Services - 560228-2020

20/11/2020    S227

Pologne-Tarnów: Services de pratique médicale

2020/S 227-560228

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 187-452433)

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Adresse postale: ul. W. Bandrowskiego 16
Ville: Tarnów
Code NUTS: PL217 Tarnowski
Code postal: 33-100
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Leszek Skalny
Courriel: leszek.skalny@psgaz.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.psgaz.pl
Adresse du profil d’acheteur: www.zamowienia.psgaz.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Świadczenie usług medycznych dla pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Numéro de référence: 2020/W001/WP-002822
II.1.2)Code CPV principal
85121000 Services de pratique médicale
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych dla pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie obejmujących świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników określone w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy i rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy oraz świadczenia dodatkowe obejmujące świadczenia zdrowotne dla pracowników i wskazanych przez nich członków rodzin.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawierają zał. 2, 3, 3a oraz 4 i 4a do SIWZ.

Dokumentacja postępowania dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego (https://zamowienia.psgaz.pl/), postępowanie publiczne nr 2020/W001/WP-002822.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/11/2020
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 187-452433

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: I.1
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Nazwa i adresy
Au lieu de:

Osoba do kontaktów: Ewelina Gawdzik

E-mail: ewelina.gawdzik@psgaz.pl

Lire:

Osoba do kontaktów: Leszek Skalny

E-mail: leszek.skalny@psgaz.pl

Numéro de section: IV.2.2
Au lieu de:
Date: 25/11/2020
Heure locale: 11:00
Lire:
Date: 30/11/2020
Heure locale: 11:00
Numéro de section: IV.2.7
Au lieu de:
Date: 25/11/2020
Heure locale: 11:30
Lire:
Date: 30/11/2020
Heure locale: 11:30
VII.2)Autres informations complémentaires: