Services - 560217-2020

20/11/2020    S227

Polska-Zabrze: Usługi projektowania rurociągów

2020/S 227-560217

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 213-522831)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
Adres pocztowy: ul. Szczęść Boże 11
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Kozak
E-mail: tomasz.kozak@psgaz.pl
Tel.: +48 323985580
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.psgaz.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.psgaz.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

2020/W100/WP-002869: wykonanie dokumentacji projektowej zadanie „Ogrodzieniec / Piaskownia / Józefów / Gazownia Zawarcie / przebudowa gazociągu śr/c”

Numer referencyjny: 2020/W100/WP-002869
II.1.2)Główny kod CPV
71322200 Usługi projektowania rurociągów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadanie „Ogrodzieniec / Piaskownia / Józefów / Gazownia Zawarcie / przebudowa gazociągu śr/c”

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/11/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 213-522831

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.6
Zamiast:

Wadium

Wykonawca, przystępując do postępowania jest zobowiązany do wpłaty wadium w wysokości 1 700 (tysiąc siedemset złotych).

Szczegółowe informacje zawiera SIZW, punkt 10.

Gwarancja należytego wykonania umowy

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 1 % ceny całkowitej brutto, najpóźniej w 7 dni od daty podpisania umowy.

Dokładne informacje znajdują się w SIWZ, punkt 18.

Powinno być:

Wadium – Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium w postępowaniu.

Gwarancja należytego wykonania umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 1 % ceny całkowitej brutto, najpóźniej w 7 dni od daty podpisania umowy.

Dokładne informacje znajdują się w SIWZ, punkt 18.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: