkoła.

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunek określony powyżej Wykonawcy muszą spełniać wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.

Wykonawca musi dysponować personelem posiadającym uprawnienia i doświadczenie w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia (zał. nr 6).

Powinien przedstawić wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami

Minimalnym wymaganiem jest dysponowanie przez Wykonawcę na potrzeby tego zamówienia kierownikiem budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń a także staż w zawodzie min. 5 lat

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Szczegółowe warunki umowy zostały zawarte w projekcie umowy zał. nr 8 do SIWZ

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 30/01/2019
Vietos laikas: 11:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 30/01/2019
Vietos laikas: 11:15
Vieta:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.1.2019 r. o godz. 11:15 za pośrednictwem platformy poprzez odszyfrowanie przez Zamawiającego. Odszyfrowanie ofert odbędzie się w Sali Błękitnej, w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, POLSKA. Otwarcie ofert jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na Platformie.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć, w terminie składania ofert:

1. Formularz Oferty – wypełniony i podpisany wraz z zał.1 do Formularza Oferty

2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ oraz zgodnie z instrukcją wypełniania JEDZ dostępną pod adresem internetowym: www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamówienia.

Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą środka komunikacji elektronicznej tj. Platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://ugk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

2.2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Jednolity Dokument w takim zakresie, aby Zamawiający był w stanie zweryfikować, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w zakresie opisanym w niniejszej SIWZ.

Zamawiający informuje, że w Części IV Kryteria kwalifikacji formularza JEDZ przewiduje możliwość złożenia przez Wykonawcę ogólnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji), co pozwala wykonawcy na niewypełnianie dalszych pół odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego. Wykonawca ogranicza się do wypełnienia α Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji, stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstawy wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, w myśl art. 25a ust.3 ustawy Pzp ma obowiązek przedstawić dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny jednolity JEDZ.

2.4. Od wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający nie wymaga składania JEDZ przez podwykonawcę.

2.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

2.6. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich, w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

2.7. W formularzu(-ach) JEDZ należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej SIWZ. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty.

2.8. Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Pozostałe informacje zawarte są w SIWZ

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych Krajowa Izba Odowławcza
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-679
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dz.VI ustawy Pzp - Środki ochrony prawnej

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
19/12/2018