Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 560220-2021

02/11/2021    S212

Polska-Warszawa: Wózki popychane

2021/S 212-560220

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 184-479951)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Poczta Polska S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 525-000-73-13
Adres pocztowy: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-940
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Poczta Polska S.A., Biuro Zamówień, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
E-mail: przetargi.pi@poczta-polska.pl
Tel.: +48 226565008
Adresy internetowe:
Główny adres: www.poczta-polska.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sprzedaż 3500 sztuk kontenerów przejezdnych

Numer referencyjny: BZA.2600.396.2021
II.1.2)Główny kod CPV
34912100 Wózki popychane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż 3500 sztuk kontenerów przejezdnych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/10/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 184-479951

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 08/11/2021
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 24/11/2021
Czas lokalny: 14:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 05/02/2022
Powinno być:
Data: 21/02/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/11/2021
Czas lokalny: 14:30
Powinno być:
Data: 24/11/2021
Czas lokalny: 14:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: