Services - 560228-2020

20/11/2020    S227

Polska-Tarnów: Usługi medyczne

2020/S 227-560228

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 187-452433)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. W. Bandrowskiego 16
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Leszek Skalny
E-mail: leszek.skalny@psgaz.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.psgaz.pl
Adres profilu nabywcy: www.zamowienia.psgaz.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług medycznych dla pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Numer referencyjny: 2020/W001/WP-002822
II.1.2)Główny kod CPV
85121000 Usługi medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych dla pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie obejmujących świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników określone w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy i rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy oraz świadczenia dodatkowe obejmujące świadczenia zdrowotne dla pracowników i wskazanych przez nich członków rodzin.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawierają zał. 2, 3, 3a oraz 4 i 4a do SIWZ.

Dokumentacja postępowania dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego (https://zamowienia.psgaz.pl/), postępowanie publiczne nr 2020/W001/WP-002822.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/11/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 187-452433

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: I.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa i adresy
Zamiast:

Osoba do kontaktów: Ewelina Gawdzik

E-mail: ewelina.gawdzik@psgaz.pl

Powinno być:

Osoba do kontaktów: Leszek Skalny

E-mail: leszek.skalny@psgaz.pl

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 25/11/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 30/11/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 25/11/2020
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 30/11/2020
Czas lokalny: 11:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: