darbai - 560185-2018

20/12/2018    S245

Rumunija-Tulcea: Kelio darbai

2018/S 245-560185

Skelbimas apie pirkimą

Darbai

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Judetul Tulcea
Nacionalinis registracijos Nr.: Romania
Adresas: Str. Păcii nr. 20
Miestas: Tulcea
NUTS kodas: RO225 Tulcea
Pašto kodas: 820033
Šalis: Rumunija
Asmuo ryšiams: Mona Munteanu
El. paštas: mona.munteanu@cjtulcea.ro
Telefonas: +40 240502235
Faksas: +40 240516538
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.cjtulcea.ro
Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: www.e-licitatie.ro
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Execuție lucrări la obiectivul „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Enisala–Babadag–Slava Rusă”

Nuorodos numeris: 4321607/2018/1
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45233140 Kelio darbai
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, constă în executia lucrarilor de modernizare a infrastructurii de transport regional pe tronsonul din drumul judetean DJ 223A care face legatura intre localitatile Enisala, Babadag si Slava Rusă pe o lungime de 15,926 km.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 19 zile.

În masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare.

Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 24 724 769.00 RON
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45221110 Tiltų statybos darbai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO225 Tulcea
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Tronsonul Enisala, Babadag si Slava Rusă.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, constă în executia lucrarilor de modernizare a infrastructurii de transport regional pe tronsonul din drumul judetean DJ 223A care face legatura intre localitatile Enisala, Babadag si Slava Rusă pe o lungime de 15,926 km.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 19 zile.

În masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare.

Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Perioada de garanţie a lucrării(exprimata in luni) / Lyginamasis svoris: 5
Kaina - Lyginamasis svoris: 95
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 6: Îmbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala, Prioritatea de investitii 6.1, stimularea ... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Papildoma informacija

Ofertantii vor specifica în cuprinsul prop. tehn.informatiile pe care le considera confidentiale si care nu pot fi dezvaluite tertilor

Mentionând motivele ptr. care aceste inform. tb. sa fie confidentiale.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

A.1. Ofertantul va face dovada ca nu se incadreaza la situatiile prevazute de art 164, art 165, art.167 din Legea 98/2016, privind achizitiile publice.

Ofertantii, ofertanti asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/ 2016.

Se va prezenta distinct Documentul Unic de Achizitie European (DUAE), in conformitate cu prevederile art.193 din Legea nr. 98/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (lider, asociati, tertii sustinatori si subcontractantii) completat cu informatiile aferente situatiei lor si semnat corespunzator cu semnatura electronica.

1. Declaratia prin care ofertantul certifica faptul ca nu se incadreaza la prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, in conformitate cu prevederile art.193 din Legea nr. 98/2016, cu informatiile aferente situatiei acestuia.

2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.165 din Legea nr. 98/2016.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator,subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, in conformitate cu prevederile art.193 din Legea nr. 98/2016, cu informatiile aferente situatiei acestuia.

3. Declaratia privind neîncadrarea la prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Se va prezenta distinct Documentul Unic de Achizitie European (DUAE), in conformitate cu prevederile art.193 din Legea nr. 98/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (lider, asociati, tertii sustinatori si subcontractantii) completat cu informatiile aferente situatiei lor.

Modaliate de indeplinire:

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) in conformitate cu prevederile art. 193 alin. 1 din Legea nr. 98/2016.

Documentul DUAE este disponibil în format electronic, prin intermediul serviciului on-line dedicat, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, disponibil la adresa de internet https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, actualizate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I, dupa aplicarea criterului de atribuire, constand in:

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor taxelor locale si a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc), în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii, sau valoarea acestor datorii se incadreaza in pragurile valorice prevazute la art. 166 (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

— documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.2 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice,

— alte documente edificatoare, dupa caz,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv, dupa caz.

Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.164, art 165, art.167 se adreseaza operatorului economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) conform prevederilor art. 170 alin. (1) si 183 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

A.2. Ofertantul va face dovada ca nu se incadreaza la situatiile privind conflictul de interese prevazute de art. 59 s... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani, respectiv 2015, 2016, 2017 care trebuie să fie cel putin egala cu 24.700.000,00 RON.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanți/ofertanți asociați/terți susținători) participanți la procedura de atribuire a contractului cu informațiile solicitate de către Autoritatea Contractantă. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: bilanțuri contabile sau extrase de bilanț sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE. Pentru calculul echivalenței euro/altă valută se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte. În cazul în care capacitatea economică și financiară a ofertantului este susținută, în conformitate cu art. 184 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, acesta va prezenta DUAE completat de ofertant în care se vor include informații cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atașează DUAE și angajamentul ferm al terțului susținător din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care a/au acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va/vor pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Autoritatea contractantă respinge terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită ofertantului o singură dată înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului tratamentului egal. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care va include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate economică și financiară. În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind situaţia economică şi financiară, se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Ambii asociati vor prezenta initial DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor, precum si Acordul de asociere. Acordul de asociere legalizat, va fi prezentat autoritatii contractante la data semnarii contractului.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Continuare:

Continuare:

2.Ofertantul vor face dovada ca are la dispozitie/are acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice necesare pentru executarea contractului, astfel: - Statie preparare mixture asfaltice; - Freza rutiera; - Repartizator de mixtur asfaltice; - Cilindru compactor; - Autobasculanta; - Autogreder; - Autocisterna cu dispozitiv de stropire; - Autogudronator; - Automacara; - Excavator/buldoexcavator; - Incarcator frontal; - Statie pentru prepararea betoanelor; - Statie topografica totala. - Masina de trasat benzi (marcaje) circulatie

Continuare:

Continuare:

Continuare:

1.Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca in ultimii 5 ani a executat si dus la bun sfârşit lucrari similare obiectului contractului, in valoare cumulată de cel putin 24.200.000 RON (fara T.V.A.), la nivelul a maxim 5 contracte. Prin lucrari similare, autoritatea contractanta intelege lucrari in domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii, respectiv lucrari de constructie/modernizare/reparatii capitale aferente unor drumuri care se incadreaza cel putin in clasa IV de complexitate conform Ordinului M.T. nr.1295/2017(unde clasa I include nivelul de complexitate cel mai ridicat, respective autostrazi). Ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). Prin sintagma lucrari duse la bun sfarsit se intelege: lucrari receptionate partial, cu conditia ca specificul contractului/activitatilor ce reprezinta experienta similara sa permita elaborarea unui livrabil care sa poata fi utilizat de beneficiar ca rezultata independent; lucrari receptionate la sfarsitul executiei; sfarsitul executiei nu presupune expirarea perioadei de garantie.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională, precum şi cea privind situaţia economică şi financiară, se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractantă solicită ca aceştia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru.

In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui terti, ofertantul va prezenta: - Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator. Angajamentul ferm va fi incarcat in mod obligatoriu in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. - documentele indicate in cadrul Angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura îndeplinirea obligatiilor asumate prin angajament (certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar/ procese verbale de receptie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea îndepliniriicerintei de capacitate tehnica, respectiv lucrarile executate si/sau serviciile prestate, beneficiar, perioada de realizare si valoarea acestora, precum si faptul ca lucrarile executate si serviciile prestate au fost duse la bun sfarsit, conform prevederilor contractuale). Acestea vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante. Prin angajamentul ferm, terţul/terţii confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activităţi pentru care a acordat susţinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice şi profesionale pe care le va pune la dispoziţie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, terţul/terţii se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terţului/terţilor susţinător/susţinători se va angaja sub condiţia neîndeplinirii de către acesta/aceştia a obligaţiilor de susţinere asumate prin angajament. Autoritatea contractantă respinge terţul susţinător propus dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere şi solicită candidatului/ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt terţ, cu respectarea principiului tratamentului egal. În cazul în care operatorul economic îşi demonstrează capacitatea tehnică şi/sau profesională invocând şi susţinerea acordată de către unul sau mai mulţi terţi, atunci operatorul economic are obligaţia de a dovedi autorităţii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terţului/terţilor. Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

In vederea îndeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" cu echipamentele/utilajele pe care are la dispozitie/la care are acces. În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Ambii asociati vor prezenta initial DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor, precum si Acordul de asociere. Acordul de asociere legalizat, va fi prezentat autoritatii contractante la data semnarii contractului. Conform art.12 din Instructiunea ANAP nr.2/2017, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va face dovada indeplinirii cerintei de calificare, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, prin prezentarea documentelor justificative. Se vor prezenta documente din care sa rezulte ca are la dispozitie/acces la echipamentele/utilajele declarate in DUAE. Accesul la utilajele/instalatiile/echipamentele tehnice indicate in cerinta se poate face prin: detinere in dotare proprie, inchiriere, comodat, lissing, contract de prestari servicii, etc. Aceste documente justificative vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti.

Contractantul are obligatia la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, de a prezenta contractele încheiate între contractant şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie public. Contractele trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică. Subcontractarea nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului contract de achiziţie public. Contractantul are obligaţia de a notifica autorităţii contractante orice modificări ale subcontractantilor pe durata contractului de achiziţie publică. Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221 din Legea 98/2016. In situatia modificarii subcontractantilor, contractantul va transmite autorităţii contractante informaţiile referitoare la numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi şi va obţine acordul autorităţii contractante privind noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului. Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit

Autoritatea contractantă solicită ofertantului să precizeze în ofertă partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta in conformitate cu art 150 alin 2 din HG nr. 395/2016 si ale art 219 coroborat cu 220 din Legea nr. 98/2016, numele, datele de contact şi reprezentanţii legali pentru: – subcontractanţii săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, - pentru subcontractanţii subcontractanţilor contractantului sau subcontractanţii aflaţi pe niveluri subsecvente ale lanţului de subcontractare. - pentru furnizorii implicaţi în contracte de achiziţii publice de lucrări sau de servicii; Autoritatea contractantă informeaza oferantii ca va publica prin mijloace electronice denumirea şi datele de identificare ale ofertantului/ subcontractantului propus/terţului susţinător, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limită de depunere a solicitărilor de participare/ofertelor, cu excepţia persoanelor fizice, în cazul cărora se publică doar numele. Autoritatea contractantă va verifica inexistenţa unei situaţii de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 în legătură cu subcontractanţii propuşi. În cazul în care este identificată o situaţie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor art. 171 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă va solicita ofertantului o singură dată să înlocuiască un subcontractant în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că se află în această situaţie. Autoritatea contractantă nu stabileste cerinţe de participare pentru subcontractanţii propuşi de ofertant/candidat în ofertă sau solicitarea de participare, dar ia în considerare capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă documentele prezentate sunt relevante în acest sens Autoritatea contractantă isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului să transmită informaţii şi documente relevante referitoare la capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi, cu privire la partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să o/le îndeplinească efectiv. În cazul în care din informaţiile şi documentele prezentate nu rezultă că subcontractantul propus are capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru partea/părţile din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv, autoritatea contractantă va respinge subcontractantul propus şi va solicita ofertantului/candidatului o singură dată înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt subcontractant care să aibă capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru partea/părţile din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv Avand in vedere prevederile art 218 din Legea 98/2016 subcontractorii îşi vor exprima la data depunerii ofertei/momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, opţiunea de a fi sau nu plătiţi direct de către autoritatea contractantă. In acest sens vor cuprinde in oferta depusa denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspect (art 150 alin 1 si 2 din Hg 395/2016).

În cazul în care susţinerea terţului/terţilor vizează resurse netransferabile (cum ar fi experienta similara), angajamentul asigură autorităţii contractante îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acesta, în situaţia în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului Autoritatea contractantă va verifica dacă terţul/terţii care asigură susţinerea în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi/sau profesională îndeplineşte criteriile relevante privind capacitatea sau nu se încadrează în motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167. Dacă terţul/terţii nu îndeplineşte/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă va solicita, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască terţul/terţii susţinător/susţinători fără ca acest aspect să aducă atingere principiului tratamentului egal prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea 98/2016. În scopul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie de către terţul/terţii care acordă susţinere, în condiţiile art. 183 alin. (1) din Lege, autoritatea contractantă poate solicita terţului/terţilor susţinător(i), oricând pe parcursul procesului de evaluare, documente şi informaţii suplimentare în legătură cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, în cazul în care există rezerve în ceea ce priveşte corectitudinea informaţiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligaţiilor asumate prin respectivul angajament. În cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul executării contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, iar susţinerea acordată de unul sau mai mulţi terţi vizează îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi profesională, autoritatea contractantă va solicita ofertantului/candidatului ca prin actul încheiat cu terţul/terţii susţinător(i) să garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.

In vederea îndeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" cu urmatoarele: obiectul contractului, valoarea lucrarilor executate in perioada solicitata(ultimii 5 ani), perioada, mai exact intervalul periodic(data de inceput si data de finalizare) in care s-au executat lucrarile si beneficiarul lucrarilor. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante va prezenta documente /contracte /procese verbale de receptive/recomandari in partea beneficiarilor, fara a se limita la acestea, prin care se confirma că în ultimii 5 ani (raportați la data limită de depunere a ofertelor) a executat lucrarile similar. Documentele justificative vor consta in documente reprezentand certificari de buna executie pentru acele lucrari pe care ofertantul crede ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Respectivele certificari vor trebui sa indice: - Obiectul lucrarilor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara; - Beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati; - Perioada, mai exact intervalul periodic(data de inceput si data de finalizare) in care s-au executat lucrarile - Valoarea lucrarilor executate in perioada solicitata(ultimii 5 ani); - Certificari din partea beneficiarului/beneficiarilor care sa precizeze daca au fost executate in conformitate cu normele profesionale in vigoare si daca au fost duse la bun sfarsit. Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru îndeplinirea cerintei. Pentru contractele exprimate în euro se va folosi pentru conversie rata medie anuală de schimb comunicată de către Banca Naţională a României (BNR) pe site-ul www.bnr.ro pentru anul în care respectivul contract a fost semnat. (exemplu: anul 2013: 1 euro = 4,4190 RON; anul 2014: 1 euro = 4,4446 RON; anul 2015: 1 EUR = 4,4450 RON; anul 2016: 1 euro = 4,4908 RON; anul 2017: 1 euro = 4,5682 RON). Pentru contractele exprimate in alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii publicate pe site-ul www.bnr.ro pentru anul in care contractele au fost semnate. În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Ambii asociati vor prezenta initial DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor, precum si Acordul de asociere. Acordul de asociere legalizat, va fi prezentat autoritatii contractante la data semnarii contractului.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 28/01/2019
Vietos laikas: 15:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Rumunų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 28/05/2019
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 28/01/2019
Vietos laikas: 15:00
Vieta:

In SEAP

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii desemnati ANAP, daca este cazul.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

Ofertantii vor specifica în cuprinsul propunerii tehnice informatiile pe care le considera confidentiale si care nu pot fi dezvaluite

Tertilor mentionând motivele ptr. care aceste informatii trebuie sa fie confidentiale. DUAE se poate accesa,in vederea completarii de

Catreoperatorii economici interesati,prin intermediul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.Prezumtia de legalitate

Si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul îsi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea

Tuturordocumentelor prezentate în original si/sau copie în vederea participarii la procedura.Analizarea document prezent de ofertanti de

Catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau

Legale si nu înlatura raspunderea exclusiva a ofertant sub acest aspect. Document vor fi semnate electronic.Documentele

Justificative,actualizate,ce probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE,urmeaza a fi prezentate la solicitarea AC,doar de catre ofertantul

Clasat pe loc I in clasament intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Nu se accepta oferte alternative.Pentru vizualizarea

Documentatiei de atribuire incarcate in SEAP,operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate

Electronic(site-urile furnizorilor de semnatura electronica).Reguli de comunicare si transmitere a datelor:solicitarile de clarificari ref. la

Prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea”Intrebari”din cadrul procedurii de atribuire

Derulate prin mijloace electronice,iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la Sectiunea”Documentatie,clarificari si decizii”din

Cadrul anuntului de participare.Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor:comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare

In legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea“Intrebari”).Comisia de evaluare va analiza DUAE in

Corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei. Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al

Elementelor tehnice propuse,iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica.In urma finalizarii fiecareia dintre

Fazele de verificare prevazute mai sus autoritatea contractanta va comunica fiecarui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza

Acestei decizii,iar celorlalti faptul ca se trece la faza urmatoare de verificare, cu respectarea prevederilor Capitolului IV,Sectiunea13 din

Legea nr98/2016.In urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus, autoritatea contractanta va introduce in SEAP

Rezultatul admis/respins,si va deschide in SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de

Pe primul loc in clasament intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, acordand un termen de raspuns.Operatorii economici vor

Transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP(Sectiunea“Intrebari”),in format electronic,semnate cu semnatura electronica,conform Legii455/2001. În cazul în care două sau mai multe

Oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în

Ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi

Propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresas: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miestas: București
Pašto kodas: 030084
Šalis: Rumunija
El. paštas: office@cnsc.ro
Telefonas: +40 213104641
Faksas: +40 213104642 / +40 218900745
Interneto adresas: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Legea nr. 101 din 19.5.2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Consiliul Județean Tulcea — Serviciul Contencios și Asistență Juridică
Adresas: Str. Păcii nr. 20
Miestas: Tulcea
Pašto kodas: 820033
Šalis: Rumunija
El. paštas: Aise.Mierla@cjtulcea.ro
Telefonas: +40 240502217
Interneto adresas: http://www.cjtulcea.ro
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
18/12/2018