Services - 560217-2020

20/11/2020    S227

Pologne-Zabrze: Services de conception de pipelines

2020/S 227-560217

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 213-522831)

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
Adresse postale: ul. Szczęść Boże 11
Ville: Zabrze
Code NUTS: PL22 Śląskie
Code postal: 41-800
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Tomasz Kozak
Courriel: tomasz.kozak@psgaz.pl
Téléphone: +48 323985580
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.psgaz.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://www.psgaz.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

2020/W100/WP-002869: wykonanie dokumentacji projektowej zadanie „Ogrodzieniec / Piaskownia / Józefów / Gazownia Zawarcie / przebudowa gazociągu śr/c”

Numéro de référence: 2020/W100/WP-002869
II.1.2)Code CPV principal
71322200 Services de conception de pipelines
II.1.3)Type de marché
Services

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 213-522831

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.6
Au lieu de:

Wadium

Wykonawca, przystępując do postępowania jest zobowiązany do wpłaty wadium w wysokości 1 700 (tysiąc siedemset złotych).

Szczegółowe informacje zawiera SIZW, punkt 10.

Gwarancja należytego wykonania umowy

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 1 % ceny całkowitej brutto, najpóźniej w 7 dni od daty podpisania umowy.

Dokładne informacje znajdują się w SIWZ, punkt 18.

Lire:

Wadium – Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium w postępowaniu.

Gwarancja należytego wykonania umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 1 % ceny całkowitej brutto, najpóźniej w 7 dni od daty podpisania umowy.

Dokładne informacje znajdują się w SIWZ, punkt 18.

VII.2)Autres informations complémentaires: