darbai - 560183-2018

20/12/2018    S245

Polska-Kobierzyce: Roboty budowlane

2018/S 245-560183

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kobierzyce
Krajowy numer identyfikacyjny: 8961308068
Adres pocztowy: al. Pałacowa 1
Miejscowość: Kobierzyce
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Kod pocztowy: 55-040
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Urbaś
E-mail: jurbas@ugk.pl
Tel.: +48 713698149
Faks: +48 713111252
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ugk.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ugk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa budynku szkoły w Bielanach Wrocławskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem przyległego terenu, instalacjami i przyłączami oraz wyposażenie obiektu w sprzęt i m

Numer referencyjny: RŚZiZP.271.85.2018
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku szkoły w Bielanach Wrocławskich na terenie Gminy Kobierzyce wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem przyległego terenu, instalacjami i przyłączami oraz wyposażenie obiektu w sprzęt i meble - na podstawie dokumentacji projektowej, a także wykonanie na rzecz Zamawiającego wymaganych czynności i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 36 603 570.85 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bielany Wrocławskie

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Określenie przedmiotu zamówienia

1.1.Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku szkoły w Bielanach Wrocławskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem przyległego terenu, instalacjami i przyłączami oraz wyposażenie obiektu w sprzęt i meble - na podstawie dokumentacji projektowej, a także wykonanie na rzecz Zamawiającego wymaganych czynności i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

1.2.Parametry obiektu:

Powierzchnia zabudowy 6 915,00m2

W tym

Budynek istniejący 3 180,00m2

Budynek projektowany 3 735,00m2

Powierzchnia użytkowa 12 632,60 m2

W tym

Budynek istniejący 5 564,40m2

Budynek projektowany 7 068,20m2

Kubatura 24 866,00m3

W tym

Budynek istniejący 24 866,00m3

Budynek projektowany 39 130,00m3

Wymiary projektowanego budynku 100,54mx51,28m

Liczba kondygnacji projektowanego budynku IV kondygnacje nadziemne

Wysokość projektowanego budynku 17,41m

1.3. Ogólny opis

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Bielanach Wrocławskich na działkach nr ew.127/1,128/3. Inwestycji prowadzona będzie także na działce drogowej nr ew. 122. Obecnie na tym terenie znajduje się budynek szkoły, boisko sportowe oraz elementy małej architektury, zieleń niska i wysoka, ciągi piesze. Istniejący budynek usytuowany jest równolegle do ul. Akacjowej, jest to obiekt dwukondygnacyjny z wypiętrzeniem w środkowej części na trzy kondygnacje.

Dobudowany obiekt będzie pełnił funkcję użyteczności publicznej – oświaty i szkolnictwa oraz sportu. Budynek zaprojektowano na rzucie wieloboku połączony dwoma łącznikami z budynkiem istniejącej szkoły. Projektowana rozbudowa zlokalizowana jest na w większości na istniejącym boisku sportowym. Projektowany budynek zlokalizowano równolegle do istniejącego budynku szkoły oraz równolegle do ul. Kolejowej. Teren pomiędzy projektowanym budynkiem a ul. Kolejową przeznaczono na strefę wewnętrznej komunikacji z miejscami postojowymi oraz część rekreacyjną przeznaczoną dla dzieci.

Rozbudowa obejmuje:

• budynek szkoły wraz z niezbędnymi instalacjami,

• wiaty na rowery,

• ciągi komunikacyjne piesze i jezdne oraz parkingi,

• dwa zjazdy z ul. Kolejowej,

• zatokę dla autobusów szkolnych,

• przebudowę chodnika w pasie drogowym,

• przejazd dla rowerów,

• ścieżkę rowerową,

• utwardzony plac na śmietnik,

• plac zabaw,

• ogrodzenie,

• mur oporowy,

• elementy małej architektury,

• zieleń,

• instalacje zewnętrzne (przyłącze wodociągowe, instalacja kanalizacji sanitarnej i tłuszczów, instalacja kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, wewnętrzną instalację gazu od złącza w granicy do odbiorników w budynku, budowa hydrantu, instalacja elektryczna, oświetlenie terenu);

• usunięcie kolizji planowanej rozbudowy z istniejącymi instalacjami tj. kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągową, oświetlenia terenu oraz fragmentu muru oporowego

• wyposażenie obiektu w sprzęt i meble zgodnie z dokumentacją

1.4. Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w załączonej dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ (Załącznik nr 9).

Dokumentacja została wykonana przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane EKOBUD S.C. Ewa i Remigiusz Owczarek z siedzibą - Dmosin Drugi nr 89B, 95-061 Dmosin, POLSKA.

W skład dokumentacji wchodzi projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 36 603 570.85 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/07/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp,

3) spełniają warunki udziału w postępowaniu

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 5 000 000,00 PLN – dostarczy odpowiedni dokument ubezpieczenia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych;

b) posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej, w wysokości co najmniej 3 000 000,00 PLN. Wykonawca na potwierdzenie spełniania tego warunku powinien przedstawić informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składani ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone powyżej Wykonawcy muszą spełniać łącznie;

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

c) zdolności technicznej lub zawodowej tj.:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się realizacją robót budowlanych (na formularzu - zał. nr 5) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien wykazać, że wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie/rozbudowie jednego budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej (budowanej lub dobudowanej) nie mniejszej niż 7 000 m2 (z dopuszczalnym odchyleniem powierzchni użytkowej -10 %) oraz budowie szkoły (PKOB 1263) o dowolnej powierzchni,

lub

Wykonawca ubiegający się o zamówienie wykaże, że zrealizował jedno zamówienie a zrealizowany przez niego obiekt użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej (budowanej lub dobudowanej) 7 000m2 (z dopuszczalnym odchyleniem powierzchni użytkowej -10 %) zalicza się do PKOB 1263 i jest to szkoła.

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunek określony powyżej Wykonawcy muszą spełniać wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.

Wykonawca musi dysponować personelem posiadającym uprawnienia i doświadczenie w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia (zał. nr 6).

Powinien przedstawić wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami

Minimalnym wymaganiem jest dysponowanie przez Wykonawcę na potrzeby tego zamówienia kierownikiem budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń a także staż w zawodzie min. 5 lat

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki umowy zostały zawarte w projekcie umowy zał. nr 8 do SIWZ

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/01/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/01/2019
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.1.2019 r. o godz. 11:15 za pośrednictwem platformy poprzez odszyfrowanie przez Zamawiającego. Odszyfrowanie ofert odbędzie się w Sali Błękitnej, w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, POLSKA. Otwarcie ofert jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na Platformie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć, w terminie składania ofert:

1. Formularz Oferty – wypełniony i podpisany wraz z zał.1 do Formularza Oferty

2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ oraz zgodnie z instrukcją wypełniania JEDZ dostępną pod adresem internetowym: www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamówienia.

Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą środka komunikacji elektronicznej tj. Platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://ugk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

2.2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Jednolity Dokument w takim zakresie, aby Zamawiający był w stanie zweryfikować, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w zakresie opisanym w niniejszej SIWZ.

Zamawiający informuje, że w Części IV Kryteria kwalifikacji formularza JEDZ przewiduje możliwość złożenia przez Wykonawcę ogólnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji), co pozwala wykonawcy na niewypełnianie dalszych pół odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego. Wykonawca ogranicza się do wypełnienia α Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji, stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstawy wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, w myśl art. 25a ust.3 ustawy Pzp ma obowiązek przedstawić dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny jednolity JEDZ.

2.4. Od wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający nie wymaga składania JEDZ przez podwykonawcę.

2.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

2.6. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich, w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

2.7. W formularzu(-ach) JEDZ należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej SIWZ. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty.

2.8. Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Pozostałe informacje zawarte są w SIWZ

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Krajowa Izba Odowławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-679
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dz.VI ustawy Pzp - Środki ochrony prawnej

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/12/2018